Topi Miettinen

professori
Svenska Handelshögskolan

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Kulutukseen ennen regiimin muutosta katsovia tukia (koronatukien tapaan toimivia) könttäsummatukia kannattaisi vahvasti harkita.Epävarma7

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä7

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Vähentää pidemmällä aikavälillä Suomen maariskiä ja kontrafaktuaaliin nähden lisää investointeja.Samaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Kattavat vähintään EU:n laajuiset tullimaksut erityisesti tuotantoon, jossa tarjonnan hintajousto on suuri.Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Hyvä, että on tuettu. Huomattavasti parempi kuin jättää kokonaan tukematta. Ajallisessa ja muussa kohdentumisessa on varmasti parantemisen varaa.Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Epävarma6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Epävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6En tiedä ratkaiseeko se juuri kohtaanto-ongelmaa, mutta muutn hyvä kehityssuunta.Epävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Jos ansiosidonnaista ei haluta heikentää, voisi kokeilla jyrkempää porrastamista niin, että vakuutusturva työttömyyden aluksi olisi jopa nykyistä suurempi ja kannustavuus työttömyyden kestäessä lisääntyisi turvan jyrkemmän laskun myötä. Työttömyysturvan pitäisi myös kannustaa yrittäjyyteen ja yrittäjyyskokeiluihin niin, että yrittäjätulo ei leikkaa työttömyysturvaa niin voimakkaasti kuin nykyjärjestelmässä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Hankinnoissa tavoitefunktion ei pidä olla liian monimutkainen. Ilmastotavoitteita kannattaa edistää ensisijaisesti muilla työkaluilla, erityisesti kattavalla päästökaupalla tai päästöveroilla.Samaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Julkinen tai yksityinen tuotanto ei ole ideologiakysymys. Kuten nobelisti Tirolekin toteaa, jokaisen markkinan kohdalla on pohdittava erikseen, ovatko esim.ko. markkinalla informaatioasymmetriaan, ulkoisvaikutuksiin, markkinavoimaan liittyvät haasteet niin merkittäviä, että julkinen tuotanto on perusteltua ja kuinka kannustimista huolehditaan tässä tapauksessa. On monia tehtäviä, joissa yksityinen tuotanto tai hankinnat yksityisiltä tuottajilta ovat perusteltuja. SOTE-markkina on erittäin haastava myös kaikista kolmesta yllä mainitusta näkökulmasta.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Sekä menojen leikkaamista, että verojen kiristystä tarvitaan. Molempia tarkkaan harkiten kohde kohteelta ja mitään toimia ei kannata kategorisesti sulkea pois. Tärkeimpiä ovat kuitenkin pidemmän aikavälin työllisyys- ja innovaatiotoimet.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Sekä menojen leikkaamista, että verojen kiristystä tarvitaan. Molempia tarkkaan harkiten kohde kohteelta, ja mitään toimia ei kannata kategorisesti sulkea pois. Tärkeimpiä ovat kuitenkin pidemmän aikavälin työllisyys- ja innovaatiotoimet.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Siinä ja siinä mutta todennäköisesti ei. Koronakriisi on koetellut Suomen taloutta vähemmän kuin ennustettiin. Varsiaisen elvytyksen tarve koronarajoitusten purkamisen jälkeen lienee ennustettua pienempää ja talous elpyy jossain määrin automaattisesti palvelusektorin rajoitusten poistumisen myötä. Jos nousu kriisistä on todella ripeä, saattaa aika koittaa jo ennen vaaleja. Sopeutustoimien valmistelutyöt on syytä aloittaa jo tällä vaalikaudella.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä6Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Tehokasta olisi autoveron porrastus siten, että elinkaareltaan vähäpäästöisimmistä ei makseta veroa. Itse asiassa autonveron lakkauttaminen samalla, kun liikenne ja ajoneuvojen valmistus liitetään laaja-alaiseen päästökauppaan olisi tehokkain ratkaisu, mutta poliittisesti vaikeampi toteuttaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Periaatteessa liikenteen päästöjen vähentämiselle on muitakin keinoja. Verotus on sinänsä tehokas keino, mutta se edellyttänee könttäsummatukia, jotta politiikalle saavutetaan laaja kannatus. Periaatteessa vielä parempi keino olisi laajamittainen eri talouden sektoreita ja eri maita koskeva päästökauppa, jossa päästöoikeuksista on maksettava. Teoreettisesti markkinamekanismi mahdollistaisi päästökiiintiön asettamisen eksplisiittisesti ja edesauttaisi informaation aggregoitumista niin, että päästövähennykset tehdään kustannustehokkaasti siellä, missä niistä koituu vähiten haittaa. Vähäisen hintajoustonsa vuoksi verotuksen tai päästökaupan ympäristövaikutukset ovat verraten vähäisiä. Saattaa olla tehokkaampaa huolehtia ajoneuvojen vähäpäästöisyydestä tai ylipäätään kannustaa MAAS- tai yhteiskäyttäpalvelujen asiakkaaksi. Tämä edistänee ulkoisvaikutusten sisäistämistä liikkumispäätöksissä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Tässä syynä ei ole negatiivisista ulkoisvaikutuksista niinkään hiilidioksidipäästöt, vaan paikallisemmat hiukkaspäästöt ja vaikutukset ruuhkautumiseen.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Epävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Se on tarkoituksenmukaisempi monet vaihtoehdot, mutta kyllä siihenkin liittyy tietysti huomattavia kannustinongelmia.Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Epävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Epävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Päinvastoin: hyvinvointi kasvaa, jos vapaa-aika on palvelu/hyödyke, jota kukin voi hankkia omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan vaihtoehtokustannuksen (tuntipalkan tms. huomioiden) eikä sen kulutusta rajoiteta keinotekoisesti.Eri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Epävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Hiukan epäselväksi jää, mitä tällä tarkoitetaan. Jos kyse on verraten lyhyestä aikavälistä ja puhutaan hyvin rajatusti sairaanhoidon kannalta keskeisistä tuotteista / palveluista, vastaus saattaa olla kyllä, muilta osin vastaus on ei.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Riippuu harjoitetusta talous- ja terveyspolitiikasta. Sen enempää Suomen kuin muidenkaan maiden strategioita ei ole kovin selkeästi kommunikoitu saati keskenään koordinoitu. Siten V:n todennäköisyys tuntuu minusta olevan pienenemään päin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Eri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Vahvasti samaa mieltä8

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä6

Valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden allijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Eri mieltä8

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7En ole vielä nahnyt vakuuttavaa empiiristä evidenssiä aiheesta. Hinnat tuntuvat keskimäärin jokseenkin nousseen. Olisi tärkeää tietää, kuinka hintamuutokset ja niiden suunnat ovat riippuvaisia maantieteellisestä sijainnista sekä ajankohdasta. Jos alueellisiin ja ajallisiin ruuhkahuippuihin, jolloin hinta saattaa olla keskimääräistä korkeampi, on saatu ohjattua lisää tarjontaa ja näin ollen asiakkaita on jäänyt vähemmän palvelematta, saattaa uudistus olla hyvä. Jos taas hinnannousu perustuu esim. liikeasiakaiden kysynnän alhaiseen hintajoustoon ja lokaalien ja ajallisten monopoliasemien hyödyntämiseen tai suorastaa asiakkaiden naiiviuden (rajallisen rationaalisuuden) hyödyntämiseen, aiempi paternalistisempi järjestelmä saattaa, yllättävää kyllä olla ainakin lyhyellä tähtäimellä parempi. Tässä kaivataan osaavaa empiiristä tutkimusta joka on avoin myös käyttäytymistaloustieteellisille näkökulmille.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää ruuhkia ja kenties myös pienhiukkaspäästöjä. Liikenteen hiilidioksidipäästöistä syntynee suuri osa muualla ja negatiiviset ulkoisvaikutukset ovat globaaleja. Kysymyksenasettelu jättää tällä kertaa ehkä liikaa varaa tulkinnoille?Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Käytännössä kaiketi niin, että toimiva johto päättää hallituksen ohjauksessa tuloutuksesta. Huomattava, että käytännön toteutukseen liittyy mahdollista tehottomuutta esim. päämies-agentti ongelmien vuoksi.Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Monopoli on yksi mahdollinen tapa. Nykyinen tapa organisoida monopoli ei vaikuta tehokkaalta: korvamerkintä rajoittaa tuottojen tehokasta allokaatiota, haittojen ja hyötyjen mittaamista ja arviointia pitäisi parantaa, jotta voidaan tehdä tehokasta evidenssiin pohjautuvaa kannustin- yms. ohjausta. Mm. lisenssijärjestelmä ja siihen liittyvä reguloiva lainsäädäntö voisi olla vaihtoehtoinen tapa negatiivisten ulkoisvaikutusten kontrollointiin. Se näyttää perinteisen talousteorian valossa kuitenkin paremmalta kuin onkaan: kilpailu synnyttänee paitsi innovatisia kuluttajan hyötyä lisääviä palveluita valitettavasti myös kisaa innovatiivisista lainsäädännön porsaanrei'istä peliongelmaisten höynäyttämiseksi (vähän samaan tapaan kuin vippilainasektorilla). Tällaisen touhun regulointi on käytännössä vaikeampaa kuin teoriassa. Ongelmattomille koituvien hyötyjen ja ongelmaisille aiheutuvien haittojen punnitus on haastavaa, rajaton kilpailu netissä lisää haastetta.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Esimerkki (myönnettäköön sen hypoteettisuus) valaisee sitä selvää tosiasiaa, että tämä on epäselvää: lahjoitetaan kaikki luonnonvarat, joiden omistusoikeudet eivät ole hyvin määritellyt (esim. maailman valtameret) yksityisomistukseen (nille, joista tämä kuulostaa kauhistuttavalta, voidaan huomauttaa, että lahjan saaja voisi olla esimerkiksi WWF). Omistaja(t) alkavat rahastaa luonnonvaran hyödyntämisestä positiivista hintaa. Maailman BKT kasvaa, sillä syntyy uusi markkina, jota aiemmin ei ollut. Samalla ko. luonnonvarojen hyödyntäminen vähenee, sillä niiden hinta on noussut nollasta positiiviseksi. (Huomaa, että päästökauppa toimii tällä tapaa eli päästökaupan laajentaminen globaaliksi saisi aikaan sekä talouskasvua, että luonnovarojen hyödyntämisen vähenemistä.).Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Sen sijaan, että kaikki kansalaiset pakotetaan yhteen muottiin, kuulostaa järkevämmältä luoda työmarkkinoille ja instituutioihn joustavuutta, joka mahdollistaa yksilön tai yksittäisen työntekijän valita itselleen sopiva vaihtoehto työpäivän, työviikon pituuden ja loma-aikojen suhteen, kuitenkin niin, että valintojen rahalliset seuraukset heijastelevat yhteiskunnallisia kustannuksia. Sinänsä hyvä, jos syntyy mahdollisuuksia valita myös vähätuntisia vaihtoehtoja. Samalla täytyy huomioida, että erityisesti nuoria kannattaa kannustaa investoimaan voimakkaasti osaamiseen ja vanhempia investoimaan eläkkeisiinsä (tämä vaatinee työ- ja opiskelutunteja) -- homo economicus on yksinkertaistus ja todellisuudessa epärationaalisuuteen ja hetken houkutuksiin taipuva ihminen tarvitsee tukea, kannustimia ja sitoutumista helpottavia instituutioita.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Jos työllisyys alenee, ollaan joko matalasuhdanteessa, jossa ei ole perusteltua leikata vaan päinvastoin panostaa esim julkisiin investointeihin. Kenties ollaan myös epäonnistuttu työvoimapolitiikassa, jolloin on rohkeammin puututtava työmarkkinaosapuolien kannustimiin ottaa vastaan työtä (esim. toisellakin paikkakunnalla tai aiemmin työttömäksi jäämisen jälkeen) ja palkata työntekijöitä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäFipostimulanssi on paikallaan tulevina vuosina taantuvilla näkymillä, kohteita voisi miettiä tarkemmin, työvoimapolitiikassa olisi korjaamisen varaa.Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Omistukset yhtiöissä, joilla ei ole markkinahäiriöiden korjaamisen kannalta keskeistä roolia (esim. sähköverkoilla tällainen rooli oli) voidaan myydä. Tutkimukseen ja koulutukseen kannattaa panostaa. Korvamerkittyä kohtalonyhteyttä näillä ei kuitenkaan ole.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu kohottamaan työllisyyttä, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Kts. yllä. Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu nostamaan työllisyysastetta, pitää Antti Rinteen hallituksen muuttaa keinoja työllisyysasteen nostamiseksi ja tehdä rohkeampaa työllisyyspolitiikkaa.Samaa mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Tässä kaiketi tarkoitetaan ensisijaisesti co2 päästöjä? Tärkeä ja kannatettava periaate, jotta päästöille saadaan yleispätevä hinta, mutta kuinka vaikeaa on päästöjen luotettava arviointi globaaleissa arvoketjuissa? Lisäksi toivottavaa, että vero säädetään vähintäänkin koko Eurooppaa koskevaksi. Parempi vaihtoehto päästökauppa, joka kattaa lentoliikenteen.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Samaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Nykyjärjestelmässä on varmasti parannettavaa, mutta jonkinlainen kilpailu sinänsä on sijoitustoiminnassa hyväksi esim. hallintokulujen kurissa pitämiseksi. Myös median olisi hyvä terävöittää otettaan eläkeyhtiöiden toiminnan vahtikoirana. Esimerkiksi yksittäisten vuosituottojen vertailu ja retostelu mediassa ei välttämättä ole perusteltua. Pitäisi keskittyä pidemmön aikavälin tuottoihin sekä portfolioon vaikkapa riskin, ulkoisvaikutusten ja eettisten näkökohtien kannalta.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Kuulostaa järkevältä, toivottavasti ohjaisi muita maita verottamaan tai kaupan piiriin. Riskinä tietysti tariffien nostot ja ns. “kauppasota“ myös sellaisellle viennille ja tuonnille, josta aiheutuu vähemmän negatiivisia ulkoisvaikutuksia.Samaa mieltä7

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä3Jos päästökaupan piiriin saadaan kaikki maat ja alat, voidaan lupien määrän avulla säätää suoraan päästöjä ja antaa hintajärjestelmän allokoida päästörajoitukset tehokkaasti. Jostakin syystä vaikuttaa siltä, että ympäristötaloustieteilijät ovat kuitenkin osin kääntymässä veron kannalle. Heillä varmaan hyviä argumentteja miksi näin? Jään kuuntelemaan kiinnostuneena.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä9

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 6Samaa mieltä8

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Epävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Samaa mieltä6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Samaa mieltä7

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 4Samaa mieltä6

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Samaa mieltä7

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Samaa mieltä7

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Hallituksen esityksen kohdassa 4.6.4 (Valinnanvapausjärjestelmän riskien huomiointi) käydään varsin ansiokkaasti läpi valinnanvapausjärjestelmään liittyviä riskejä, jotka lisäävät uudistumisen onnistumiseen liittyvää epävarmuutta. Tuohon riskien listaan on syytä lisätä kuluttajien kognitiivisten rajoitteiden aiheuttamat kuluttajien rajallisen rationaalisuuden aiheuttamat haasteet -- pelkkä hoidon laatuinformaation lisääminen ei auta, jos (joillakin) kuluttajilla ei ole aikaa tai kykyä arvioida kunkin palveluntarjoajan laatua tai he keskittyvät pitkän aikavälin terveysvaikutusten sijaan vertaamaan esimerkiksi palvelun nopeutta, tarjoataanko vastaanotolla ilmaiset kahvit jne. (Ansiokkaat tutkimukset käyttäytymistaloustieteen alalta kts. Heidhues et al. 2011 tai Balafoutas et al. 2013 viittaavat tällaisiin efekteihin).Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 8Verotuksen yksinkertaisuuden vuoksi poikkeaviin alv-kantoihin täytyy olla erityisen hyvät perustelut. Verokantaerot voivat luoda keinotekoisia ja vääristäviä kilpailuetuja.Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 7Alarajan nosto saattaisi olla hyvä keino tukea yrittäjyyttä. Tosin kaikki verokantaerot luovat keinotekoisia kilpailuetuja ja kumpareisempaa pelikenttää.Epävarma7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Samaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 7Jonkilainen tutkintovelvoite vaikuttaa paremmalta ratkaisulta taata se, että heikko-osaisimmat eivät esim. lyhytnäköisyyttään huomaa hankkia pitkällä tähtäimellä automatisoituvassa maailmassa riittävää taitojen ja kykyjen portfoliota. Tutkintokin on toki epätarkka kykyjen mittari. Koko ikäluokan pakottaminen koulun penkille vaikuttaa kuitenkin turhan kalliilta ja paternalistiselta. Lienee tehokkaampiakin tapoja vähentää nuorten syrjäytymistä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Nykyisen kaltaisessa palkkatuessa on kokemukseni perusteella liian paljon portaisuutta: diskreettejä määräaikoja ja palkkakattoja, jotka johtavat kannustinongelmiin, kun päätetään halutaanko palkkatuella oleva henkilö palkata pysyvään työsuhteeseen. Palkkaa tulisi voida nostaa sitä mukaa, kun työn tekijä ja työn antaja oppivat yhteistyönsä arvosta enemmän ja enemmän, Tuki ei tietysti saa myöskään päättyä kuin seinään vain sen tulisi vähitellen vähetä. Palkkatukea järkeistämällä ja vaihtoehtoisia malleja kokeilemalla (perustulon tapaan) olisi saavutettavissa huomattavasti parempia tuloksia.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Tällainen ajattelutapa tuntuu perustuvan ajatukselle, että kansantaloudessa on vakioinen määrä työtä ja täystyöllisyys saavutetaan kun tämä ulkoisesti annettu määrä jaetaan työkäisten määrällä. Omituinen populistinen ajatus. Kansalaisten hyvinvoinnin kannalta (jota ymmärtääkseni talouspolitiikalla pyritään edistämään) on tärkeämpää, että jokainen voi päättää itse, kuinka paljon työtä haluaa työmarkkinoilla tarjota, ja ymmärtää tämän päätöksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset omaan ansiotasoon. Lisäksi tehokkuuden vuoksi, näiden ansiotasovaikutusten pitäisi heijastella päätöksen yhteiskunnallisia kustannuksia. Yksinkertaisen teorian mukaan tällainen tilanne saavutetaan kilpailuilla markkinoilla -- joskin on ymmärrettävä, että tällainen teoria tosiaan perustuu mm. ajatukselle siitä, että toimijat ymmärtävät hyvin päätöstensä ansiotasoseuraukset, mikä saattaa olla aika voimakas yksinkertaistava oletus.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7On vahva väite, että työttömyys riippuu ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta, mutta jos työmarkkinat ymmärretään laajasti myös koulutusmarkkinoina ja tällä laajasti ymmärretyllä markkinalla toimijoilla on riittävästi tietoa ja ymmärrystä valintojensa seuraamuksista ja tarkasteellaan pitkää aikaväliä, kyllähän väite lähentelee jo tautologiaa, joka siis ei loogisesti voi olla epätosi. Eli se pätee.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaOn muitankin tapoja kasvattaa tuottavuutta. En tiedä mikä on nopein.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä3Kansalaisten hyvinvoinnin kannalta (jota ymmärtääkseni talouspolitiikalla pyritään edistämään) on tärkeää, että jokainen voi päättää itse, kuinka paljon työtä haluaa työmarkkinoilla tarjota, ja ymmärtää tämän päätöksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset omaan ansiotasoon. Lisäksi tehokkuuden vuoksi, näiden ansiotasovaikutusten pitäisi heijastella päätöksen yhteiskunnallisia kustannuksia. Perustulon pitäisi edistää tällaista päämäärää. Tämä edellyttää tietysti sitä, että työmarkkinat ovat myös sillä tavalla toimivat, että työtä tarjoavalla on mahdollisuus päättää tarjoamansa työn määrästä. Jos kaikki tarjolla olevat työtehtävät edellyttävät vähintään 50 tunnin työviikkoa, tällainen “joko nolla tai viisikymmentä“-päätöksenteko yhdistettynä perustuloon saattaa hyvinkin johtaa työn tarjonnan supistumiseen. Hienoa, että perustuloa nyt kokeillaan. Suotavaa olisi ollut, että sitä olisi päätetty kokeilla paremmilla koeasetelmilla ja suunnitelmilla (joita oli tarjolla).Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Ehdottomasti tutkimisen ja pohdinnan arvoinen uudistus. Tarvetta tämän suuntaiseen ratkaisuun tuntuisi olevan jo verotuksen yksinkertaisuuden, läpinäkyvyden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Terveydenhuoltomarkkinoilla informaatio on hyvin epäsymmetrista. Tämä on omiaan johtamaan tehottomuuteen, kuten Bengt Holmströmin tutkimuksistakin käy hyvin ilmi. Lisäksi moni palvelu ja hyödyke saattaa olla jopa ns. credence good tyyppiä, jossa asiakas ei edes palvelun ostettuaan voi millään tietää, oliko palvelu tai tuote olennaisilta osiltaan laadukas. Asiakkaat päätyvät valitsemaan tuottajan vastaantuloaulan tapettien värin ja taustamusiikin nojalla, kun valinta pitäsi tehdä diagnoosien osuvuuden ja hoidon tehokkuuden nojalla, jonka arvioimiseen asiakkaan asiantuntemus ei riitä. Esimerkiksi katujen aurauksen tai jopa lasten päivähoidon osalta informaation epäsymmetriaan liittyvät ongelmat vaikuttavat paljon pienemmiltä kuin terveydenhuollossa. Toki tehokkuushaasteet terveydenhuollossa ovat suuria myös julkisesti tuotetussa terveydenhuollossa, mutta kilpailun hyödyt ovat tällä alalla epäselvempiä kuin monilla muilla.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Julkisen sektorin on syytä puuttua markkinoiden toimintaan silloin, olosuhteet jonkin hyödykkeen tai palvelun tuotannossa ovat otolliset markkinahäiriöille. Valtionyhtiöitä perustettiin aloille, joiden tuotannolla uskottiin olevan paljon positiivia ulkoisvaikutuksia paikallisesti tai kansallisesti. Nykyään valtion työkalupakissa on paljon parempia keinoja markkinahäiriöihin puuttumiseen kuin valtio-omistus. Valtionyhtiöiden myyminen on järkevää kysymyksessä mainitusta syystä. Myyminen on järkevää myös riskien hajauttamisen näkökulmasta. Työllisyydestä huolehtimisessa valtio-omistus on täysin marginaalinen ja kallis keino.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä2Vaikuttaa siltä, että markan ulkoiseen arvoon vaikuttamalla kilpailukykyä olisi voitu säädellä kivuttomammin ja tehokkaammin. Tämän keinon jäättäminen työkalupakin ulkopuolelle oli kenties perusteltua muista kuin taloudellisista syistä. Toki rahapolitiikan ulkoistaminen leveämmille harteille on vähentänyt uskottavuuspaineita. Noilla leveämmillä harteilla on jatkeenaan kuitenkin myös paksummat sormet, jotka eivät kykene rahapolitiikkan hienomotoriseen säätelyyn pikkuriikkisen kansantalouden erityistarpeisiin, joita on ilmaantunut roppakaupalla.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Verokiila on varmasti pienissä palvelualan yriityksissä erittäin ongelmallinen, mutta taitaa olla aika valheellista ajatella, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy niihin. Sen sijaan vastuullisen ja työllistävän yrittäjäkulttuurin, yrittäjyyden, ja paikallisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi hyvin suunnitellut ja satunnaiskokeilla koetellut verokiilan kaventamiskeinot pienyrityksissä voisivat olla paikallaan. Toisaalta verohelpotukset vain joillekin yrityksille saattavat aiheuttaa tehottomuutta ja asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Poikkeustilanteessa lyhytaikaisesti tukeminen voi ilman muuta olla järkevää, mutta jatkuva pitkäaikainen tukeminen ei paranna vaan heikentää pitkän aikavälin hyvinvointia.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Jonkinlainen lyhytkestoinen tuki on sopeutumisaikana voi olla hyvinkin perusteltua. Talous ei rakennemuutoksessa hyppää tasapainosta toiseen ja sopeutumisajan hyinvointitappioita on syytä rajoittaa kuitenkin pyrkien huolehtimiaan siitä, että toimijoilla on itse kannustin sopeutua muutokseen mahdollisimman nopeasti sekä yksilöllsiä että yhteiskunnallisia kustannuksia minimoiden.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Harmaan talouden vähentämisessä lyhyellä aikavälillä vaikutus lienee melko mitätön. Sen sijaan veronkierrolle kielteistä sosiaalista pääomaa se voi hyvinkin kasvattaa. Kokeilukulttuuria olisi hyvä soveltaa myös kotitalousvähennyksen osalta samaan tapaan kuin on nyt perustulon osalta tehty.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Miksi robotteja pitäisi kohdella eritavalla kuin muuta pääomaa? Jos näin tehdään, kuinka robotti määritellään? Taloushistoria on pullollaan erilaisia tuottavuusshokkeja -- miksi tämä kerta vaatisi poikkeustoimia? Verojärjestelmän läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus pitäisi olla päämäärä, joka tukee sekä tehokkuus- että oikeudenmukaisuuspyrkimyksiä ja vähentää aktiivisen verosuunnittelun ja veronkierron mahdollisuuksia. Erityinen robottivero ei tunnu olevan linjassa sellaisten pyrkimysten kanssa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Teorettisesti on selvää että esim. korkea ansiotulo- ja pääomatuloverotus pienentää perinnön antajan yritteliäisyyttä ja työn tarjontaa koko aktiivisen elinajan aikana vähentäen tuottojen kaikkia käyttömahdollisuuksia. Perintövero sen sijaan vaikuttaa tuottojen käyttömahdollisuuksiin vain perinnönjättömotiivin osalta, ja siten se vähentää yritteliäisyyttä ja työn tarjontaa ansio- ja pääomatuloveroa vähemmän. Näin ollen pitkällä aikavälillä on ilman muuta selvää, että ansio- ja pääomatuloverot ovat tehokkuuden kannalta ongelmallisempia. Tiettyä verokertymää tavoiteltaessa kannattaa siis ensisijaisesti olla lakkauttamatta perintöveroa ja pikemminkin järkeistää ansiotulo- ja pääomatuloverotusta.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7