Ekonomistipaneelissa puhuvat asiantuntijat

Suomalainen ekonomistipaneeli on riippumaton, akateeminen asiantuntijapaneeli. Sen tarkoituksena on selvittää, mitä suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat taloustieteen ja talouspolitiikan tärkeistä aiheista: Mistä kysymyksistä vallitsee yksimielisyys ja missä kysymyksissä käsitykset eroavat?

Paneeliin on kutsuttu akateemisten meriittien perusteella 90 johtavaa suomalaista taloustieteilijää. He ottavat kantaa sekä klassisiin että ajankohtaisiin talouspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Paneelille esitetään uusia kysymyksiä säännöllisesti, kuukauden väliajoin.

Paneelin tavoitteena on edistää taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteon apuna. Paneelin esikuvana toimii yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel, http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel, jonka jäseniä ovat monet johtavat Yhdysvalloissa toimivat taloustieteilijät

Jokaiseen kysymykseen kaksi vastausta
Ekonomistikoneessa panelistit ottavat kantaa väittämämuodossa esitettyihin kysymyksiin 5-portaisella asteikolla. Jokaisen vastauksen kohdalla he myös arvioivat mielipiteensä varmuutta asteikolla 1-10. Lisäksi panelistit voivat halutessaan täydentää vastaustaan kommentilla.
Painotetut vastaukset antavat kokonaiskuvan
Varmuusarvioilla painotetut vastaukset tarjoavat tarkimman kuvan ekonomistikunnan mielipiteistä. Panelistien kantojen lisäksi ne sisältävät arviot myös mielipiteiden varmuudesta, joka yleensä pohjaa käsitykseen tutkimuskirjallisuuden asiasta tarjoaman näytön määrästä ja vahvuudesta.

Painotetut vastaukset lasketaan kertomalla tietyn vastausvaihtoehdon valinneiden määrä heidän keskimääräisellä varmuudellaan ja jakamalla näin saatu luku kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden yhteenlasketulla varmuudella.

Esimerkki:
Samaa mieltä: 15 vastaajaa
Näiden (15 vastaajan) keskimääräinen varmuus: 5,2
Kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden antamien varmuuksien summa: 196

Samaa mieltä olevien painotettu osuus jakaumasta:
(15 x 5,2)/196=0,39795918 eli 40%

Painotetuissa vastausjakaumissa vastaajien määrä (n) on painottamattomia pienempi, koska vain sekä mielipiteensä että sen varmuuden ilmaisseiden vastaukset voidaan huomioida laskennassa.

Kaksi syytä, miksi ekonomisti ei aina ota kantaa
Vastausvaihtoehdoista ”Epävarma” tarkoittaa, että panelisti on perehtynyt kysyttyyn asiaan, muttei voi ottaa siihen kantaa olemassa olevan evidenssin valossa. ”Ei mielipidettä” tarkoittaa, ettei panelisti ole perehtynyt asiaan riittävässä määrin tai ei muusta syystä halua kommentoida sitä.

Mukana taloustieteen ekspertit

Suomalaiseen ekonomistipaneeliin on kutsuttu mukaan kaikki virassa olevat taloustieteen professorit ja apulaisprofessorit sekä RePEc-julkaisutietokannan kärkeen sijoittuneet tutkijat. Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT, Etla, Labore, PTT) sekä Suomen pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat*.

* Sis. tutkimusjohtajat (ETLA, VATT, Labore, PTT), tutkimusohjaajat (VATT), tutkimuskoordinaattorit (PT), tutkimuspäälliköt (BOF)

Raati valitsee kysymykset

Sekä panelistit että yleisö voivat tehdä raadille esityksiä aiheiksi ja uusiksi kysymyksiksi. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustieteilijöistä koostuva ekonomistipaneelin raati, jonka jäsenet ovat Antti Kauhanen (pj), Kaisa Kotakorpi, Antti Ripatti ja Janne Tukiainen. Panelisteille esitetään uusia kysymyksiä kerran kuukaudessa.

Paneelin taustatahot

Aloitteen ekonomistipaneelin perustamiseksi on tehnyt joukko eturivin suomalaisia taloustieteilijöitä. Paneelin teknisestä ylläpidosta vastaavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla sekä Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA.  Paneelin tarkoitusperät ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä niistä taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.