Janne Tukiainen

Professori
Turun yliopisto

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Tarvitsemme välttämättä tiukempia ympäristötoimia. Jos niiden poliittinen hyväksyminen vaatii tällaista kompensointia, niin silloin se on perusteltua. Kompensointi ei saa olla sellaista, että sotkee ympäristötoimilla haettuja kannustinvaikutuksia.Epävarma7

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Julkisen vallan ei tulisi reagoida näihin eikä muihinkaan markkinoilla tapahtuviin hinnanmuutoksiin.Eri mieltä7

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on jo kevään 2022 palkkaratkaisussa otettava huomioon sote-uudistukseen liittyvästä palkkojen yhteensovittamisesta (palkkaharmonisaatio) vuodesta 2023 alkaen aiheutuvat palkankorotukset.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Palkkaharmonisaation aiheuttama palkkakustannusten nousu voi olla massiivinen. Sen mittakaava riippuu paljon siitä mitkä ovat harmonisaation yksityiskohdat. Nämä olisi ollut syytä päättää ennen palkkaneuvotteluja. Toisaalta palkkaneuvottelujen tulisi huomioida harmosinaation tuottama paine.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Harmonisaation tarve on jälleen yksi tehottomuuden ja kustannusten nousun lähde, jonka sote-uudistus tuo tullessaan. Kun palkkaeroilla ei voi kompensoida eroja työpaikan muissa houkuttavuustekijöissä, jouduttaneen työntekijöistä kilpailemaan jollain kalliimmalla ja epäsuoremmalla tavalla.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä4Vaikea kysymys, mutta oma ei-asiantuntija-arvioni on, että NATO vähentäisi todennäköisyyttä, että Suomeen hyökättäisiin, ja sitä kautta toisi luultavasti myönteisemmät odotukset ja pienemmät riskit. Nämä näkyisivät mm. investoinneissa myönteisesti.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5On mahdollista, että tällä tavalla voitaisiin saada lähes sama vaikutus Venäjän tuloihin, mutta pienemmällä haitalla ostajien talouteen. Tämä voisi mennä myös helpommin läpi vaikkapa Saksan politiikassa.Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Suhdannekäyrät näyttävät vahvasti ylöspäin ja työvoimasta on pulaa. Tässä tilanteessa vahvasti alijäämäinen budjetti ei ole perusteltu. Toki koronaan liittyvät väliaikaiset menoerät ovat perusteltuja, mutta voihan noita verojakin korottaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Valinnanvapaus hyvän informaatioympäristön tukemana luo julkisille toimijoille myönteistä kilpailua.Epävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Yksityisen sektorin kykyä innovoida tulee hyödyntää. Riippuu palvelutyypistä kuinka paljon yksityisestä sektorista saadaan lisähyötyä irti, mutta on selvää, että jossain saadaan.Eri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Alueilla ei ole kannustimia tehostaa toimintaa johtuen common pool ja soft budget constraint -ongelmista. Maakuntavero ratkaisisi ongelman, mutta ilman sitä joudumme toivomaan, että valtionohjaus riittää. Tehostamisen sijaan on edustajien ja äänestäjien etu maksimoida menoja minkä voivat. Monilta osin myös sääntely rajoittaa palvelujen räätälöintiä ja yksityisen sektorin hyödyntämistä, joten keinot tehostamiseen ovat osin rajallisia, vaikka niitä olisi kannustin käyttää.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltäMaahanmuutto on hyvä ratkaisu sekä työvoiman saatavuuden ongelmiin että huoltosuhteen parantamiseen.Epävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Kuulostaa hyvältä, mutta en tunne kovin hyvin näyttöä siitä, että miten tehokkaita vastaavat toimet ovat muulla olleet.Epävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäEpävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Tämä olisi hyvä uusi mittari vanhojen lisäksi, mutta vanhatkin hyvä säilyttää.Samaa mieltä6

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMolemmissa etunsa. Valtion suunnittelemat alueet voivat huomoida tehokkaammin ulkoisvaikutukset eli vaikkapa sen että lajiston kannalta suojelualueiden on oltava riittävän suuria ja yhtenäisiä. Toisaalta maankäyttömaksujen kautta maanomistajalla parempi mahdollisuus ilmaista alueen käytön taloudellinen hyöty.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9On selvää että myös luontoarvot kuuluvat hyvään kustannus-hyöty -analyysiin.Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Ilmastokriisi on aikamme kenties vakavin ongelma. Sen ratkaiseminen on kuitenkin tehokkainta kaikkia toimialoja samalla tavalla kohtelevalla sääntelylle, kuten hiiliverolla tai kaikki toimialat kattavalla päästökaupalla. Erilaiset säännöt hankinnoissa ovat tehoton ratkaisu ja voivat lisätä jo valmiiksi vakavaa kilpailun puutetta hankinnoissa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Riippuu alasta, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää vaaralliselta se mittakaava missä yksityinen sektori halutaan ulos sote-palvelujen tuotannosta.Epävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Kuntaveroon ei ole mielekästä tuoda progressiota (nykyistä vähennystä enempää). Haluttu kokonaisprogression taso on tarkempaa ja tehokkaampaa hoitaa valtion verotuksen kautta. Tämä myös korostaisi kuntien eriarvoista asemaa tuloveropohjan suhteen.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Teorian ja evidenssin valossa hintojen pitäisi laskea. Huonot asiat kuten korkeat vero kapitalisoituvat asuntojen hintoihin niitä laskevasti.Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Ei pitäisi olennaisesti näkyä vuokrissa ainakaan lyhyellä tähtäimellä, koska eivät vaikuta kysyntään ja tuskin paljon tarjontaankaan.Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Tähän liittyvät kannustinhyödyt ovat ilmiselvät, joten hyvä tavoite joka tapauksessa. Voi toki kyseenalaistaa kuinka kattavasti eri alueilla on tätä veropohjaa niin, että tämä voisi tuottaa merkittävästi tuloja kaikkialla. Aineiston valossa tämä on kuitenkin melko pieni puute.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Erityisesti on mahdollista laajentaa veropohjaa tasaamalla ALV kantoja ja lisäämällä kiinteistöveron roolia kunnallisverotuksessa.Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Ei itsetarkoitus, mutta menorakennetta on mahdollista optimoida esimerkiksi elinkeinotukien puolella. Toisaalta vaikkapa julkisten hankintojen puolella on tehostamisen mahdollisuuksia. Sote-uudistuksen luomat menopaineet huolettaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaRiippuu tautitilanteen kehityksestä ja kestosta ja talouden kehityksestä sen jälkeen. Suhdannepolitiikan painotus sen mukaan. Tietenkään järkeviä rakenteellisia uudistuksia ei ole syytä viivästyttää lainkaan.Samaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Valtion rahoitus synnyttää ns. yhteisresurssin ongelman, jossa poliitikoilla on kannustin vapaamatkustamiseen. Poliittisesti valittujen tahojen kannattaa pyrkiä kasvattamaan hyvinvointialueen menoja, koska kustannusten ylittyessä valtio eli käytännössä pääosin muiden alueiden veronmaksajat maksavat kulut. Suomesta on kuntaliitosten yhteydessä saatu vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että paikallispoliitikot myös reagoivat tällaisiin kannustimiin eli vapaamatkustavat odotetulla tavalla. Jos hyvinvointialueilla olisi oma veroinstrumentti, kannustimet tehokkuuteen syntyisivät verotuksen ja maakuntavaalien kautta: Palveluiden tehokkaampi järjestäminen johtaisi alempaan veroprosenttiin ja äänestäjät puolestaan palkitsisivat ne maakuntapoliitikot, jotka tuottaisivat parhaan palvelu-vero-paketin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Ehdotetun järjestelmän keskeinen ongelma on se, että hyvinvointialueilla ei ole juurikaan kannustimia säästöihin, tehostamiseen ja innovointiin, koska jaettava rahasummaa tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan syntyneitä kustannuksia. Taloustieteessä tämä ongelma tunnetaan pehmeän budjettirajoitteen nimellä, joka syntyy, koska valtio viime kädessä kattaa kustannukset eli pelastaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneet hyvinvointialueet. Tutkimuskirjallisuuden perusteella pehmeän budjettirajoitteen ongelma on erityisen relevantti terveydenhuoltopalvelujen järjestämisessä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Yleinen kaikkia sektoreita koskeva hiilivero tai päästökauppa kuitenkin tärkeämpi.Samaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäEi polttoaineveron sijaan vaan lisäksi hoitamaan ruuhkamaksun tehtävää.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Epävarma7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Epävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Maakuntaveron osuus tulisi olla huomattavasti suurempi.Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Epävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Epävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Eri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Epävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Eri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Epävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Lyhyellä tähtäimellä ei. Pitkässä juoksussa kyllä.Eri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Yritysten tukemisen lisäksi nopeasti käyttöön väliaikaiset normaalia anteliaammat tulonsiirrot kuten työttömyyskorvaukset. Yritysten tukemisen lisäksi myös työntekijöiden, yrittäjien ja keikkatyöläisten toimeentulosta huolehdittava. Käytännön tukimuoto ei ole niin keskeinen, voi olla myös perustulo-tyyppinen. Akuutin tilanteen jälkeen erilaiset elvytystoimet voivat olla tarpeen, mutta tässä vaiheessa tulonsiirrot keskeisiä. Pitkän aikavälin toimissa huolehdittava etteivät ne ole ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa, koska ilmastokriisi on koronaa isompi asia. Toivottavasti tämä kriisi on enemmän mahdollisuus kuin uhka globaalin hiiliveron aikaansaamiseksi.Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti samaa mieltä8

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä6

Valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden allijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä8

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus olisi tehokas keino kasvattaa työllisyyttä nykyisessä taloustilanteessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Työllisyysasteen kasvattamiseksi kannattaisi poistaa työttömyysturvan lisäpäiväjärjestelmä (eläkeputki).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Eri mieltä6

Valtion vuoden 2020 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Eri mieltä6

Taksimarkkinoiden vapauttaminen (mm. lupakiintiöiden ja palvelujen enimmäishintojen poisto) on ollut järkevää politiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 8Eivät kaikkia haittoja, mutta kyllä nimenomaan ruuhkien aiheuttamia haittoja (ulkoisvaikutuksia).Epävarma7

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Eivät kaikkia haittoja, mutta kyllä nimenomaan ruuhkien aiheuttamia haittoja (ulkoisvaikutuksia).Samaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Epävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7“Tehokas“ voi olla liioittelua, mutta onhan tuo nyt typerä politiikka.Samaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEn halua ennustaa tulevaa ylipäänsä enkä ainakaan 25 vuoden päähän.Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Eri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Vastasyklinen politiikka kai vaatisi että tehdään juuri päinvastoin.Eri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Epävarma7

Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu kohottamaan työllisyyttä, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Budjetissa on paljon turhia ja haitallisiakin menoja, joita olisi syytä leikata riippumatta työllisyydestä. Mutta leikkausten kytkeminen työllisyyteen ei ole järkevää, koska se on myötäsyklistä.Samaa mieltä7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Hiilivero olisi erittäin kannatettava. Viime kädessä se tarvitaan globaalisti ja pian, ja Suomi voi näyttää esimerkkiä siinä, että se toimii hyvin kotimarkkinoilla. Toisaalta maailmanmarkkinoilla tai tuonnin kanssa kilpailevien tuotteiden kannalta tämä ei välttämättä tuo päästövähennyksiä, jos tuotanto vain siirtyy maihin jossa ei ole vastaavaa veroa. Ennen kuin vero on globaali tarvitaan hiiliveron lisäksi kilpailuneutraliteetin takaavaa tukevaa politiikkaa, joka ei kuitenkaan poistaisi kannustimia päästövähennyksiin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Samaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä4Tulevan ennakoiminen on vaikeaa, mutta etenkin Suomen kaltainen avoin talous luultavasti kärsii.Samaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Nimellinen kohtaanto on eria asia kuin tosiasiallinen kohtaanto. En tunne riittävän hyvin niitä joustoja, jotka tarvittaisiin verotuksen kohtaannon laskemiseksi, mutta luultavasti ainakin jossain määrin.Samaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Tavoitteen järkevyys riippuu siitä millä tavoilla se on mahdollista saavuttaa. Kysymys on suppea, koska ei spesifioi tavoitteeseen liittyviä kustannuksia.Samaa mieltä7

Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Ehkä hyödyllinen, mutta ei pidä ottaa liian tosissaan. Kyllä se vaje sieltä katoaa kun veroja nostetaan. Olisi hyödyllistä miettiä myös skenaarioita missä tarkastellaan millaisia erilaisia vero-palvelu -paketteja voitaisiin ylläpitää tasapainossa olevalla budjetilla erilaisilla ikärakenne- ja kasvuskenaarioilla.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Vahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Tehtävä koskee optimaalista politiikkaa Euroopan tasolla eikä sen onnistunut hoitaminen ole kiinni kansalaisuudesta.Epävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä6