Hannu Piekkola

Professori
Vaasan yliopisto

  • Liittynyt 23.10.2017

Vastaukset

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Polttoaineet olivat elinkustannuksiin nähdän paljon kalliimpia kolmekymmentä vuotta sitten.Eri mieltä7

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Nythän yritysten osallistuminen SOTEen on epävarmaa. Palveluseteleiden käytön arviointi lisää myös helposti byrokratiaa kun lääkäriä pitää tavata erikseen seteleiden tarpeen evaluointia varten.Epävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJo nyt on huutava pula tekijöistä.Eri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Jollain alueella voi tulla ristiriitaa alueen kasvukeskusten ja muiden alueiden välillä ja äänestyskäyttäytyminen voi johtaa alueelliseen ajatteluun jolloin oma poliittiinen näkemys jää toissijaiseksi.Eri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Ilman muuta kun valtaosa maahanmuutosta on työvoimaperäistä.Epävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Epävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 7Kannustimia voi parantaa myös vähentämättä odotettua ansiotuloa jos ja kun työllisyysaste paraneeEpävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 6Ensi vaiheessa toki vasta satelliittitilinpidossa.Samaa mieltä6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Eri mieltä7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Samaa mieltä7

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 7Verotus on myös keino kerätä verotuloja.Samaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä Maaseudun tukipolitiikassa on varmasti parempiakin käytäntöjä, joissa annettu tuki näkyy suoraan. Nyt se menisi piilotukena.Eri mieltä7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Luova tuho on tarpeen kun talous kääntyy kasvuun. Tällöin heikompituottoista tuotanto korvautuu helpommin tuottavammalla tuotannolla kuin tuotannon aallonpohjassa.Samaa mieltä7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Varmasti joidenkin ihmisten osaamisen taito on laantunut ja negatiiviset työllisyysvaikutukset tullevat nyt osin viiveellä kuten finanssikriisin aikana jolloin myös kysynnällä tasoitettiin BKT:n laskua.Epävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Epävarma koska se voi palkita siitä että maakunta hoitaa asiat huonosti.Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Emme ole vielä siinä tilanteessa.Epävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Koordinoin EU hanketta www.globalinto.eu, jossa on mukana kysely asiasta seitsemässä Euroopan maassa. Uskaltaisin ennustaa tätä tulosta, mutta tästä tiedetään enemmän vuodenvaihteen jälkeen jolloin kysely valmistuu.Epävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 9Työajan lyhentäminen täytyy olla vapaaehtoista ja ikääntyvillä voikin olla tarve tähän, mutta totta kai se näkyy palkkapussissakin. Mutta esim. nelipäiväisestä työviikosta vaikka nyt 63 vuotiaasta on hyviä kokemuksia. Ehdon tahdoin ei kannatta painaa työaikaa alas ikääntyneilläkään, kun työvoiman tarjonta supistuu muutenkin voimakkaasti.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Totta kai yritysten tukeminen nopeasti tärkeää vaikka lisäbudjetissa paino on myös paljon ensi vuodelle. Ehkä juuri päätöksiä ensi vuode tuista olisi voinut siirtää syksyyn jolloin myös päätetään osa rakenteellisista uudistuksista työllisyyden edistämiseksi. Eli porkkanat ja kepit samanaikaisesti.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Oletan talouden toipuvan oletettua nopeammin.Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 7Tarkoitus on toimenpiteen jotka on nopeasti otettavissa käyttöön, osittain onnistuttu mutta kokonaisuus voi olla sekava ja vääristää kilpailua.Epävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 7Epävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä Totta kai ne muuttuvat epärealistisiksi, mutta tasapainottamista tarvitaan myös tällä vaalikaudella.Eri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 9Vahvasti samaa mieltä8

Valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden allijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä Kyllä valuuttaepävarmuus heijastuu korkoihin. USAn dollari on referenssivaluutta joten siellä tilanne on toinen. Velka joka on lainoitettu kotimaasta merkitsee kylläkin sitä että maa velkaantuu kansakuntana vähemmän.Eri mieltä8

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Kyllä kai mittarin pakollinen käyttää vähentää ALV maksujen kiertämistä. Nykyään myös hinta mittarissa voi olla mitä vain verrattuna siihen mitä peritään. Tässä on annettu oligopoleille lisää hinnoitteluvoimaa, siis epäonnistunutEpävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Ruuhkia pitää välttää kehittämällä raideliikennettä Tampereen ja Turun suunnalta, ruuhkamaksuja voisi käyttää suoraan hankkeiden rahottamiseen eli kunnan kukkaroon niin olisi helpommin myytävissä äänestäjille.Samaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Tällä vältettäisiin turhaa byrokratiaa ja rahoitus tulisi säännöllisemmäksi avustuksen saajille.Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 7Totta kai voitot mielummin hyväntekeväisyyteen kuin kansainvälisille peliyhtiöille. Suomessa on paljon rahansa peleissä menettäneitä, tarvitaanko niitä lisää vapauttamalla markkinat.Epävarma7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTämä sähköenergian tukeminen pitää päättää EU-tasolla. Terästä tuotetaan Suomessa myös vähemmillä päästöillä kuin Kiinassa, ainakin vielä.Samaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 10Väestön ikääntyminen ja alhaisen syntyvyys takaavat jo sinällään työpanoksen vähenemisen. Mukaan tulevat vielä kohoava rajaveroasteet jotka vähentävät panosta entisestään. Mihin tässä vielä kuuden tunnin työpäivää tarvitaan?Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Ilman muuta ikääntyneille, joilla töissä jaksaminen on suurempi ongelma kuin nuoremmille. Mutta kun nyt hallitus ei ole halukas infrastruktuuri-investointeihin kuten nopeammille raideyhteyksille niin eihän ole odotettavissa sitä tuottavuuden kasvua muutenkaan. Pitää katsoa palvelutaseen epätasapainoa, miten saada suomeen uusia palveluviennin tekijöitä, se ei toteudu rakentamalla uusia sellutehtaita.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSe lienee tulevaisuutta.Epävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäKysymyksen asettelu huono. Kartelli tarkoittaa määritelmällisesti jotain huonoa. Hirvean iso osa innovatiivisesta kasvusta kuitenkin perustuu siihen että yrityksellä on markkinanvoimaa. Yltiökapitalistista ajatella aina että markkinat toimivat.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 8Maailmanpolitiikassa Euroopan pitää olla yhtä ja liittolaissuhteessa Yhdysvaltojen kanssa. Muuten maailmassa ei ole globaalia mahtia ratkaista etenevät ilmasto-ongelmat.Samaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 8Todennäköisesti vaikutukset näkyisivät työllisyydessä.Samaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Pitää kestävyysvajeen kohtuumitoissa. Työllisyysasteen nousu on se kivuttominen tapa ratkaista ikääntymisen tuomat ongelmat.Samaa mieltä7

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä Poliitikkojen uskottavuus on vähentynyt joten on hyvä vahvistaa muiden asemaan, rahapolitiikan liikkumatila on myös kaventunut joten toimet on oltava jämeriä.Vahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä Periferiomaalle tämä olisi aina markkina-aseman näkyvä vahvistuminen.Epävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 8Pitää valita henkilö jonka talouspoliittinen ajattelu tunnetaan jo entuudestaan.Samaa mieltä7

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Näinhän se menee muuallakin. Onhan paljon näyttöä että rahastoja on aikanaan käytetty uusien asiakkaiden haalimiseen eli ei tarkoituksenmukaisesti.Epävarma7

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Totta kai hiilivero vaatii tällaisia lisätoimia ja takaavat myös että se toimii. Hiilivero on sinänsä myös hyvä keino kerätä verotuloja kun taas päästökauppa tuo paljon vähemmän verotuloja joita voisi käyttää ympäristön tilan parantamiseen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Päästökaupan lisäksi tarvitaan globaali hiilidioksivero. Päästökauppa ei sen sijaan toteutune globaalisti jolloin aina jää vapaamatkustajia jotka eivät ole kaupassa mukana.Epävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltäHiilidioksin määrä ilmassa on parhaita esimerkkejä negatiivisesta ulkovaikutuksesta josta ketään ei voi rajata ulkopuolelle. Markkinat eivät voi toimia ilman saastuttamisen kustannuksia jotka on yhteisesti sovittu.Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Hienoa että ollaan ainakin melkein päästy eroon vaalibudjeteista. Uuden hallituksen on parempi aloittaa puhtaalta pöydältä.Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 10Ei ole muuta mahdollisuutta kuin toimia esimerkkinä muille maanosille. Suomi on myös ympäristöteknologian johtava maa.Samaa mieltä8

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Elvyttäminen on palauttanut luottamuksen Euroopan talouteen. Yritykset ovat investoinneet jatkuvien kustannussäästöjen sijaan.Samaa mieltä7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Euroopan keskuspankki ei voi liikaa poiketa Yhdysvaltain keskuspankin linjasta. Korot noussevat ja rahan kysyntä laskee joten tarjontaakaan ei tarvita entiseen malliin.Samaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7On mielestäni odotettavissa, että irtisanomisen helpottaminen helpottaa mahdollisuutta kokeilla uusi työntekijöitä. Ovatko he sellaisia joita työnantaja heistä toivoo. Toisaalta työntekijä on riskinkarttaja ja voi mielummin hakeutua suuriin yrityksiin, jossa työsuhde olisi turvatumpi. Näkisin kuitenkin että pienissä yrityksissä syntyy helpommin luottamuksellinen suhde työntekijän ja työnantajan välillä. Eli hyvä työntekijä löytää kyllä paikkansa pienessä yrityksessä ja vähemmän hyvän työntekijät on helpompi tunnistaa pienissä yrityksissä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäSamaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma5

Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Epävarma6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäEpävarma6

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Kun säästyvät rahat käytetään T&K toiminnan tukemiseen niin varmasti tuotto on korkeampi.Samaa mieltä7

Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Ei ole odotettavissa nopeaa inflaation kiihtymistä. 2 prosentin inflaatiosta ehkä prosentti on kyvyttömyyttä laskea oikein todellista inflaatiota joten siinä mielessä inflaatiotavoitetta ei ole ainakaan syytä laskea.Eri mieltä6

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Ruotsissa kapitaatiopohjainen korvaus kattaa eri alueilla vain 45—86 prosenttia kokonaiskorvauksesta. Loppu määräytyy suoritepohjaisesti sekä laatubonusten avulla. Lisäksi on harvaan asutun alueeen lisä. 18 maakuntaa on mahdoton yhdistelmä ottaa huomioon eri alueiden eroja. Parempi siirtää valtiopohjaiseen järjestelmään kun kerran rahoituskin on valtiolta. Emme tarvitse maakunnallista kolmasta porrasta jossa edustus valitaan erillisillä vaalilla. Tällöin syntyy keskuskaupunki versus ympäröivä alue vaaleja jossa jälkimmäinen voittaa ja syrjäyttää kasvualueen alueen kehittämisessä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 7Jos tarkoituksena on todella säästää 3 miljardia euroa niin tämä ei toteudu lisäämällä uusi hallinnollinen lisäporras. Todellisuudessa ministeriöissä on se tieto ja mahdollisuuus neuvotella tasavertaisesti yksityisen sektorin kanssa. Maakuntahallinnossa maakunta lisää poliittista voimaansa ja valtaansa tuhlailevalla järjestelmällä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma 7Elintarvikkeiden osalta myös tulonjakokysymys. Ravintolapalveluiden osalta en poistaisi alennusta.Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaKysymys on myös osakeyhtiön ja muiden yhtiömuotojen verotuksesta. Voisi olla että osakeyhtiömuoto voisi olla myös taakka monelle pienelle yrittäjälle. Vaatii kaksinkertaisen kirjanpidon ja muita osakeyhtiömuodon vaatimuksia.Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEhkä parempi panostaa oppisopimuskoulutukseen. Sivistävällä koulutuksella myös tärkeä rooli toisen asteen koulutuksessa ja se voisi jäädä tämänlaisella räätälöinnillä vähäisemmäksi. Ihmistä pitää opettaa myös ajattelemaan eikä vain suorittamaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Ansiosidonnaisen työttömyystuen kannustimien parantaminen olisi vielä solidaarisempaa koska työmarkkinatuella elävien toimeentulo on jo valmiiksi tiukassa.Samaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Oppivelvollisuusiän nostaminen edellyttää myös uusia panostuksia koulutukseen kun nyt koulutuksessa on säästetty. Tyhjästä on paha nyhjästä.Samaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7SOTE uudistuksen toteutuessa valtio on budjetoimassa siihen merkittäväästi tilapäisiksi suunniteltuja resursseja vuonna 2019. Täten vuoden 2018 budjetti pitäisi olla ehkä enemmän kiristävä, kun SOTE uudistus ei tuo säästöjä lyhyellä aikavälillä vaan lisää niitä, mikä oli hyvin ennakoitavissakin.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Suomen kielen taidon puute merkitsee jo sitä että maahanmuuttaja ei ole samalla viivalla. Muutenkin huoli palkkojen polkemisesta niin että muiden palkkataso laskee ei ole kansainvälisten tutkimusten mukaan perusteltua. Maahanmuuttaja luovat pitkälle uutta työtä jolla ikääntyvän väestön eläkkeet ja sosiaaliturva turvataan pitkässä juoksussa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Tietenkin tama on osin vaihtoehto negatiiviselle tuloverolle. Jossain tapauksissa matalapalkkatuki on halpa keino ylläpitää työllisyyttä.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Osaavan työn panostat tulee lisätä. Toisaalta matalapalkkainen tarvitsee tarpeeksi työtunteja elääkseen.Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Nykyään voi jo palkat aika hyvin harjoittelijaksi.Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Lähes määritelmän mukaan. Ennen toista maailmansotaa palkat joustivat lähes täysimääräisesti. Vaatii toki työttömyysturvaa jotta uskaltaa myös vaihtaa riskillisiin töihin.Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Paikallisesta sopimisesta on saatu hyviä kokemuksia. Tarpeellinen kun suomalaisessa järjestelmässä palkkahajontaa vaikea kasvattaa.Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Työllisyyden parantamiskeinona voi olla epävarma, kannustinvaikutus tärkeämpi.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäNäillä lähtökohdilla ainakin negatiivinen tulovero ja sen verokertymä olisi ehkä suurempi kuin nykyisen jos marginaalivero on tasainen 45%. Voisi siis harkita mutta lisäksi tulee olla kannustimia töihin.Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Alhainen pääomavero on niitä ainoita kilpailuvaltteja ja pienessä avotaloudessa pääomavero ei voi olla liian korkea, nyt ollaan jo rajoilla. Ei paluute entisene velkatalouteen jossa minimoidaan voittoja.Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Poliittisesti mahdoton toteuttta ei taida olla voimassa missään maassa.Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Tulonjakotutkimus ei tarkasstele juuri talouden kasvuvaikutuksia mikroaineistoilla, teoreettisesti keskituloisten kirein verotus lisää kannustavuutta ja työntekoa. Eli periaatteessa rajaverojen matalalla ja korkealla tulotasolla pitäisi olla alhaiset. Siis päinvastaista väitteelle.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Eikö uudistuksessa pyrite kannustavuuteen, todellisuus voi tietysti olla toinen.Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Automaattista elvytystä on ollut avian liikaan ikärakenneongelmien takia.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Riippuu valtonyhtiöstä, esim. Finnair pitää myydä.Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Pitkän aikavälin ratkaisu joka tuo luottamusta Suomen talouteen, vrt. esim. Nordean muutto Suomeen.Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Hallitus osoitti toimintakykynsä kun edellinen hallitus ei saanut mitään aikaan. Myös työmarkkinat saatiin talkoisiin mukaan. Mutta kertaluonteinen ratkaisu. Nyt on edettä paikallisen sopimisen suuntaan.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Erityisesti pienten yritysten työllistävästä vaikutuksesta en ole vaikuttunut. Ehkä moni niistä on todellisuudessa alihankkijoita suurille yrityksille. Eli missä on muna ja kana.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Historia on näyttänyt onnistuneelta ratkaisulta, samalla on pyrittä etsimään vahva omistaja eli on ollut aktiivista talouspolitiikkaa.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Ilman muuta aluetuet ovat nykyisin poliittisesti määrättyjä ja tehottomia, jopa nämäkin.Epävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Ei paluuta vanhaan.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Kotitaloudet ovat omaksuneet kotitalousvähennyksen hyvin.Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Työn tuottavuus paranee ja yrityksillä jää enemmän resursseja innovoida joka on uuden taloude talouskasvun avain.Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Tulonjako keinona tehokkaampi kuin työn korkea marginaaliverotusSamaa mieltä7