Tuomas Kosonen

Tutkimusjohtaja
Palkansaajien tutkimuslaitos

Vastaukset

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Julkisen talouden alijäämä ei supistu, vaikka talous kasvaa. Talouskasvun oloissa olisi syytä harkita alijäämän paikkaamista, jotta suhdanteiden kääntyessä heikompaan olisi varaa olla leikkaamatta palveluista. Hallituksen linjaa, että mitään veroja ei voi tarkistaa edes hiukan ylöspäin olisi syytä harkita tässä valossa uudelleen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Vähimmäistason alittavien palkkojen työllisyysvaikutuksista on ristiriitaista empiiristä tutkimusnäyttöä. Joidenkin tutkimusten mukaan työllisyysvaikutukset voivat olla melko pieniä. Lisäksi onglemana on substituutiovaikutus: kokonaistyöllisyys ei nouse, vaan työnantajat vain ottavat töihin niitä joiden vähimmäispalkka on normaalia pienempi. Lisäksi jos maahanmuuttajat menettävät työnsä kun heidän vähimmäispalkkansa palaa normaalitasolle, eivätkä työllisty uudelleen, ei tällainen järjestelmä välttämättä olisi edullinen. Toisaalta, jos työkokemuksen ansiosta maahanmuuttajat pääsevät työuraan kiinni myös pidemmällä aikavälillä tai jos kokonaistyöllisyys nousee alempien työnantajakustannuset takia, voisi tällainen olla hyvä järjestelmä. Koska emme tiedä, olisi syytä järjestää tästä kokeilu.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma9Kysymyksen vastaus riippuu empiirisesti palkkatuen kohtaannosta ja muusta yrityksen käyttäytymisestä. Periaatteessa palkkatuki voi lisätä palkkatuen kohteena olevien työllisyyttä, mutta sen “pätevyys“ riippuu erittäin paljon siitä kuinka paljon palkkatuki maksaa julkiselle sektorille ja kuinka paljon se työllisti sellaisia jotka eivät olisi muutenkin saaneet töitä. Emme tiedä vastauksia näihin kaikkiin empiirisiin kysymyksiin tutkimuksesta, joten en näe muuta vaihtoehtoa kuin olla epävarma.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Toistaiseksi empiirinen evidenssi on viitannut siihen, että vaikka jotkut onnistuttaisiin saamaan pois työmarkkinoilta tai työskentelemään vähemmän, ei muille välttämättä tule lisätyömahdollisuuksia. Eli työllisyys lisääntyy lisäämällä työn tarjontaa eikä päinvastoin.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEpävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Työttömyysaste riippuu paljonkin siitä miten hyvin työmarkkinat toimivat. Toisaalta mitä tässä tarkoitetaan työmarkkinoiden toimivuudella? Työmarkkinoiden osapuolia ovat henkilöt jotka tarjoavat työvoimaansa ja yritykset jotka kysyvät sitä. Esimerkiksi kohtaanto-ongelmien vuoksi, eli työvoiman kysyntä ja tarjonta ei kohtaa, syntyy työttömyyttä. Näin määriteltynä ehdottomasti kyllä, työttömyys riippuu työmarkkinoiden toimivuudesta. On sitten eri asia miten näihin asioihin voi politiikkatoimilla vaikuttaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Erityisesti ole epävarma siitä mikä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEpävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä4Kysymykseen on vaikea vastata, koska siinä määritelty perustulo on mielestäni mahdoton toteuttaa. Siinä esitetty ajatus siitä, että 560 euroa olisi kaikille, myös työssä käyville tuon suuruisena, ja että se olisi samalla kustannusneutraali tuntuvat mahdottomilta toteuttaa yhtä aikaa. Jos perustulo verotettaisiin pois tai osittain tulojen kasvaessa (jolloin työssäkäyvät eivät saa 560 euroa käteen), voisi tämä jollain tavalla olla kustannusneutraali, mutta tämäkin riippuu paljon siitä mitä tapahtuu muille sosiaalituille. Jos taas muu sosiaaliturva muuttuu jotenkin ennalta määrittelemättömällä tavalla, vaikuttaa se potentiaalisiin työllisyysvaikutuksiin. Yksinkertainen vastaus on myös, että joidenkin ryhmien työllisyyttä perustulo vähenee (kun saa vastikkeetonta turvaa), joiden lisää (kun on helpompi ottaa tilapäisiä töitä vastaan).Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Kysymys on aika kompleksisesti asetettu, ja epävarmuuteni heijastaa tätä. Taloudellista epätasa-arvoa voi pienentää monella tapaa. Toisaalta eriytetyn tulo- ja pääomaverotulon suurin ongelma saattaa olla taloudellisen epätehokkuuden luominen. Tulonmuunnon myötä toki jotkut suurituloiset pystyvät myös vähentämään heihin kohdistuvaa efektiivistä veroastetta, joten heidän nettoansionsa muodostuvat suuremmiksi. Voi myös olla, että nämä mahdollisuudet ovat yleisempiä parempituloisten keskuudessa. Toisaalta jos nykyisestä järjestelmästä luovuttaisiin, saattaisi samoja ongelmia ilmetä uudessa järjestelmässä, verojärjestelmän asettaminen sopivaksi yrityksille ja palkansaajille ei ole yksinkertainen tehtävä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Omistusasuminen on nykyään Suomessa paljon suositumpaa kuin vuokra-asuminen. Työmarkkinoiden liikkuvuuden näkökulmasta, esimerkiksi, saattaisi olla parempi että asuminen ei olisi niin vahvasti sidottu tiettyyn asuntoon ja paikkaan. Toisaalta on kimurantti empiirinen kysymys miten tämä todella vaikuttaisi asuntomarkkinoiden toimintaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEpävarma7

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7En usko että elvytysvaikutukset ovat niin suuria, että ne kompensoisivat suorat vaikutukset budjettivajeeseen.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Vastaukseni riippuu verohelpotuksen tai tuen muodosta. Pienien yritysten toimintaedellytyksiä voisi helpottaa jollain tavoin. Ylimalkaisesti astetetut yritystuet kuitenkin helposti vain lisäävät yritysten voittoja ilman, että ne johtavat merkittäviin työllisyyslisäyksiin. Silti pienissä yrityksissä on myös kasvun edellytyksiä ja niiden toimintaympäristön pitäisi haitata näitä edellytyksiä mahdollisimman vähän.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEri mieltä7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Jos vuokra-asuntotarjonta pienenee, luultavasti pitkällä aikavälillä vuokrahinnat vain nousevat. Ruotsissa vuokrasääntely on johtanut erittäin toimimattomiin vuokramarkkinoihin ja kaikenlaisiin lieveilmiöihin. Suomessa ei kannata toistaa samoja virheitä.Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Kotitalousvähennys saattaa torjua jonkin verran harmaata taloutta, mutta se on myös erittäin kallis järjestelmä. Siten se ei ole tehokas tapa harmaan talouden torjumiseen.Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Robottien verotus kohdistuu tuotannontekijöihin, joita voi liikuttaa paikasta toiseen. Liiallisuuksiin menevä robottivero yhdessä paikassa (Suomessa) voisi siten johtaa tuotannon siirtymiseen muualle, eli veropohja voisi olla vuotava. Sosiaaliturvaa tarvitsee rahoittaa jotenkin, ja jos tulevaisuudessa ihmisten tekemä työ muuttaa luonnetta ja siirtyy osittain robottien tekemäksi tilanne täytyy ratkaista jotenkin. Mutta vastaus ei välttämättä ole juuri robottivero, paikkaan sidottu kulutusvero tai maahan sidottu verotus on todennäköisesti tehokkaampaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Vastaukseni riippuu paljon siitä mitä muita veroja ajatellaan. Jotkut muut verot jotka kohdistuvat hyödykkeisiin joiden tarjonta on erittäin jäykkää, kuten maan tai kiinteistöjen verotus voivat olla talouskasvun kannalta vielä vähemmän haitallisia.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7