Rekisterinpitäjä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.,
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry,
Näringslivets Delegation EVA rf, Etlatieto Oy

Y-tunnukset: 0211067-6, 0211068-4, 0706727-5 (järjestyksessä)
Käynti- ja postiosoite: Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Heini Larros
Osoite: c/o EVA, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: heini.larros@eva.fi

Rekisterin nimi
Suomalaisen ekonomistipaneelin Ekonomistikone-vastauksiin perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Rekisterin tarkoitus on muodostaa Ekonomistikoneeseen vastanneiden ekonomistien (rekisteröidyt) taloustieteellisistä ja talouspoliittisista näkemyksistä kokonaiskäsitys ekonomistien ajattelusta, mistä kysymyksistä vallitsee yksimielisyys ja missä käsitykset eroavat. Kaikki rekisterin tiedot ovat julkisia ja ekonomistien Ekonomistikoneeseen syöttämiä tietoja voidaan antaa tutkimuskäyttöön ja julkisuuteen, esimerkiksi median käyttöön. Ekonomistikoneen tavoitteena on kohentaa talouspolitiikasta käydyn keskustelun laatua sekä edistää taloustieteen vaikuttavuutta ja tutkimustiedon hyödyntämistä. Käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidyn antamat tiedot itsestään esimerkiksi:
– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn sukupuoli, ikä, oppiarvo, ammatti ja organisaatio (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos)
– Rekisteröidyn kuva
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Linkit rekisteröidyn mahdollisiin sosiaalisen median profiileihin ja kotisivuille
– Rekisteröidyn antamat muut tiedot itsestään sekä vastaukset Ekonomistikoneen kysymyksiin Rekisteröidyt voivat antaa itsestään arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi poliittinen sitoutuminen, ammattiliiton jäsenyys, uskonto. Rekisteröidyt antavat ne nimenomaisella suostumuksellaan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja julkaistaan internetissä Ekonomistikoneessa, joka on julkinen kaikille. Rekisterinpitäjällä on mahdollisuus luovuttaa rekisterin omistajuus ja ylläpito huolellisesti valitsemalleen rekisterin käyttötarkoitusta tukevalle uudelle rekisterinpitäjälle (esimerkiksi säätiölle). Tietokantaa ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen, tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyt voivat käyttää korjaus- ja poistamisoikeuttaan kirjautumalla palveluun. Rekisteröidyn vastaukset jäävät kuitenkin anonyymina vastauksista laskettuihin keskiarvoihin.
Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa tai vaatia tietojensa korjaamista tai niiden poistamista postittamalla kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tarkistus-, korjaus- tai poistamispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn vastaukset jäävät kuitenkin anonyymina vastauksista laskettuihin keskiarvoihin.

Yleisön vastaukset Ekonomistikone.fi-sivustolla
Ekonomistikone.fi-sivustolla vieraileva yleisö voi vastata sivuston kysymyksiin ja verrata vastauksiaan ekonomistien vastauksiin. Yleisön
vastaukset kysymyksiin tallennetaan ja niitä voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi julkaisu- ja tutkimustarkoituksessa. Yleisön vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan.

Mahdolliset erimielisyydet
Jos rekisteröity ja rekisterinpitäjä ovat rekisteriin liittyvästä asiasta erimielisiä, eikä asiaa saada kohtuullisessa ajassa ratkaistua, rekisteröidyllä on mahdollisuus kääntyä valvontaviranomaisen puoleen. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki

Evästekäytäntömme

Keräämme Ekonomistikone.fi-sivuston käytöstä tietoja evästeiden (eli nk.
cookies) ja vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme tekniikoita
Ekonomistikone.fi-sivuston kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen
parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat
selaimet. Evästeitä vastaavia tietojenkeräystekniikkoja ovat selaimen
paikallinen tietovarasto, sovelluksen tunniste ja laitetunniste.