Juha Tervala

Taloustieteen kandiohjelman johtaja
Helsingin yliopisto

Juha Tervala on kansainvälisen makrotaloustieteen tutkija, joka analysoi erityisesti raha- ja finanssipolitiikkaa.

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Väite on epäselvä. Ei ole selvää tarkoitetaanko eniten kärsivillä kuluttajilla paljon fossiilisia polttoaineita käyttäviä vai kaikista pienituloisimpia kuluttajia.Epävarma7

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Eri mieltä7

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on jo kevään 2022 palkkaratkaisussa otettava huomioon sote-uudistukseen liittyvästä palkkojen yhteensovittamisesta (palkkaharmonisaatio) vuodesta 2023 alkaen aiheutuvat palkankorotukset.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Samaa mieltä6

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä6

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Samaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä8Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Finanssipolitiikka on lievästi supistavaa, koska rakenteellinen alijäämää laskee. Toisaalta rakenteellinen alijäämä on huomattavasti suurempi kuin 2019, mikä on perusteltua negatiivisen tuotantokuilun takia.Epävarma6

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Eri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 4Eri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Epävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Epävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Erilaisia mittareita tarvitaan mittaamaan eriasioita.Samaa mieltä6

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Epävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Ympäristöverot ovat oikea tapa vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon.Samaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Epävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Kunnallisvero jo nyt progressiivinen. Lisäksi ansiotulojen verotus on kokonaisuus, joka muodostuu kunnallisveroista, valtion tuloverosta ja sairasvakuutusmaksusta. Valtion tulovero on myös progressiivinen, jonka seuraksensa ansiotulojen verotus on hyvin progressiivista. Ansiotulojen verotuksen muuttaminen entistä progressiivisemmaksi, ilman valtion tuloveron progression lieventämisestä, lisäisi verotuksen epäoikeuden mukaisuutta: isoja pääomatuloja saavat ihmiset maksavat pääomatuloista huomattavasti pienempää veroprosenttia kuin hyväosaiset palkansaajat.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma3Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Veroaste on Suomessa jo korkea. IMF (2010, WEO) kirjoitti: “Fiscal contraction that relies on spending cuts tends to have smaller contractionary effects than tax-based adjustments.“Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Julkista taloutta voi tasapainottaa panostamalla talouskasvuun ja leikkaamalla julkisen talouden primäärialijäämää. Ensiksikin, on oleellista muuttaa julkisten menojen rakennetta talouskasvua suosivaksi. Pitäisi lisätä julkisia tutkimus- ja kehitystoimintamenoja, koulutusmenoja ja investointeja ja vähennetään tulonsiirtoja ja ei-tuottavia julkisia menoja. Toiseksi, pitäisi parantaa liiketoimintaympäristöä, jotta lisäämme yksityisiä investointeja, teknologista kehitystä ja työllisyyttä. Kolmanneksi, on myös tarpeellista tasapainottaa julkista taloutta menoja leikkaamalla. Hyvinvointivaltion jatkuvuuden kannalta julkisen talouden hyvä tila on erittäin tärkeää.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Epävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10En tunne aihetta.Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8On järkevää, että autoveron määrä riippuu päästöistä. Paljon päästöjä aiheuttavien autojen autoveron kuuluu olla korkeampi.Eri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Paikannukseen perustuva kilometrivero ei kannusta mitenkään ympäristöystävällisyyteen. Sehän olisi riippumaton auton päästöistä.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Järkevä talouspolitiikka lieventää koronataantuman haitallisia vaikutuksia. Se kuitenkin pyrkii valitsemaan tehokkaimmat toimet, jotta vaikutukset käytettyä euroa kohden ovat suurimmat. Tehottomia toimia, joiden vaikutus käytettyä euroa kohden on pieni, ei pidä toteuttaa, koska ne kasvattavat julkista velkaa ilman suuria etuja. Tästä syystä julkisen alijäämän tarpeeton lisääminen ei ole missään nimessä järkevää.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Koronataantuma madaltaa potentiaalista tuotannon tasoa. Talous alkaa toipua, kunhan epidemia lievenee. Talouskasvu on aluksi nopeaa, mutta bkt:n taso ei palaa taantumaan edeltävälle talouskasvu-uralle vuosiin.Epävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä6Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma3Epävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Empiiristen tutkimusten mukaan taantuminen jälkeen tuottavuudessa on havaittavissa hystereesi: taantumien jälkeen tuottavuus kasva, mutta tuottavuuden taso jää alle taantumaan edeltäneen kasvu-uran. Adler ym. (2017, 5) kirjoittavat: ”As in previous deep recessions, the aftermath of the global financial crisis in advanced economies has displayed “TFP [total factor productivity] hysteresis”—persistent TFP loss from a large and seemingly temporary shock”. Onkin, historian valossa, epäuskottavaa, että koronakriisin jälkeen syntyy tuottavuusharppaus. Jopa tuottavuuden kasvu, ei ainoastaan taso, voi jää matalaksi olla koronakriisin jälkeen: ”TFP growth in recent years remained below precrisis levels for three-quarters of advanced economies” (Adler ym. 2017, 8).Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Eri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Elvyttävä finanssipolitiikka on erityisen tehokasta, kun sitä toteutetaan siten, että se lieventää taantuman syvyyttä ja lyhentää sen kestoa. Tutkimuksen Hysteresis and Fiscal Policy mukaan finanssipolitiikan suurin etu on lieventää taantuman kielteisiä vaikutuksia kokonaistarjontaan. Näin ollen taantumassa toteutettu elvyttävä finanssipolitiikka lieventää taantuman aiheuttamaa hystereesiä. Finanssipolitiikka vaikuttaa talouteen viiveellä. Tästä syystä on ollut virhe odottaa lisätalousarvion tekemisessä. Tarveharkintainen elvytyspaketti olisi pitänyt tehdä pian poikkeustoimien alkamisen jälkeen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Lisätalousarvio on suurelta osin automaattisten vakauttajien toimintaan: taantumassa verotulot laskevat ja sosiaaliset tulonsiirrot kasvavat. Se on vain osin tarveharkintaista elvyttämistä. Kaikki toimet eivät edes toteudu 2020. ”Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 M€. Hankkeiden kustannukset jakautuisivat useille vuosille (2020-2031) […] Lisäksi valtio sitoutuu rahoittamaan kunnallistekniikka-avustuksia ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä käynnistysavustuksia 180 milj. eurolla vuosina 2020–2023.” Näiden toimien vaikutus vuositasolla on olematon. ”Elvytyskokonaisuuteen sisältyy useita väyläverkon kehittämishankkeita, joiden valtuudet ovat yhteensä noin 404 miljoonaa euroa.” Summa on pieni verrattuna BKT:hen. Infrainvestoinnit ovat järkevä keino elvyttää taloutta, mutta niiden suuruus on todella mitätön.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Lisätalousarvio on pääosin automaattisten vakauttajien toimintaan. Mukana on toimia, joilla on vähän tekemistä kriisin kielteisten vaikutuksen minimoimisen tai järkevän elvyttämisen kanssa. ”yritysten veturiyrityskampanjan jatkamiseen ehdotetaan 60 miljoonan euron myöntämisvaltuutta.” […] ”Erilaisiin viheralue-, vesihuolto- ja metsiensuojeluhankkeisiin ehdotetaan yhteensä 53 miljoonaa euroa” […] ”Joukkoliikenteen tukemiseen ehdotetaan 100 miljoonan euroa korvaamaan joukkoliikenteen lipputulojen menetystä.” […] ”ilmastorahastoa pääomitetaan 300 miljoonalla” […] ”uusi yrityssektorilla käyttöön otettava kustannustuki, johon ehdotetaan 300 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustusvaltuuksia korotetaan 180 miljoonalla eurolla” […] Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan uutta 25 miljoonan euron valtuutta” […] ”kotimaista elokuva- ja draamasarjatuotantoa tuetaan” […] Kulttuuritapahtumien järjestäjäorganisaatioita tuetaan 9,6 miljoonan euron avustuksella”.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Väite on epäselvä. Empiirisesti on havaittu, että vakavien taantumien jälkeen talous alkaa kasvaa, mutta bkt ei palaa taantumaa edeltävälle talouskasvu-uralle. Bruttokansantuotteella on taantumissa ns. hystereesi. Hystereesin aste ei kuitenkaan ole 1. Toisin sanoen, bkt lasku yhden prosentilla ei laske potentiaalista bkt:tä yhdellä prosentilla. Joten nykyistä lamaa/taantumaa seuraa nopean talouskasvun aika, mutta bkt ei silti palaa lamaa/taantumaa edeltävälle talouskasvu-uralle, kun bkt ilmaistaan logaritmisella asteikolla. Jos V:n muotoisella taantumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa bkt ensin laskee voimakkaasti ja sen jälkeen kasvaa nopeasti, vastaus on kyllä. Jos V:n muotoisella taantumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa bkt palautuu nopeasti lamaa/taantumaa edeltävälle talouskasvu-uralle (kun bkt ilmaistaan logaritmisella asteikolla), niin vastaus on ei. https://www.federalreserve.gov/econresdata/ifdp/2015/files/ifdp1145.pdfNäytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Poikkeustilalla on dramaattinen vaikutus tuotantoon ja julkisen talouden alijäämään lyhyellä ajalla. Kysynnän romahtaminen sekä kotimarkkinoilla että tärkeimmillä vientimarkkinoilla aiheuttaa vakavan taloustilanteen, josta täydellinen toipuminen vie aikaa. Vakava taantuma tai jopa lama tuo tarpeen tehdä entistä huomattavasti voimakkaampia työmarkkinatoimenpiteitä poikkeustilan jälkeen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Vahvasti samaa mieltä8

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Samaa mieltä6

Valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden allijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä8

Työllisyysasteen kasvattamiseksi kannattaisi poistaa työttömyysturvan lisäpäiväjärjestelmä (eläkeputki).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Samaa mieltä7

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4On yleinen väärinkäsitys, että korkojen laskeminen olisi hyvä asia Suomen julkiselle sektorille. Korkojen laskeminen on hyvä asia maille, joilla on julkista nettovelkaa. Suomella on kuitenkin julkista nettovarallisuutta. Julkisten eläkerahastojen korkotuotot laskevat matalien korkojen takia enemmän kuin julkisten sektorin korkomenot alenevat. Näin matalien korkojen aika ei ole Suomen julkisen talouden etu. Tämän sanottua on syytä tiedosta, että valtionvelan kasvu negatiivisen korkotason aikana ei ole kovin paha asia, kunhan julkisen sektorin nettovarallisuus ei laske.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Valtion vuoden 2020 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä6

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Taksialan vapauttaminen ei ole onnistunut. Mikrotaloustiede on hyvin epätarkka taloustieteen ala ja mikroekonomistien politiikkasuositukset, jopa yksinkertaisiin kysymyksiin, ovat usein puutteellisia ja kyseenalaisia tosielämässä.Epävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää ruuhkien vaihtoja. Väitteessä tosin tiedustellaan sitä, että ovatko ruuhkamaksu tehokas tapa vähentää liikenteen haittoja yleisesti. Ruuhkamaksut eivät ole järkevä tapa vähentää liikenteen haittoja yleisesti.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä4Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Epävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä4Eri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10En tunne aihettaSamaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Suomen julkisessa taloudessa on kestävyysvaje. Jos suhdannetilanne heikkenee, julkisen talouden leikkauksen ovat suhdanteiden kannalta väärä ratkaisu. Hyvässä suhdannetilanteessa julkisen talouden leikkaukset olisivat järkeviä. Hallituksen linja tuntuun siis kummalliselta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Rinteen hallituksen finanssipoliittinen linja vaikuttaa hyvin löysältä. Talouskasvu on ollut Suomessa hyvää ja vapaata kapasiteettia ei ole merkittävästi, jos lainkaan. Suhdannepoliittisessa mielessä tarvetta elvyttävälle finanssipolitiikalle on vaikea löytää. Suomen julkisen talouden keskeinen ongelma on kestävyysvaje, menojen ja tulojen epäsuhta pitkällä ajalla. On erittäin harmillista, että Antti Rinteen hallitus on ottanut ensimmäiset askeleen ajattelussa, jossa hylätään osittain sosialidemokraattien talouspoliittinen linja. Tämän linjan yksi keskeisimmistä ajatuksista on ollut julkisen talouden rahoitusaseman pitäminen hyvässä kunnossa. Suomessahan julkinen bruttovelka on kasvanut kahden laman aikana ja niistä toipuessa. Rinteen hallituksen pitäisi ryhdistäytyä ja pyrkiä takamaan hyvinvointivaltion rahoituspohja pitkällä ajalla.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9On yleinen väärinkäsitys, että omaisuutta myymällä voisi lisätä kulutusta. Valtion kulutuksen nykyarvo määräytyy valtion tulojen nykyarvon perusteella, johon toki varallisuus vaikuttaa. Valtion varallisuuden, esimerkiksi osakkeiden, oikea arvo on sen tuottojen nykyarvo. Jos valtio myy osakkeita, valtion tulojen nykyarvo ei muutu, ainoastaan varallisuuden rakenne muuttuu. Valtio saa siis likviditeettiä, mutta menettää osakkeista tulevaisuudessa saatavat osingot. Valtio voi siis rahoittaa lähitulevaisuuden kulutusta osakkeita myymällä. Se kuitenkin menettää osingot, joilla se voi rahoittaa tutkimustoimintaa tulevaisuudesta ja sen on tingittävä tutkimustoiminnasta tulevaisuudessa. Valtion omaisuuttaa myymällä ei siis voi lisätä tutkimustoimintaa. Valtion omaisuuden myyminen nykyisen kulutuksen lisäämiseksi on lyhytnäköistä toimintaa, jonka hintana on tutkimustoiminnan väheneminen tulevaisuudessa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu kohottamaan työllisyyttä, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Työllisyyden parantaminen ei ole ihmelääke julkisen talouden ongelmiin. Rinteen hallituksen pitäisi tehdä leikkaustoimia riippumatta työllisyyden kehittymisestä. Tosin leikkaustoimia tarvitaan sitä vähemmän, mitä enemmän työllisyys paranee.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma10Väite on epäselvä. Kannatan hiiliveroa (englanniksi carbon tax), mutta väitteessä ei täsmennetty päästöveron määräytymistä.Epävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Sopimuksettomalla Brexitillä olisi kielteinen vaikutus Suomen talouteen, muttei vaikutus olisi merkittävä.Samaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 10Samaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Samaa mieltä7

Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä7

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Vahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Erkki Liikanen olisi erinomainen valinta EKP:n pääjohtajaksi. Hänellä on työssä tarvittava osaaminen rahapolitiikasta. Hänen parhaimpia ominaisuuksia keskuspankkiirina on viestintä. Tämä on tärkeää, kun EKP:llä on edessä vaikeita päätöksiä. EKP:n onnistunut viestintä on rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeää.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä7Eri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Epävarma7

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta on ongelmallista, että toiset maat vähentävät päästöjään vähemmän ja saastuttamisen hinta eroaa huomattavasti maittain. Tämä tarkoittaa, että tuottajilla on kannustimia siirtää tuotantoa maihin, joissa ympäristölainsäädäntö on heikkoa. Yksi mahdollinen ratkaisu on hiilitulli, siten että EU:n ulkopuolinen tuotanto kohtaisi samat rajoitteet ja kustannukset saastuttamiselle kuin EU:ssa tapahtuva tuotanto.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Ilmastonmuutos on vakava ongelma. Päästökauppa on kustannustehokas tapa rajoittaa saastumista.Epävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä7Väite on epätarkka. Kukaan ei tiedä, mikä on äänestäjien keskimääräinen arvio hallituksen toimien vaikutuksista heidän taloudelliseen tilanteeseen. En myöskään tiedä tarkkaan, kuinka paljon hallituksen toimet vaikuttavat äänestäjien taloudelliseen tilanteeseen. Kun emme tiedä näitä, emme voi uskottavasti arvioida aliarvioivatko vai yliarvioivatko äänestäjät keskimäärin hallituksen toimien vaikutuksen heidän taloudelliseen tilanteeseen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Valtion budjettiesitys vuodelle 2019 on varsin tiukka ja siksi sopiva.Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä8

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Kun määrällinen elvyttäminen aloitettiin euroalueella, taloustilanne oli surkea, inflaatio oli matalaa ja EKP:n ohjauskorko oli nollassa. Tässä tilanteessa oli järkevää aloittaa määrällinen elvyttäminen. Se on laskenut valtion- ja yrityslainojen korkoja ja heikentänyt euroa. Määrällinen elvyttäminen on parantanut makrotaloudellista tilannetta, koska se on lisännyt tuotantoa ja nopeuttanut inflaatiota. EKP:n määrällinen elvyttämisen vaikutuksia ei kuitenkaan pidä yliarvioida, koska se ei ole ihmease. Ajoittain väitetään, että EKP:n määrällisellä elvyttämiselle olisi ollut kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Argumentti ei kuitenkaan ole vakuuttava, koska määrällisen elvyttämisen tuomalla taloustilanteen parantumisella on ollut myös myönteinen vaikutus rahoitusmarkkinoiden vakauteen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Aikanaan surkea taloustilanne ja EKP:n ohjauskoron painuminen nollan tuntumaan johtivat uusien välineiden, määrällisen elvyttämisen ja ennakoivan viestinnän, käyttöönottoon rahapolitiikassa. Nyt euroalueen talouskasvu on hyvässä vauhdissa, ns. tuotantokuilu on lähestymässä nollaa ja inflaatio osoittaa merkkejä kestävästä paluusta kohti EKP:n kahden prosentin inflaatiotavoitetta. Nykyisessä taloustilanteessa on hyvin perustelua lopettaa määrällinen elvyttäminen ja pyrkiä palamaan tavanomaiseen rahapolitiikkaan, jossa ohjauskoron säätäminen on rahapolitiikan pääasiallinen työväline.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Irtisanomissuojan vaikutuksista työllisyyteen on monenlaisia tuloksia ja vaikutukset taitavat riippua työmarkkinoiden jäykkyydestä ja talouden tilasta (taantuma vai nousukausi). Irtisanomissuojan heikentäminen lisää rekrytointeja ja irtisanomisia, mutta työllisyys taitaa lisääntyä vain jos muutos tehdään nousukaudella (IMF WEO (2016):Too Slow for Too Long, kappale 3).Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma1Epävarma5

Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä7Epävarma6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Samaa mieltä7

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8IMF:n henkilökunnan tutkimuksen “Wage Moderation in Crises Policy: Considerations and Applications to the Euro Area” mukaan hintakilpailukyvyn parantamisella voi olla huomattava ja myönteinen vaikutus yksittäisen euromaan talouteen. Tutkimusasetelma ei täysin vastaa kilpailukykypakettia, mutta tutkimus kuitenkin antaa osviittaa siitä, että hintakilpailukyvyn parantamisella suhteessa muihin euromaihin voidaan kasvattaa tuotantoa lyhyellä ajalla. Määrällisen arvion antaminen kilpailukykypaketin vaikutuksesta talouteen on kuitenkin vaikeaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Eurostatin laskema reaalinen efektiivinen valuuttakurssi, jota mitataan yksikkötyökustannuksilla suhteessa muihin euromaihin, heikkeni viisi prosenttia vuonna 2017. On syytä olettaa, että kilpailukykypaketin aiheuttama työvoimakustannusten alentuminen on pääasiallinen syy hintakilpailukyvyn huomattavaan parantumiseen 2017.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Hallituksen olisi pitänyt tehdä työmarkkinauudistuksia talouskasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Toisaalta palkkaneuvottelujärjestelmän vieminen kohti yritystasoa ei välttämättä ole järkevää.Epävarma6

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Euromaiden hintakilpailukykyerojen kurominen umpeen ei ole mahdotonta, vaikka euroalueen inflaatiotavoite on 2 %. Jos inflaatio olisi Saksassa 3 % vuodessa ja euroalueella keskimäärin 2 %, niin viidessä vuodessa hinnat nousevat Saksassa 16 % ja euroalueella keskimäärin 10 %. Jos inflaatio hintakilpailukykyä menettäneessä maassa olisi viiden vuoden ajan nolla, sen hintakilpailukyky paranee merkittävästi suhteessa muuhun euroalueeseen viidessä vuodessa. Kahden prosentin inflaatiotavoite ei ole ollut ongelma; ongelma on ollut euromaiden saamattomuus hintakilpailukykyerojen korjaamiseen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Väite on epätarkka. Yksi palkkainflaatioon vaikuttavista tekijöistä on työttömyysaste. En tosin näe mitään perusteita sille, että vasta juuri kuuden prosentin työttömyysasteen alittaminen vaikuttaisi palkkainflaatioon merkittävällä tavalla.Epävarma6

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Samaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltäVerojärjestelmän tulee olla neutraali, eikä suosia pieniä yrityksiä suurempien yritysten kustannuksella.Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Suomen julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje. Parantuneen taloustilanteen takia finanssipolitiikka pitäisi muuttaa supistavaksi eli hallituksen pitäisi pienentää julkisen talouden rakenteellista alijäämää, joka kertoo arvion budjetin alijäämän, kun tuotantokuilu on nolla. Seuraavien hallitusten yksi tarkemmista tehtävistä on palauttaa julkisen talouden tulojen ja menojen suhde kestävälle uralle.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Heikon osaamistason maahanmuuttajat eivät työllisty, jollei heidän palkkatasoa lasketa selvästi alle työehtosopimusten mukaisten palkkatasojen.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Finanssipoliittinen elvytys ei normaalisti laske julkisen velan suhdetta BKT:hen. Uudet tutkimukset (esim. NBER WP No. 23789: Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability) ovat kuitenkin osoittaneet, että taantumassa tehdyt julkiset talouden leikkaustoimet ovat lisänneet julkisen velan suhdetta BKT:hen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Kysymys on epätarkka. Julkisen sektorilla on perusteet omistaa ns. luonnollisia monopoleja, vaikka ne eivät olisi huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä, ja erityistehtäviä hoitavia ja strategisia yhtiöitä.Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9On perinteinen näkemys, että kelluva valuuttakurssi on optimaalista rahapolitiikkaa. On normaalia, että maiden suhteellisten hinta- ja palkkatasojen täytyy ajoittain sopeutua. Sisäiset hintatasot ovat erittäin jäykkiä ja tästä syystä oma valuutta, joka mahdollistaa maiden välisten hintatasojen muutokset joustavasti valuuttakurssimuutosten avulla, on hyvä asia. Myös Pohjoismaiden talouksien käyttäytymiset globaalin talouskriisin aikana ja sen jälkeen tukevat näkemystä (katso esim.: http://voxeu.org/article/great-recession-case-flexible-exchange-rates-alive-and-well).Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Suomen hintakilpailukyky on heikko. Lisäksi empiiriset ja teoreettiset tutkimukset tukevat näkemystä, jonka mukaan hintakilpailukyvyn parantaminen lisää tuotantoa.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Suuret yritykset ovat tuottavampia kuin pienet. Lisäksi verojärjestelmän tulee olla neutraali, eikä suosia tietyn kokoisia yrityksiä toisten kustannuksella.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Epävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Samaa mieltä7