Timo Kuosmanen

Professori
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu

Toimin talousmatematiikan ja tilastotieteen professorina Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelutalouden laitoksella. Tutkimustyöni käsittelee tuottavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa käytettäviä matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä. Kehittämiäni menetelmiä sovelletaan useilla toimialoilla, mm. sähkön jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonnassa.

Vastaukset

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Työvoiman kohtaanto-ongelma on mielestäni keskeisin haaste työllisten määrän lisäämiseksi, eikä väitteessä esitetyt keinot ole siinä suhteessa toimivia.Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Mielestäni tuottavuuskasvun tärkeimmät pullonkaulat liittyvät johtamiseen ja johtamisjärjestelmiin. Viittaan World Management Survey (WMS) tutkimuksiin (mm. Bloom & Van Reenen)Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Uskon että kannustinloukkujen purkaminen voisi kasvattaa työn tarjontaa. Epäilen kuitenkin vahvasti onko väitteessä esitetty malli käytännössä toteutettavissa. Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Ajatus yleisestä tuloveromallista kuulostaa periaatteessa kannatettavalta, mutta epäilen sen vaikuttavuutta taloudellisen epätasa-arvon pienentämiseksi. Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Uskon että asuntomarkkinoiden kilpailun kannalta on hyvä asia, että asuntoja omistaa suuri joukko tavallisia kotitalouksia, eikä kiinteistöjen omistus ole keskittynyt suurten kiinteistösijoittajien käsiin. Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma3Epävarma7

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Olisin kaivannut voimakkaampaa elvytystä vaikka valtion velka suhteessa BKT:hen olisi sen myötä kasvanut nykyistä suuremmaksi, Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Yritysten omistaminen ei ole valtion keskeisin tehtävä, mutta valtio voi mielestäni olla aktiivinen toimija mahdollisten markkinavääristymien korjaamisessa. Historiallisesti valtionyhtiöillä on ollut tärkeä rooli Suomen talouden kehityksessä. Mitä tulee väitteeseen, sen logiikka ontuu mielestäni pahasti. Vastaavalla tavoin voisi esittää, että koska yksityiset piensijoittajat eivät voi jatkuvasti pärjätä ammattimaisia salkunhoitajia paremmin, tulisi kotitalouksien myydä kaikki osakesijoituksensa. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Yrityksen perustamiseen tarvitaan tukea, mutta jo toimivien pienten yritysten tukeminen voi luoda vääriä kannustimia ja vääristää kilpailua. Mielestäni olisi tärkeämpää tukea pienten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Kilpailukyky ei kuitenkaan saisi nojata liikaa valtion tukiin. Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Tilaipäinen tuki rakennemuutokseen sopeutumiseksi on mielestäni perusteltua. Eri mieltä7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Mielestäni sääntelyn sijasta tulisi purkaa kilpailun esteitä (mm. kaavoitusratkaisut).Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Kotitalousvähennys on mielestäni tarpeellinen ja perusteltu, vaikka sen vaikutus harmaan talouden kitkemiseen on melko vähäinen. Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Työ- ja pääomapanosten tulisi mielestäni olla verotuksen suhteen samalla viivalla yritysten tuotantopäätöksissä. Pääoman verotuksessa riittää varmasti paljon kehitettävää tulevaisuudessa, mutta sen kohdistaminen tiettyyn pääomaluokkaan on mielestäni väärä suunta. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Viitaten Thomas Pikettyn esittämiin perusteluihin, perintövero on mielestäni tarpeellinen taloudellisen tasa-arvon kannalta ja sellaisena vähemmän haitallinen kuin esim. ansiotuloihin ja kulutukseen kohdistuvat verot, Oikein kohdistettuina erilaiset haittaverot voivat kuitenkin luoda perintöveroa tehokkaampia kannustimia. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7