Markus Jäntti

Taloustieteen professori
Tukholman yliopisto

  Vastaukset

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaTodennäköisesti lievästi kiristävä tai neutraali budjetti olisi hyvä eikäk siitä ehkä kovin kaukana olla. Sikäli kuin budjettikuria ei noudateta, kaikki liikenevät resurssin tulisi suunnata työllisyyden nostamiseen. Tässä suhteessa on mahdollista, että tuloveron alentaminen ja alennuksen osittainen rahoittaminen arvonlisäverolla vaikeuttaa ainakin palvelualjojen työllisyyden kohenemista. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Työmarkkinoiden kokonaisuuden huomioon ottaen olisin ennemmin taipuvainen tälle ryhmälle myöntämään määräajaksi palkkatukea; mieluiten sellaista joka määräajan seuraa työntekijää. Samaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaJos pätevä tässä tarkoittaa “yksi mahdollinen“ keino, niin varmaankin on.Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäEri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8En näe, että yritystoiminnan riskin siirtäminen työntekijöille on välttämätöntä. Voi olla, että se edistäisi yritysten tilannetta, mutta tästä ei seuraa että se olisi tarpeellista.Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäMonet muut seikat, kuten teknologia, koulutus ja sosiaaliturva vaikuttavat pitkän ajan työttömyyteen. Työmarkkinoiden toiminta on toki tärkeätä, mutta onko se ensisijainen on minulle epäselvää. Ei edes ole selvää, mitä “työmarkkinoiden toimivuus“ tässä yhteydessä tarkoittaa. Mikäli se tarkoittaa, että työmarkkinat toimivat kuten esim. nuppineulojen markkinat on kysymys varsin normatiivinen. Taloustiede analysoi työmarkkinoita pääasiassa sellaisina kuin ne ovat. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Paikallisen sopimisen lisääminen saattaa lisätä yritysten kannattavuutta (tai vähentää sitä, riippuen siitä mistä paikallisesti neuvotellaan). Tuottavuuden kasvun suhteen olen skeptisempi; ei ole selvää edistyvätkö innovaatiot jos mahdollisuudet neuvotella palkkoja alaspäin esim suhteessa kilpailijoihin ovat hyvät. Nopein tapa kasvattaa yrityskentän tuottavuutta on, että matalatuottoiset yrityksen häviävät luovan tuhon kautta. Paikallinen sopiminen todennäköisesti hidastaa, ei nopeuta, matalatuottavuusyritysten häviämistä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäTiedossani ei ole tutkimusta, josta voisi vetää tämän johtopäätöksen. Nopein tapa nostaa työllisyyttä lienee suora julkinen työllistäminen.Epävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaTulovaikutus johtaisi työn tarjonnan vähenemiseen (tai ei ainakaan sen kasvamiseen). Toisaalta vakituista työpaikkaa vailla olevien työssäkäynti saattaisi lisääntyä. Vaikea arvioida mikä nettovaikutus olisi.Epävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaAsuntotulon verottaminen olisi pääomamarkkinoiden toimintaa edistävä toimi, koska nyt asuntosijoitukset nauttivat veroedusta jota monet myyt sijoitusmuodot eivät nauti. Ei ole ihan selvää, että nimenomaan asuntomarkkinat alkaisivat toimia paremmin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaTuloerojen ja talouskasvun välinen yhteys on alue, jossa tutkimustulokset menevät eri suuntiin. Suomi on yksi tapaus eikä kukaan pysty tutkimukseen tukeutuen tästä mitää kovin varmaa lausumaan.Eri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Kysymys lähtee siitä, että valinnanvapaudesa koituu positiivisia hyötyjä. Itse en pidä sitä kovin todennäköisenä. Vaikka jokin 'valinnanvapauden' (joka ei ole kovin tarkasti määritelty taloustieteen termi) toteuttamismuoto tuottaisi nykytilaan nähden 'hyötyjä' (joka sekään ei ole hyvin määritelty termi), ilman että tiedossa on mitä sillä tarkoitetaan kysymykseen on lähes mahdoton vastata. Uskon kuitenkin, että kannusteongelmat ovat erittäin isoja, joten pienikin hyöty jäisi selvästi niiden alle.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Uskon Pertti Haaparannan hystereesipohjaisen analyysin olleen oikeassa ja siten olen samaa mieltä.Eri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäKysymyksen premissi ei minusta oikea. Valtionyhtiöt voi toki myydä poliittisista, ml. elinkeinopoliittisista syistä. Samaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Uskon eurojäsenyyden vähentäneen suomalaisten taloudenpitäjien kohtaamaa volatiliteettia ja alentaneen riskipreemioita. Euron viime vuosien ongelmat olisivat uskoakseni heijastuneet myös Suomeen. Samaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäMoni kikyn elementti on suorassa ristiriidassa talouspolitiikkaa muuten ohjaavien pyrkimysten kanssa. Kuvastaa tarkoitushakuista politiikkaa.Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä8Yritysten tukeminen julkisin varoin on aniharvoin perusteltua, pl. yleisen verovaroin rahoitetun infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito.Eri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Muiden maiden tekemiset ovat vain harvoin toimivia perusteita millekään toimenpiteelle.Eri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Riippuu tilanteesta ja toimenpiteitten seurauksista (ml. toimenpiteistä pitäytyminen). Aluetta kohtaavan shokin seurausten lieventäminen saattaa olla perusteltua, vaikka shokki voitaisiin tulkita rakenteelliseksi. Eri mieltä7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Hintojen sääntely ei oikein kuulu keinovalikoimaan markkinataloudessa. Asumiskustannusten nousun hillitsemiseen on käytännössä käytettävä muita keinoja kuin vuokrien sääntelyä. Sosiaalinen asuntotuotanto ja asumistuki lienevät keinovalikoimassa käytössä.Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma8Se, onko vähennys *tehokas* riippuu siitä mihin sitä verrataan, mitä se maksaa ja miten suuri sen harmaata taloutta vähentävä vaikutus on. Käsitykseni mukaan näistä asioista tiedetään varsin vähän. Kotitalousvähennys saattaa siirtää harmaan talouden painopistettä muihin toimintoihin.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8“Välttämätön“ on aika vahva ilmaus, mutta pääomatulon verotusta on tulevaisuudessa syytä kiristää jos suurempi osa kansantulosta koituu pääomalle, jos laaja-alaista kohtuullista elintasoa halutaan ylläpitää. Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettäTiedossani ei ole, että perintöveron vaikutuksia talouskasvuun (suhteessa muiden verojen talouskasvuvaikutukset) oltaisiin tutkittu.Samaa mieltä7