Tapio Palokangas

Professori Emeritus
Helsingin yliopisto

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma9Jos hiilen tuotantoa rajoitetaan, niin sen hinta nousee. Tässä tilanteessa subventio vain nostaa markkinahintaa ja hiilen tuottajien voittoja, mutta ei hyödytä kuluttajia ollenkaan.Epävarma7

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on jo kevään 2022 palkkaratkaisussa otettava huomioon sote-uudistukseen liittyvästä palkkojen yhteensovittamisesta (palkkaharmonisaatio) vuodesta 2023 alkaen aiheutuvat palkankorotukset.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä6

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä6

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTässä on niin monta liikkuvaa osaa, että kokonaisvaikutus on pelkkää spekulointia.Samaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Tulleilla saadaan haluttaessa aina sama vaikutus kuin kiintiöillä. Lisäksi tullit ovat joustavampi instrumentti.Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMinulla ei ole mitään tietoa kohdentumisesta.Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSuhdannetilanne edellyttäisi kiristämistä, mutta epidemiahokin jälkihoito luo epävarmuustekijöitä, jotka edellyttävät löysempää finanssipolitiikkaa.Epävarma6

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Ei ole mitään mieltä kilpailuttaa julkisten sektorien yksiköitä keskenään.Epävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Mitä tarkoitetaan yksityisen sektorin roolilla?Eri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 7Aluevaltuustoilla ei juuri ole mitään liikkumavaraa.Eri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Miten Suomen talouden hyöty mitataan tällaisessa asiassa, joka aiheuttaa runsaasti tulonjakovaikutuksia? Otetaanko painotettu keskiarvo kotitalouksista? Humanitaarisen maahanmuuton tuplaaminen tuplaa siitä julkiselle sektorille aiheutuvat kustannukset. Työperäisessä maahanmuutossa on alenevat skaalatuotot eli sen mahdolliset edut eivät tuplaannu. Lisäksi pienituloiset maahanmuuttajat käyttävät ainakin aluksi enemmän julkisia palveluja kuin maksavat veroja. Tämän kaiken lopputuloksena olisi julkistalouden kriisiytyminen.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8En oikein tunne tätä asiaa. Toisaalta suhtaudun melko ennakkoluuloisesti kaikenlaiseen ihmisten mikromanagerointiin, koska se yleensä aiheuttaa kannustinongelmia.Epävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Asiat eivät ihan ole näin yksikertaisia. Suomessa työttömyys on melko pitkälle kohtaanto-ongelma, jota vielä pahentaa se, että maa on harvaan asuttu ja ihmiset on omistusasumisella naulattu paikoilleen. Miksi Tanska kykenee pitämään sekä työllisyyden että työttömyyskorvaukset korkeammalla tasolla?Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kaikki indeksit ovat aina jollakin tavalla puutteellisia. Tehdään “kattavasta varallisuudesta“ oma indeksinsä, jota voitaisiin käyttää muiden indeksien rinnalla, sen sijaan, että sotkettaisiin se kansantuloindeksin kanssa, joka on laadittu aivan muuhun tarkoitukseen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Taloudellisen toiminnan sääntelyyn pitäisi aina käyttää hintajärjestelmää verojen ja maksujen kautta, eikä määräperusteisia rajoituksia.Epävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäKaikin mokomin, ja tätähän jo tehdäänkin. Ongelmana on, miten biodiversiteetti voitaisiin objetiivisesti mitata, jotta sitä voitaisiin kustannus-hyötyanalyysissa käyttää hyväksi.Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Jätetään ympäristöpolitiikkakin valtiolle.Samaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPalveluiden yksityistämisen/yhteiskunnallistamisen tulee perustua taloudelliseen vertailuun, ei ideologisiin seikkoihin.Epävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Jätetään progressiivinen verotus valtiolle. Useamman progressiivisen systeemin hallinnointi aiheuttaa ongelmia.Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Nostaa uudisasuntojen hintoja, koska ne sisältyvät rakentamiskustannuksiin. Sen sijaan vanhojen asuntojen hintoja eivät nosta.Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 9Omistaja ei voi välttää kiinteistöveroa vaihtamalla sen käyttötarkoitusta.Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Ongelmana on, miten maapohja arvostetaan. Jos käytettäisiin markkinahintaa, niin silloin pietuloiset eläkeläiset saattaisivat joutua muuttamaan pois vakiyuisesta asunnostaan.Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Ei voida tehdä pelkästään veroastetta kohottamalla. Myös julkisia menoja joudutaan karsimaan.Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Joudutaan myös korottamaan veroja.Samaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Edellyttäen, että epidemia menee ohi.Samaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Uusille hyvinvointialueille kaavaillut tehtävät ovat senluontoisia, että näin pienessä maassa ne olisi luotevaa jättää valtakunnan tasolle. Aikaisemmin meillä oli rikkaita ja köyhiä kuntia, joista jälkimmäisten verotulot eivät riittäneet palveluihin. Jos hyvinvointialueille annetaan verotusoikeus, niin silloin meille syntyy rikkaita ja köyhiä hyvinvointialueita, joista jälkimmäisten verotulot eivät riitä palveluihin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Koko paketti on niin sekava, että sen kannustinvaikutuksista on vaikea sanoa yhtään mitään.Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Autovero saa jäädä, jos sen tuotto käytetään kokonaisuudessaan tiestön parantamiseen.Eri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Koska näillä veroilla on negatiivinen tulovaikutus, joka ei tässä suhdannetilanteessa kovin hyvä asia, ja koska vaikutus tulee viivellä kaluston vaihtumisen myötä, ehdotan, että ei koroteta tänä vuonna, vaan sitoudutaan nostamaan tulevaisuudessa. Tällöin investojat voivat ottaa sen huomioon, mutta ei tulovaikutust ei tule.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Verojen täytyy yksinkertaisia, helposti ennakoitavissa olevia, eikä niiden keräämisen tule vaatia turhia investointeja.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Kohdistuu paremmin ongelmaan.Epävarma7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Inhimillistä pääomaa tuhoutuu, jos ihmisiä joutuu työttömäksi ja yrityksiä ajautuu konkurssiin.Samaa mieltä7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaRahoitusmalli on vieläkin sekava ja keskeneräinen.Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Jonkinlainen minimipalkkalaki tarvitaan suojelemaan haavoittuvia ihmisiä hyväksikäytöltä. Jos sitä ei tehdä sopimusteitse, niin se joudutaan tekemään lainsäädännöllä. Se mille tasolle minipalkka asetetaan on tietysti poliittinen kysymys.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä10Digiloikka on ollut pinnan alla jo pitemmän aikaa, mutta tämä kriisi pakotti sen esiin.Epävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Jos työaikaa halutaan lyhentää, niin monissa ammateilla se voidaan toteuttaa luontevammin jollain muulla tavalla kuin vähentämällä päivittäistä työaikaa.Eri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäSama kuin edelläSamaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSama kuin edelläSamaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaVaikka investoinnit infraan yms. elvyttävät, ne elvyttävät kuitenkin versin hitaasti, vasta keskipitkällä aikavälillä. Nyt olisi voinut ainakin kokeilla liikevaihtoveron väliaikaista alentamista, joka olisi piristänyt lamassa olevia palveluita.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Mitä tarkoitetaan interventionaalisella talouspolitiikalla? Eiköhän markkinavoimien ja julkisen säätelyn välillä ole jo olemassa selkeä tasapaino.Eri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Mitä kauemmin poikkeustila kestää, sitä enemmän tulee vaurioita ja sitä kaeimmin palautuminen kestää. Lisäongelmana on, tuleeko vuoden sisällä epidemian toinen aalto. Tämä vaikuttaa pikemminkin W- kuin V-kirjaimelta.Epävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä 7Tämä ei tule onnistumaan, koska suunnitelmat olivat jo aikaisemminkin liian utopistisia.Eri mieltä7

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 8Tämä ei tule onnistumaan, koska EU:n jäsenmaat ovat liian erilaisia. Ulkoiset shokit, joiden torjumiseen finanssipolitiikkaa tarvitaan, ovat varsin epäsymmetrisiä ja EU:ssahan jossakin on aina jotkut vaalit tulossa.Samaa mieltä6

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus olisi tehokas keino kasvattaa työllisyyttä nykyisessä taloustilanteessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä 10Jos nykyisellä tilanteella tarkoitetaan korona-epidemiaa, jonka seurauksena talous on itse aiheutetussa lamassa, niin nyt on harvinaisen huono aika kokeilla tällaisia asioita.Samaa mieltä7

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Koska korkokehitystä on mahdotonta ennustaa pitemmäksi aikaa, strategiaa ei voi perustaa sen varaan.Eri mieltä6

Valtion vuoden 2020 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Liikaa alijäämäinenEri mieltä6

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kaikkia liikkuvia takseja pitää säännellä: joko mittari tai kiinteä hinta. Muuten väärinkäytökset ovat mahdollisia.Epävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 7Ruuhkaisille liikennevälineille pitää olla toimiva vaihtoehto, muuten kysymyksessä on pelkkä rahastus.Samaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Markkinat eivät toimi sellaisella alalla, jossa on addiktoituneita ihmisiä.Epävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 9Talouskasvu merkitsee sitä, että samalla määrällä työtä ja luonnonvaroja saadaan edemmän palveluja. On poliittinen kysymys, käytetäänkö tämä liikkumavara kulutuksen lisäämiseen vai työajan tai luonnonvarojen säästämiseen.Eri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaVerotus on kokonaisuutena niin sekava järjestelmä, että on vaikea nähdä, mihin yhden pienen palikan erottaminen siitä johtaa. Yksinkertaisinta olisi verottaa suoraan haittaa (esim. hiilidioksidia) eikä jotain energiamuotoa, josta vielä poliittiisista syistä tehdään kaikenlaisia poikkeuksia.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMitä tarkoitetaan kansantaloudellisilla vaikeuksilla? Työtä korvaavat investoinnit (robotisaatio) mahdollistavat nykyisen tavaramäärän tuottamisen huomattavasti vähemmällä työllä jo lähituleivaisuudessa. Taloustieteellisessä kirjallisuudessa robotisaatio nähdään kuitenkin myös tulonjakokysymyksenä ja siten yhteiskunnallisena ongelmana: jos palkat eivät nouse työn tuottavuutta vastaavasti, työtulojen osuus BKT:sta pienenee. Henkilökohtaisen työajan lyhentäminen ei ratkaise tätä ongelmaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Minusta tavoitteena ei pitäisi olla, että kaikki pakotetaan tekemään lyhempää työpäivää, vaan että ihmiset voisivat valita työaikansa elämäntilanteensa mukaan. Terveenä ja työkykyisenä ihmiset voisivat kartuttaa varallisuutta ja eläkettään tekemällä enemmän töitä. Jos henkilö on huonokuntoinen tai hänellä on pieniä lapsia, hän voisi työskennellä vähemmän.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäTyöllisyyden heikkeneminen ei ole yksinään mikään peruste vähentää julkisia menoja, koska se syventää lamaa entisestään. Jos taas julkisen sektorin rahoituspohja romahtaa, niin silloin valitettavasti jouduttaneen myös supistamaan julkisia menoja.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSuhdannepolitiikan toteuttaminen edellyttää uskottavaa ohjelmaa. Voiko ohjelma olla uskottava, jos se perustuu osin varsin epärealistisiin odotuksiin talouskehityksestä?Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 10Valtion pitää myydä itselleen tarpeettomaksi käynyttä omaisuuttaan silloin kun siitä saa parhaan hinnan, eikä silloin kun syntyy väliaikainen rahantarve. Minulle on epäselvää, miten tämä asia on nykyisen tai edellisen hallituksen aikana otettu huomioon.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu kohottamaan työllisyyttä, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEn ymmärrä kysymystä. Mikä on looginen yhteys?Samaa mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Verotusta ei pidä tehdä liian monimutkaiseksi, koska se aiheuttaa spekulaatioita ja vääristää kilpailua. Hyviksi katsottuja hankkeita on parempi tukea suorilla subventioilla, joiden vaikutusta voidaan läpinäkyvästi seurata.Epävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Samaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 7Britannia on meille erittäin tärkeä kauppakumppani. Toisaalta nykyisen epävarmuuden jatkuminen olisi vielä Brexitiä huonompi vaihtoehto.Samaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Puhtaan voiton verotus ei alenna panoksen kysyntää eikä sen hintaa. Tilanne on toinen, jos verotetaan jotain panosta, joka on työlle komplementti.Samaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Tavoitehan on komea, mutta onko se realistinen?Samaa mieltä7

Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 7Taloudelliset asiat pitää pyrkiä esittämään mitattavassa muodossa, jolloin niiden rationaalinen käsittely on helpompaa.Samaa mieltä7

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä En usko, että kukaan päätöksentekijä olisi täysin vapaa poliittisesta vaikuttamisesta. Keskuspankin itsenäisyydellä yleensä tarkoitetaan sitä, että KP:lle annetaan tavoite ja instrumentit sen toteuttamiseksi siitä riippumatta, miten finanssipolitiikkaa harjoitetaan,Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä Miten KP:n pääjohtaja voisi ajaa Suomen etuja?Epävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Samaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Paremminkin voidaan kysyä, onko palkkakehityksen paino sittenkin liian pieni. Eläkeläisten suhteellinen köyhtymisestä saattaa tulla vakava ongelma, joka voi rasittaa julkista taloutta.Eri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Tässä olisi hyvä tutkia muiden maiden kokemuksia. Ketkä olisivat nämä asiantuntijat ja miten heitä valvottaisiin?Epävarma7

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 10Tämä poistaisi vapaamatkustajaongelman. Kokonaan toinen asia on, onko tällainen tulli poliittisesti mahdollista.Samaa mieltä7

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 10Säännöstelyrajoitteet ovat huonompia instrumentteja kuin veroluonteiset maksut, koska ne vääristävät kilpailua.Epävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Ei mitään tutkimustietoa tällaisesta.Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 10Ilmastopolitiikassa pitäisi toimia markkinaehtoisesti käyttämällä mieluummin veroja/subventoita kuin säännöstelyrajoitteita.Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä Tämä on subjektiivinen uskonasia.Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 10Suhtaudun skeptiseeti tällaisiin “kunnianhimoisiin“ määrämittaisiin tavoitteisiin, koska ne perustuvat usein epärealistisiin odotuksiin. Parempi käyttää pragmaattista markkinaehtoista lähestymistapaa ja pyrkiä saamaan aikaan edes kansainvälinen päästöverotus.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä En tunne asiaa riittävästi.Samaa mieltä7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä En tunne asiaa riittävästi.Samaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Miten irtisanomista voitaisiin enään käytännössä helpottaa niin, että sillä olisi jotain makrotaloudellista merkitystä? Uusi tai nuori työntekijä voidaan jo nyt ottaa koeajalle, Jotkut työntantajat tekevät nuorille ja maahanmuuttajille jopa nollatuntisopimuksia. Työstä kieltäytyminen on irtisanomisperuste ja tuotannollisin perusteinkin voidaan sanoa irti. Tässä yhteydessä olisi myös hyvä käydä keskustelua siitä, missä määrin yrittäjäriskiä on suotavaa siirtää palkansaajille.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Sama kuin edellä.Samaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Miksi työttömän täytyisi tehdä asioita (esim. työnvälitys), jotka kuuluisivat työvoimaviranomaisille? Turhien työhakemusten laatiminen kuluttaa viranomaistenkin kallista työaikaa. Työn hakijan työhalukkuus selviää parhaiten tarjoamalla reaalista työpaikkaa eikä tehtailemalla kosmeettisia hakemuksia.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma5

Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä En tunne asiaa tarpeeksi.Epävarma6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 7Mikäli työnantaja sitoutuisi maksamaan kaikki ulkomaisen työntekijän rekrytoinnista yhteiskunnalle koituvat sopeutumis-, koulutus- ja kotouttamiskulut, ei olisi mitään syytä tarvehankintaan. Jos näin ei ole asianlaita, niin silloin tarvehankinta pienentää yhteiskunnan kustannuksia, jos kotimaassa jo valmiiksi asuva työntekijä saa ensisijaisesti työpaikan.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma On voinut tukea työllisyyttä, mutta ei talouskasvua, joka on monimutkaisempi asia.Samaa mieltä6

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma On parantanut jonkin verran.Samaa mieltä7

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä On melko lailla epäselvää, miten tällaiset uudistukset tukevat kasvua.Epävarma6

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 8Täysin kaaottinen ja läpinäkymätön tukijärjestelmä vääristää kilpailua ja nostaa omalta osaltaan valtion menoja ja veroastetta.Samaa mieltä7

Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 6En näe yhteyttä näiden asioiden välillä.Eri mieltä6

Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Kannattaa kysyä ekonometrikolta, mikä on todellinen NAIRU-piste Suomen työmarkkinoilla. Itse en tunne asiaa riittävästi.Epävarma6

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Erittäin monimutkainen asia, joka täytyy valmistella huolellisesti. Osa terveydenhuollosta on yksityishyödykkeitä (private goods), joissa valinta voidaan jättää asiakkaalle esim, palvelusetelin avulla. Osa taas on julkishyöykkeitä (public goods, esim. erityissairaanhoito, päivystys), joita mikään kaupallinen taho ei haluakaan tuottaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Jos valtio antaa rahat maakunnille, niin mitä merkitystä silloin on maakuntahallinnolla?Samaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 8En tunne asiaa riittävän hyvin.Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma En tunne asiaa riittävän hyvin.Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 10Tämä on käsittääkseni viranomaistehtävä, joka ei sovi voittoa tavoitteville yrityksille.Eri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Suurimpana syynä nihkeyteen vastaanottaa lyhytaikaisia työsuhteita on työttömyyskorvausten maksamiseen liittyvä byrokratia: pienikin oma aktiivisuus johtaa helposti paperisotaan ja viivästyksiin korvausten maksamisessa, mikä on maksuvalmiusrajoitteiselle vaikea paikka. Korvaukset ja satunnaistulot pitäisi sovittaa yhteen niin, että työn vastaanottaminen olisi maksuvalmuisrajoitteisellekin aina kannattavaa ja joustavaa ilman mitään ylimääräistä byrokratiaa. Esimerkki: työttömälle voitaisiin annetaan työpäiväkirja, johon hän merkitsee lyhytaikaiset työsuhteensa tunneittain ja työttömälle maksetaan säännöllinen korvaus niiltä tunneilta, joilta hän ei saa palkkaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 7Onko ammattikoulun tai lukion määrääminen pakolliseksi paras tapa auttaa koulupudokkaita? Eivätkö esim. kymppiluokat ja oppisopimukset olisi kustannustehokkaampia.Samaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Velkaantumisen jatkuminen kaventaa talouspoltiikan liikkumavaraa tulevaisuudessa.Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kahdet työmarkkinat johtavat vaikeisiin ongelmiin: niitä on vaikea valvoa ja halpa työvoima syrjäyttää kotimaista työvoimaa.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäPalkkatuen täytyy kuitenkin olla määräaikainen ja perustua työn oppimiseen.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTyöpäivän tehokas pituus on useimmilla 8 tuntia. Tästä syystä työaikaa ei pidä vähentää mekaanisesti kaikilta. Lyhyempiä työaikoja voitaisiin järjestää esim. opiskeijoille ja pienten lasten vanhemmille, mitä varten täytyisi luoda jotain korvausmekanismeja.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaNollatuntisopimusten kanssa pitäisi olla erittäin varovainen. Periaatteessa joihinkin työtehtäviin voi olla tarkoituksenmukaista palkata esim. opiskelijoita tai maahanmuutajia nollatuntisopimuksella, mutta yhteiskuntaan ei saa muodostua mitään “lumpenproletariaattia“, joiden toimeentulo on pysyvästi riippuvainen nollatuntisopimuksista.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMitä tarkoitetaan “työmarkkinoiden toimivuudella“? Toimiihan se, vaikka epätäydellisenäkin.Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPaikallisella sopimisella voidaan joustaa työaikaa tilausten mukaan silloin kun se sopii myös palkansaajapuolelle, mutta se ei juurikaan vaikuta työn tuottavuuteen siten, kuin tämä käsite taloustieteessä ymmärretään. .Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaPaikallisella sopimisella voidaan joissakin tapauksissa parantaa työllisyyttä -- saadaan tilauksia siloin kun on kysyntää -- mutta onko se “nopein“ tapa, on epäselvää.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäJos perustulo toteutetaan esitetyssä muodossa ja työmarkkinoiden osallistuminen jätetään kunkin omani valinnan varaan, niin lyhytnäköisillä ihmisillä on suuri kiusaus jättäytyä pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle.Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMikä on “järkevä“ tapa pienentää eriarvoisuutta? Jos ainoa tavoite olisi tuloerojen pientäminen, niin silloin yhtenäinen ja progressiivinen verotus olisi perusteltua, Jos tällainen verotus vähentää avoimen talouden verotuloja ja talouskasvua, niin silloin verorakenteen pitää olla monipuolisempi,Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaAsuntotulon verotuksen ongelma on, että se rankaisee niitä, jotka ovat olleet aktiivisia säästääkseen asunnon ja hankkiakseen asunnon kasvukeskuksista. Tästä aiheutuva epäluottamus voi alentaa kansantalouden säästämisastetta. Jos asuntotulo on määrä asettaa verolle, niin silloin pitää käyttää erittäin pitkää sopeutumisaikaa (> 15 v). Lyhyellä aikavälillä asuntotulon verotuksella ei ole asuntomarkkinoihin suurta vaikutusta, koska alivuoralaisasuminen on vähentynyt.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTuloerojen kasvu ei haittaa talouskasvua silloin, kun varakkaat sijoittavat varansa kotimaahan ja köyhemmilläkin on mahdollisuus kouluttautua. Muussa tapauksessa se voi haitata.Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaKoko SOTE-hanke on äärimmäisen epävarmalla pohjalla, jotta siitä voitaisiin tehdä mitään järkeviä ennusteita.Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJos valtion menoja lisätään tai tuloja karsitaan, valtio velkaantuu. Mikään “elvytysvaikutus“ ei pysty tätä täysin korvaamaan.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäMitä “pärjäämisellä“ tarkoitetaan?Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEurosta oli alkuaikana (< 2008) Suomelle suuresti hyötyä, koska se vakautti talouden poistamalla inflaation ja taipumuksen devalvaatiosykleihin. Tämän jälkeen on rikottu Maastrichtin sopimusta ottamalla käyttöön “yhteisvastuu“ veloista, mikä tuo euro-alueelle moraalikato-ongelman.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäPahasti kompuroiden päästiin jonkinlaiseen järkevään ratkaisun palkkakehityksestä.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTämä on vielä uskon asia. En nähnyt mitään empiiristä näyttöä väittämän tueksi.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäMeidän ei pidä luoda mitään elinkeinoa, jonka kannattavuus perustuu valtion maksamiin tukiaisiin.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJos jotakin paikkakuntaa kohtaa ennakoimaton rakennemuutos, niin silloin valtion paikalliset elvytystoimet ovat perusteltuja. Tässä on kuitenkin paino sanalla “ennakoimaton“. Taantuvien paikkakuntien työikäiselle väestölle pitää tarjota optio siirtyä muualle.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäVuokrasäätely luo kahdet vuokramarkkinat, jotka luovat eriarvoisuutta, ja joita on pitkällä aikavälillä vaikea valvoa kattavasti.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäMuuten samaa mieltä, paitsi poistaisin sanan “tehokas“. Yksi tapa muiden joukossa.Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaJos pääomat liikkuisivat liukkaasti maiden välillä, työ korvattaisiin roboteilla ja työn rajatuottavuus alenisi siten kuin Baldwin selittää, niin silloin palkat alenisivat ja veropohja kapenisi merkittävästi. Ei olisi enää muuta keinoa rahoittaa sosiaaliturvaa. Todellisuudessa tämä ennuste ei täysin pitäne paikkaansa, koska hävinneiden työtehtävien tilanne tulee robottien kanssa komplementaarisia työtehtäviä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Perintövero voi joko kiihdyttää tai hidastaa talouskasvua. Olennaista on, mihin verotetut varat käytetään. Jos niitä ei käytetä tuottavasti, niin perintövero hidastaa talouskasvua. Jos taas ne käytetään esim. koulutukseen ja tuotekehittelyyn, niin talouskasvu voi kiihtyä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7