Anni Huhtala

Associate Research Professor
VATT

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä Päästökauppa, ympäristöverot jne. ovat Pigou-veroja, ja niiden tehtävä on hinnoittelulla nimenomaan ohjata käyttäytymistä päästöjen/kuormituksen vähentämiseksi. Toistaiseksi ohjauskeinojen käyttöä on eniten rapauttanut se, etteivät kaikki toimijat maksa samansuuruista (haitta)veroa/-maksua päästöistään, mikä johtaa tehottomuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Pienituloisia kotitalouksia on tuettava edelleenkin sosiaaliturvan keinoin elinkustannusten noustessa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltäEi ole mitään takeita siitä, että veronalennukset siirtyvät lopputuotteiden hintoihin. Toisaalta, pieniäkin fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksia on vastustettu, koska korotukset “estävät“ liikkumista. Jännittävää nähdä, väheneekö polttoaineiden kysyntä nykyisilläkään korkeilla hinnoilla. Äskettäisen tutkimuksen mukaan polttoaineiden hinnannnousu kasvattaa sähköautojen kysyntää, jopa enemmän kuin sähkön hinnan vastaava nousu (per ajokilometri) vähentää kysyntää. (Näin ollen julkinen valta voisi päästä mm. sähköautojen hankintatuista eroon.)Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma10Samaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Tässä ei ole kyse ulkoisvaikutuksesta, jota markkinat eivät olisi hinnoitelleet.Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäEtenkin alkuvaiheessa tukien jakaminen innovaatiorahoituksena oli mielenkiintoinen ratkaisu.Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäEpävarma6

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPalvelutuottajat voivat olla myös yksityisiä, kunhan julkinen valta huolehtii, että palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenvertaisesti kansalaisilleEri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäIlman omia verotuloja aluevaltuustoilla ei ole kannustimia käyttää resursseja tehokkaasti hyvinvointialueiden toiminnan parantamiseksiEri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarmuuteni liittyy tuohon kaksinkertaistamiseen - entä jos lisätään 50%? Aika vahvasti vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa (understatement)Epävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSuomella lienee oppimista muilta pohjoismailta työvoimapalveluiden kehittämisessäEpävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäTutkijaryhmähän ehdotti työttömyysturvan muuttamista suhdanneperusteiseksi; suhdanneperusteisuus ei nähdäkseni kategorisesti heikennä työttömyysturvaa vaan pyrkii tasapainoilemaan vakuutusturvan ja moraalikadon vaikutusten välilläEpävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma10Tässä on tärkeintä muistaa, ettei tavoitteena ole saada jokin uusi yksittäinen lukuarvo, jonka sisältöä ei ymmärretä tai muutosta osata tulkita. Oleellista on paneutua luontopääoman arvottamiseen aivan samoin kuin kansantalouden tiinpidon (SNA:n) kehitystyössä on taloustieteessä aikanaan ratkottu tuotannollisen ja inhimillisen pääoman mittaamisen ongelmia ja vaikeuksia.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Ei voi kategorisesti sanoa, mikä olisi tehokkain julkisen vallan interventiokeino suojelussa vaan ohjauskeino tulee valita kontekstin ja biodiversiteetin suojelun tarpeen ja onnistumismahdollisuuksien mukaan epävarmuudet huomioonottaen.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Uskon, että tämä parantaisi päätöksenteon tietopohjaa. Yleensäkin olisi hyödyllistä, jos VM tai jokin muu valtionhallinnon vastuutaho laatisi ohjeistuksen yhteiskunnallisen kustannus-hyötyanalyysin soveltamiseen. Mallia voisi ottaa vaikkapa HM Treasurylta, joka aktiivisesti päivittää Green Book:iaan tiedeyhteisön tuella, viimeksi mm. analyysissa sovellettavan yht.k.diskonttokoron (social discount rate) määrittämisen osalta. https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governentNäytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltäTutkimus on osoittanut, että näissä erityisvaatimuksissa mennään hankintojen kilpailutuksessa usein mönkään ja tulee kalliita projekteja edistää ns. hyviä asioita; riski myös tuplaregulaatiolle, kun esim. ilmastopolitiikkaa edistetään muilla kustannustehokkaammilla keinoilla. Julkisen vallan kannattaa ensi vaiheessa satsata kilpailutus- ja hankintaosaamiseen ihan perusasioissa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaRiippuu tietysti siitä, tuottaako yksityinen vai julkinen toimija palvelun paremmin/tehokkaammin; palvelusta riippuen voi olla suuriakin eroja tehokkuudessa ja siksi kunnan kannattaa ne selvittää suunnitellessaan palvelujen järjestämistä ja tuotantoa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäMinusta verotuksen progressiivisuuteen on monia hyviä perusteltuja syitä, mutta en lähtisi toteuttamaan sitä kuntaveron avulla..Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäOlisi kiinnostava nähdä väitettä tukeva empiirinen tutkimustulosEri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaVaikea sanoa, mihin nähden “enemmän“, mutta ainakin tulisi tarkastella kriittisesti veropohjaa, kiinteistöverosta vapautuksia ja verotason määräytymisperusteita esim. maapohjan arvoaSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPandemian aikainen etätyö on ehkä paljastanut, että työntekoon todellakin tarvitaan toimiva, nopeayhteyksinen, luotettava ja tietoturvallinen ICT-infrastruktuuri. Esim. ennen nykyistä laajamittaista kriisiajan etätyötä, etätyötä tekivät useimmin korkean koulutuksen ja osaamisen työntekijät sellaisissa organisaatioissa, joissa läsnäolon sijaan oli alettu palkita aikaansaannoksista. Tuottavuusloikka edellyttää johtamistaitojen kehittymistä ja työoloja, joissa ihmisten vuorovaikutus ja yhteistyö mahdollistetaan korkean tuottavuuden töissä, missä innovaatiot syntyvät. Voi toki olla, että robotisaatio kiihtyy työtehtävissä, joissa ei tarvita ihmiskontakteja eikä inhimillistä kriittistä massaa työstä suoriutumiseksi.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäOn toki edelleen paljon työtehtäviä, joissa työhön käytetty aika korreloi aikaansaannosten määrän kanssa. Niissä tehtävissä, joissa näin ei ole, tuottavuus voi varioida työajan suhteen suurestikin, mutta tutkimuskaan ei osaa yleispätevästi vielä kertoa kuinka. Ehkä työaikakeskustelu kuitenkin pakottaa miettimään, mitä työllä tarkkaan ottaen tavoitellaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäSamaa mieltä6

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJulkista valtaa ja sääntelyä tarvitaan aina, kun markkinat epäonnistuvat. Sääntelyllä puututaan esim. ulkoisvaikutuksiin, joita markkinat eivät hinnoittele, eivätkä siten ohjaa talouden toimintaa tehokkaasti kuten koronapandemia tai ympäristöongelmat osoittavat. Muutoin ei.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltäeivätkös aiemmat pandemiat osoita jotain ihan muuta kuin nopeaa palautumista, vaikka fyysistä tuotannollsita pääomaa ei tuhoudukaan niin kuin sodissa (puheet “jälleenrakentamisesta“ ehkä epäonnistunut kielikuva)Epävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaRakenteelliset uudistukset ovat edelleen tarpeen ja pitkän aikavälin tavoitteet oikeita, mutta käytännössä ne jäävät nyt muiden toimenpiteiden jalkoihinEri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäVahvasti samaa mieltä8

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä6

Työllisyysasteen kasvattamiseksi kannattaisi poistaa työttömyysturvan lisäpäiväjärjestelmä (eläkeputki).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Tämä putki on jo enimmiltä osin poistettu aiemmilla päätöksillä, joten valtavasti lisää työllisiä tästä toimenpiteestä ei olisi luvassa.Samaa mieltä7

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaVain anekdoottievidenssin perusteella kaikki ei näytä menneen niin kuin mitä kilpailun vapauttamiselta toivottiinEpävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTästä on saatavilla tutkimustietoakin melko läheltä, Tukholman ruuhkamaksuista, jotka otettiin käyttöön 2006. Se, kuinka ruuhkamaksut käytännössä toimeenpannaan, vaikuttaa paitsi ruuhkien niin myös päästöjen ja muiden haittojen vähenemiseen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäEpävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Talouskasvu ymmärretään aina materiaalisena kasvuna; pitäisi ymmärtää käsitteet arvonlisä ja maksuhalukkuus - ja mitä BKT mittaa ja ei mittaaEri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltäSamaa mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPelkästään lopputuotteen verotus päästöjen mukaan on tehoton tapa ohjata vähempipäästöiseen tuotantoon. Vero pitäisi asettaa siihen tuotantopanokseen, josta haitta syntyy kuten fossiiliseen polttoaineeseen tai lannoitteeseen. Muutoin saastuttavampaa tuotantotapaa ja panoksia hyödyntävä yritys saa kilpailuetua sellaiseen yritykseen nähden, joka käyttää vähäpäästöisempää ja puhtaampaa teknologiaa. Jos ympäristöhaitta syntyy pelkästään lopputuotteen kulutuksessa, silloin on tietenkin järkevää säätää myös ALV:ia (tai soveltaa esim. panttijärjestelmää, riippuen haitasta). Melko yleistajuinen esitys löytyy esim. tästä, eikä teoria ole vanhentunut: www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/enviro/goulder-Parry-Choice-enviro-instr-2008.pdfNäytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJokin prosentuaalinen työllisyysaste ei sinänsä tietenkään voi olla tavoite hyvinvointimielessä. Toki korkea työllisyysaste voi mahdollistaa monia hyvinvointia edesauttavia seikkoja ja niiden rahoitusta.Samaa mieltä7

Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTarkentaisin niin, että kun kestävyysvajelaskelmaharjoituksia tehdään, ja tehdään oletuksia kymmenien vuosien aikajänteellä tuloista ja menoista, pystytään konkretisoimaan, mitkä olennaisimmat seikat vaikuttavat talouden pitkän aikavälin kehitykseen. Laskelmia voidaan tehdä myös sofistikoiduilla dynaamisen optimoinnin malleilla. Olennaista on, että koska päätöksiä ja uudistuksia tehdään suomalaisessa demokratiassa 4 vuoden välein vaihtuvin mandaatein, pitkän aikajänteen perspektiivi yli vaalikausien ei saisi jäädä unohduksiin. Se, mitä oletamme esimerkiksi syntyvyydestä, ikääntyvien hoivan tarpeesta ja aktiiviväestön osuudesta, antaa puolestaan päättäjille aihetta pohdintaan, mihin ja millaisella politiikalla kehitykseen voidaan tai pitäisi vaikuttaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Vahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäSamaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäEri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä3Epävarma7

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Hiilitullistahan on puhuttu ja sitä on tutkittu siitä lähtien, kun mietittiin vielä miten houkutella esim. Kiina tai Intia mukaan kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Ekonomistit ovat karsastaneet kauppapolitiikan sitomista ilmastopolitiikkaan, mutta vakavia laskelmia on tehty vain parikin vuotta sitten, miten tulleilla voisi rankaista esim. Kiinaa ja Venäjää, jos ne eivät sitoudu globaaleihin päästövähennyksiin. Eli hiilitulleista alkoi tulla sisäsiisti toimenpide, mutta Trumpin myötä asetelma on tietenkin kansainvälispoliittisesti kokonaan muuttunut, kun Yhdysvallat onkin se valtio, joka on sanoutunut irti jo neuvotellusta Pariisin sopimuksesta. Eli teoriassa kauppapolitiikalla voisi hiilitullien muodossa edistää ilmastopolitiikan toimeenpanoa, mutta nykyisessä kauppasotaankin viittaavassa tilanteessa pelkästään hiilitulleilla uhkaaminenkin voi olla riskialtista politiikkaa. Mutta enhän olekaan politiikantutkija.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Päästökauppahan on veroa parempi instrumentti, koska siinä määritellään samaan aikaan katto päästöjen määrälle kaupattavien oikeuksien määrästä päättämällä ja toisaalta käytetään markkinoiden tehokkuutta oikeuksien hinnoittelussa. Ongelmaksi käytännössä on muodostanut, että meillä on alueellisia päästökauppoja (kuten EU:ssa, Kiinassa, Kaliforniassa), mutta ei globaalia hintaa kasvihuonekaasuille, eikä edes puhuttu jo olemassaolevien päästökauppojen linkittämisestä saati kaupan laajentamisesta. Voi olla pragmaattisempaa neuvotella globaalista hiiliverosta, kuin saada luotua globaali päästökauppajärjestelmä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaOlisipa kiinnostavaa tietää, jos tällaisia äänestäjien tekemiä subjektiivisia arvioita on tutkittu (Suomessa)Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Velanotto olisi ollut syytä lopettaa.Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä8

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTähänastiset arviot kiky:n vaikutuksista talouskasvuun liene maltillisia, ja mm. investointihyödykkeiden kysyntä johtunee pikemminkin Suomelle suosiollisesta maailmantalouden suhdanteesta.Samaa mieltä6

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaPalkkojen nousu kilpailijamaissa on varmaan avittanut tässä Suomen kikyn suhteellista vaikutusta.Samaa mieltä7

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma6

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaLeikkaaminen ei ole itsetarkoitus, jos tuille on yhteiskunnalliset perusteet ja niillä saavutetaan mm. teknologian kehittämiseen ja tuottavuuskasvuun tähtäävät tavoitteet. Meillä on jo paljon evidenssiä, että kaikilta osin näin ei ole, ja tukia on varaa leikata.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 9Tästä asiasta VATT/Janne Tukainen ja Tuukka Saarimaa ovat tutkimustietoon perustuen lausuneet, että “Hyvä järjestelmä olisi yhdistelmä maakuntien omaa verorahoitusta ja valtionosuuksia nykyisen kuntien rahoitusrakenteen tapaan.“Samaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Jos lähdetään siitä, että ALV:lla kerätään tietty (nykyinen) verotuotto, eikä tarvitse ottaa kantaa verojärjestelmään sinänsä, yhtenäinen ALV-kanta olisi järkevä. Tehokkuusnäkökulmasta on järkevämpää turvata pienituloisten ruoan tai lääkkeiden tms. kulutusmahdollisuudet kohdennetuilla tulonsiirroilla kuin alentaa ALV-kantaa myös niille, joiden elintarvike- ym. hankintoja budjetti ei rajoita millään tavoin. On myös näyttöä siitä, että alennettu ALV ei täysimääräisesti laske hintoja vaan jääkin yrityksen ylijääämäksi. Lisälukemista hyvästä veropolitiikasta esim. tämä VATT:n julkaisu: http://vatt.fi/documents/2956369/3012245/j63.pdfNäytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Mieluummin keventäisin ALV-tilityksen hallinnollista taakkaa. VATT:n julkaisussa (linkki alla) havaitaan, että pienet yritykset tosiaankin “kasautuvat“ liikevaihdoltaan juuri niin pieneksi, ettei ALV:ia tarvitse maksaa.Mutta jos 10000 euron raja estää pienten yritysten kasvua, niin mikä olisi optimaalinen raja, joka ei sitä tee? Ehkäpä digiaikana verohallinto keksii hyvän ja joustavan mekanismin tilitykseen ja valvontaan. http://vatt.fi/documents/2956369/3011981/wp75.pdf/c59856c4-851c-4196-b4fe-ddcf5bd9bda3Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEi kai Ruotsista saatu kokemus yksityisistä kouluista ole kovin rohkaiseva, mutta en tunne tarkemmin asiaa saati tutkimusta aiheesta.Eri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Kerrankin asia, josta on paljon tutkimustietoa, jopa suomalaisella aineistolla, ja voi muodostaa mielipiteensä ihan tutkimustiedon avulla. Esim. Kyyrä, Pesola ja Rissanen raportti löytyy täältä: http://vatt.fi/unemployment-insurance-in-finland-a-review-of-recent-changes-and-empirical-evidence-on-behavioral-responsesSamaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10On helppo asettaa oppikirjatavoite ja pyrkiä myötäsyklisen fipon välttämiseen. Historia osoittaa, että temppu on vaikea tehdä käytännössä ja ajoitus vaatii tuuriakin. Ehkä nytkin, kun kasvukäännettä ja -vauhtia ei juuri kukaan osannut ennakoida, kannattaisi muistuttaa asiasta valaisevilla mittareilla, vaikkapa 2000-luvun rakenteellisen jäämän kehityksestä suhteessa BKT:hen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäMaahanmuuttajat on melko heterogeeninen ryhmä, jonka kotouttamisen onnistuminen vaatisi räätälöityjä toimia; erilaiset koulutus- ja kulttuuritaustaan ja siten myös ikään ja sukupuoleen liittyvät tekijät vaikuttavat yhteiskuntaan integroitumiseen ja työllistymiseen. Suomella on muilta mailta opittavaa ja opeteltavaa kotouttamisessa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Näin kai silloin kun työntekijän taidot ja tuottavuus yritetään saada kohtaamaan. Olen käsittänyt tutkijamme puheista niin, että myös työttömyysturvan soviteltu päiväraha on tätä muistuttava keino nykyisellään.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eiköhän tuottavuuden kehittymiseen vaikuta kuitenkin enemmän teknologia, jonka osaava käyttö ei liene ainoastaan paikallisesta sopimisesta kiinni.Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Odotan mielelläni käynnissä olevan kokeilun tuloksia työn tarjontavaikutuksista.Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Riippuu lyhyellä tähtäimellä, ennen isoa veroremonttia, siitäkin, kuinka suuri/laaja tulomuunto-ongelma on.Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Tämän todentaminen lienee vaikeaa, kun samaan aikaan on tapahtunut melkoisia muitakin muutoksia Suomen kansantaloudessa.Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Eikö tätä selvitetty, että aika pieni on vaikutus ollut esim. suhteessa maailmantalouden myönteiseen kehitykseen.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kilpailukyvyn turvaaminen valtion tuilla on karu tie pitkän päälle pienelle kansantaloudelle.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Kv. tutkimus kertonee, että aluetuet voivat vääristää alueellista kehitystä ilman tukia pärjäävien alueiden tappioksi.Epävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Jos meillä olisi dataa harmaasta taloudesta ajalta ennen ja jälkeen kotitalousvähennyksen, tämä olisi helpompi näyttää toteen :)Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Jos robotisaatio viekin työtehtäviä, niin uusia syntyy sinne, missä robotit eivät vielä pärjää. Robottien valmistuksesta kannetaan verot.Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Perintövero puoltaa paikkansa nykyisessä verojärjestelmässä; tästähän on VATT:n Policy Brief 1-2015. Koplaus talouskasvuun on mielenkiintoinen, mutta viitattaneen kyvykkyyden periytymiseen/periytymättömyyteen.Samaa mieltä7