Vesa Vihriälä

Toimitusjohtaja
Etla

  Vastaukset

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä4Tuotannon kasvuvauhti ylittää selvästi talouden tuotantopotentiaalin kasvun, ts. ns. tuotantokuilu supistuu viennin, investointien ja edelleen myös yksityisen kulutuksen vetämänä. Samalla palkkojen nousuvauhti on alkanut kiihtyä. Edellisestä seuraa, ettei kokonaiskysyntä tarvitse tukea elvyttävästä finanssipolitiikasta vaan suhdannetilanne puoltaisi pikemminkin alijäämän supistamista ja velka-bkt-suhteen saattamista selvästi alenevalle uralle, ts. kiristävää finanssipolitiikkaa. Toisaalta taloudessa on yhän vapaita voimavaroja, joten kysynnän nopea kasvu ei ole iso ongelma, jos avautuviin työpaikkoihin ohjautuu työvoimaa. Tämä huomioon ottaen nykyistä fipo-linjaa ei voi pitää kovin huonona. Viime kuukausien aikana tullut uusi tieto suhdannekehityksestä vahvistaa kuitenkin käsitystä, että finanssipolitiikan kiristäminen olisi nyt järkevää.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä10Huonon kielitaidon ja vähäisen koulutuksen takia maahanmuuttajien tuottavuus alittaa usein työehtösopimusten minimipalkkatason. Tämän takia tällaiset henkilöt jäväät työllistymättä ja integroituminen ml. kielitaidon kehitys hidastuu ja pahimmillaan estyy kokonaan. Mahdollisuus työskennellä määräaikaisesti työehtosipimuspalkkoja pienemmällä korvauksella anataisi ainakin osalle tällaisia maahanmuuttajia paremmmat mahdollisuudet integroitua, nostaa tuottavuuttaan ja työllistyö ajan mittaan normaalein työehdoin.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Työnantajalle suuntautuva tuki on siinä mielessä hyvä tapa tukea matalan tuottavuuden henkilöiden työllistymistä, että se puree sekä kysyntä- että tarjontapuolen ongelmaan: (1) se alentaa työvoimakustannusta silloin kun työehtosopimus asettaa sille henkilön tuottavuuden nähden liian korkean tason ja (2) se sallii työnantajan maksaa kannattavuuden heikkenemättä korkeampaa palkkaa kuin muutoin ja siten parantaa työntekijän kannustinta ottaa työtä vastaan. Ongelma matalapalkkatuessa on, että sovellettuna kaikkiin matalapalkkaisin tehtäviin se tulee kalliiksi. Tästä on kokemusta Ranskasta, jossa laajasti sovelletun tuen työllisyysvaikutukset on sinänsä arvioitu varsin suuriksi. Tätä ongelmaa voi helpottaa kohdistamalla tuki valikoidusti uusiin työpaikkoihin määräaikaisena. Tällaiiseen ratkaisuun voi taas liittyä ns. pyöröovi-ilmiö. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Ajatus perustuu harhaan, jonka mukaan työtä olisi kiinteä määrä. Näin ei ole, vaan työn ja -työpaikkojen määrä määräytyy kysynnän (kuinka kannattavaa on työllistää henkilö) ja tarjonnan (kuinka kannattavaa on osallistua työmarkkinoille ja ottaa tarjolla olevaa työtä vastaan) perusteella. Aivan lyhyellä aikajänteellä työn jakaminen voi kuitenkin olla järkevä tapa sopeutua tilapäiseen työn kysynnän heikentymiseen. Tällä vältetään se, että ihmiset menettävät tarepeettomasti kytkennän työelämään, mikä voi johtaa työn tarjonnan pysyvämpää pienenemiseen. Ylitöiden vähentäminen, tilapäiset osa-aikaisuudet tai vuorotellen osaan työvoimaa kohdistuvat lomautukset toteuttavat tätä tavoitetta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettäEpävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä10Se kuinka iso osa työtä etsivistä työllistyy riippuu työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Jos työttömän palkkaaminen kannattaa työnantajlle ja työn vastaanottaminen työtä etsivälle, työsuhde syntyy. Jos jompi kumpi ehto ei täyty, työtön ei työllisty. Minimipalkat saattavat estää palkkojen riittävää alaspäin sopeutumista. Runsas ja pitkäkestoinen työttömyysturva ja sitä täydentävä muu sosiaaliturva puolestaan vähentää halukkuutta ottaa matalapalkkaisa työtä vastaan. Vaikka työmarkkinoiden toiminta on tärkein asia, se ei ole ainoa. Koulutus on työllistymisen kannalta olennaista, koska hyvä se mahdollistaa korkean tuottavuuden ja sitä kautta korkea ansiotason. Ilman riittävää koulutusta tuottavuus voi jäädä niin heikoksi, että työnantajalle kannattava palkka ei ylitä yhteiskunnassa hyväksyttyä toimeentulominimiä. Tässä tilanteessa olevat henkilöt ajautuvat pysyvästi työttömiksi tai työvoiman ulkopuolelle. Teknologian nopea muutos korostaa koulutuksen merkitystä. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Tuottavuuden kasvun päädeterminantit ovat teknologinen kehitys, kyky hyödyntää sitä ja kilpailun luoma paine kehittää tuotteita ja toimintatapoja. Paikallinen sopiminen voi edistää teknologian hyvää hyödyntämistä. Toisaalta se voi vähentä painetta tuottavuuden kehittämiseen, jos palkat joustavat heikon tavalla joka sallii heikon tuottavuuden toiminnan jatkumisen pitkään.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Paikallinen sopiminen on keino varmistaa, että työvoimakustannukset ovat kilpailukykyiset ja yritys pystyy sopeutumaan kysynnän vaiheluihin joustavasti. Empiiristä näyttöä paikallisen sopimisen vaikutuksesta työvoimakustannuksiin ja työllisyyteen on Saksasta, jossa paikallinen sopiminen johti usean vuoden ajan negatiivisiiin liukumiin viimeisten 15 vuoden aikana. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma4Vaikutus työn tarjontaa riippuu siitä, miten kuvatunlainen perusturva rahoitetaan ja miten muut tulonsiirrot reagoivat. Perustulon piiriin tulevilla henkilöillä työn tekemisen kannustimet paranevat ainakin johonkin tulotasoon saakka olettaen, että muut tulonsiirrot eivät muutu. Sen sijaan jo työssä olevilla henkilöillä, joiden tuloverotus kiristyy, kannustimet heikkenevät. Jos perusturva rahoitetaan muuten kuin tuoveroilla, työn tarjonnan kannustimien voi olettaa keskimäärin paranevan. Nuorten perustulolla voi olla kielteinen vaikutus pidemmän ajan työlistymisedelltyksiin, mikäli se vähentää heidän kannustimiaan hankkia koulutusta ja työkokemusta. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Periaatteessa yhtenäinen kaikkia tuloja samoin kohteleva progressiivinen verojärjestelmä olisi tehokas tapa yhdistää tulojen verotukseen liittyvien vääristymien minimointi ja tulontasaus. Pohjoismaissa käytössä olevaa eriytettyä pääomatulojen verotusta voidaan kuitenkin perustella useilla käytännön syillä. Näistä tärkein on se, että pääoma on kansainvälisesti liikkuvampaa kuin työpanos. Eriytetty verotus mahdollistaa riittävän korkean ansiotulojen verotuksen ylläpitämisen samalla kun pääomatulojen verotus voidaan pitää riittävän alhaisena veropohjan murentumisen ehkäisemiseksi.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Asumistulon verotus yhtenäistäisi omistusasumisen ja vuokra-asumisen verotuksen. Tämä olisi hyväksi asuntomarkkinoiden toiminnalle, koske hallintamuotojen erilaiselle verokohtelulle ei ole hyvää perustetta. Nykyiseen järjestelmään sisältyvä omistusasuminen suosiminen johtaa tarpeettoman suureen omistusasumisen osuuteen, mikä on mm. omiaan heikentämään työvoiman liikkuvuutta. Asumistulon verotus on toisaalta tulonjakomielessä parempi vaihtoehto kuin korkojen verovähennysoikeuden poisto hallintamuotojen yhtäläisyyden aikaansaamiseksi, koska asumistulon verotus kohdistuu myös niihin, jotka ovat perineet asunnon. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Tutkimustulokset tuloerojena ja kasvun välisestä yhteydestä eivät ole yksiselitteisiä; korkeaan tulotason maiden joukossa on sekä korkeiden tuloerojen että pienten tuloerojen maita. Luultavimmin vaikutus on hyvin epälineaarinen. Ilman tuloeroja on mahdotonta saada aikaan työllistymisen ja tehokkuuden vaatimia aineellisia kannustimia. Toisaalta suuret tuloerot voivat johtaa useisiin talouden kasvua heikentäviin ilmiöihin. Näitä ovat pienituloisten kyvyttömyys hankkia tarpeellista koulutusta, ajan ja henkisten voimavarojen haaskaus “päivästä toiseen selviämiseen“, erilaiset sosiaaliset ja terveysongelmat sekä luottamuksen rapautuminen yhteiskunnassa. Kun Suomen tuloerot ovat kansainvälisesti hyvin pieniä, marginaalilla sellainen tuloerojen kasvu, joka palkitsee työmarkkinoille osallistumista, ponnistelua ja riskinottoa tukee pikemminkin kuin heikentää kasvua. Sen sijaan tuloerojen kasvu, joka syntyy esimerkiksi kilpailun puutteesta, on haitaksi.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Kansalaisten valinnanvapauden lisääminen terveys- ja sosiaalipalveluiden käytössä on lähtökohtaisesti hyvä asia, koska vaihtoehdot sinänsä lisäävät hyvinvointia ja valinnanvapauden pakottama kilpailu on omiaan tehostamaan tuotantoa ja parantamaan palveluiden laatua. Potentiaaliset ongelmat liittyvät yhtäältä siihen, että toimijoiden kannusteita ei pystytä määrittämään järkevällä tavalla ja toisaalta kilpailun vähäisyyteen. Ensinmainitun osalta ns. kapitaatiomaksun määrittäminen asiakkaiden/potilaiden ominaisuuksia vastaavaksi on avainkysymys. Näistä syistä ei voi olla varma lopputuloksesta, varsinkin kun monet avainkysymykset ovat vielä auki. Ruotsin kokemukset valinnanvapauden tuomisesta terveyspalveluihin tukee käsitystä palveluiden laadun ja saatavuuden paranemisesta. Sen sijaan kustannussäästöjä ei ilmeisesti ole saatu. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Lisäelvytys tuskin olisi yltänyt velkasuhteen alentumiseen riittäviin kerroinvaikutuksiin, kun otetaan huomioon, että sekä kulutuskysynnän että investointien kasvusta merkittävä osa olisi tyydyttynyt ulkomaisella tarjonnalla. Ekspansiivisempi finanssipolitiikka olisi luultavasti entisestään hidastanut kilpailukyvyn sopeutumista. Tämä olisi ollut ongelmallista (myös velkasuhteen pidemmän ajan kehityksen kannalta) tilanteessa, jossa vienti ja tuotannolliset investoinnit ovat romahtanete pahoin samalla kun yksityinen ja julkinen kulutus on kasvanut velkarahoituksen turvin. Suomen finanssipolitiikka on koko periodilla 2009-2016 ollut yksi EU:n elvyttävimpiä ellei elvyttävin. Tämän seurauksena yksityinen ja julkinen kulutus ovat kasvaneet selvästi, vaikka tuotanto on pysynyt 2008 saavutun tason alapuolella heikon vienti- ja investointikehityksen takia. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Pidemmän päälle hyvinhoidettujen valtionyhtiöiden voi olettaa tuottavan likimain saman verran kuin yksityisten. Tällä perusteella niiden myynnille ei ole erityistä kansantaloudellista perustetta. Valtionyhtiöihin sijoitetun varallisuuden supistamiselle voi sen sijaan olla hyvä peruste, jos myynti mahdollistaa sijoituksia sellaisiin tuottavuuden kehityksen kannalta tärkeisiin kohteisiin, joihin yksityistä pääomaa ei riittävästi ohjaudu. Tämä voisi tarkoittaa liikenne- ja tietoliikenneinfrastuktuurin ohella esimerkiksi tieteellisen toiminnan infrastuktuureja. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9EMU-jäsenyyden taloudelliset edut liittyvät kaupankaynnin edellytysten paranemiseen (mikrotaloudelliset tehokkuusedut) ja makrotaloudellisen vakauden lisääntymiseen. Haitat puolestaan liittyvät itsenäisen korkopolitiikan ja valuuttakurssijouston katoamiseen. Vertailu Ruotsiin osoittaa, etteivät Suomen EMU-jäsenyydestä saamat kaupankäyntiedut ole merkittäviä eikä myöskään makrotaloudellinen vakaus ole eurojäsenyyden takia parantunut. Potentiaalisten haittojen osalta itsenäisen korkopolitiikan menetys ei ole merkittävä seikka, koska EKP:n rahapolitiikka on sopinut Suomelle hyvin ja välittynyt yksityiseen sektoriin. Sen sijaan valuuttakurssijouston puute on hidastanut kustannuskilpailykyvyn sopeutumista, kun työmarkkinoiden joustavuus ei ole riittävää. Suomen hidas toipuminen ei kuitenkaan johdu yksin kustannuskilpailukykyongelmasta. Lisäksi eurojäsenyyteen liittyy poliittisia hyötyjä ja eroamiseen erilaisia kustannuksia. Siten johtopäätös ei ole, että Suomen pitäisi erota eurosta.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Suomella on ollut kustannuskilpailukykyongelma. Kilpailukykysopimus on tätä ongelmaa pienentänyt. Sopimus ei kuitenkaan ollut paras kuviteltavissa oleva ratkaisu. Välillisten työvoimakustannusten alennus selkeästi hallituksen toimivassa olevin fiskaalisen devalvaation keinoin ja työmarkkinoiden joustojen lisääminen lainsäädäntötoimin olisi ollut periaatteessa parempi yhdistelmä. Toki tällaiseen vaihtoehtoon olisi liittynyt merkittävä laajojen lakkojen riski. Eduskunnan enemmistön tukea nauttivan hallituksen ei kuitenkaan pitäisi antautua ulkoparlamentaarisen painostuksen edessä. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Pienten yritysten suosimiselle muiden kustannuksella ei ole erityistä perustetta.Työpaikkoja synnyttävät pikemminkin uudet yritykset (jotka ovat poikkeuksetta aluksi pieniä) eivät niinkään vanhat pient yritykset. Innovaatiotoiminnan tukemiselle on perusteita kaikissa yrityskokoluokissa. Usein innovatiiviset yritykset ovat uusia ja samalla pieniä. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Yritystuet ovat lähtökohtaisesti ongelmallisia, koska ne merkitsevät tietyn toiminnan tukemista muun kustannuksella, mihin liittyy aina riski voimavarojen tehottomasta kohdentumisesta. On hyviä esimerkkejä siitä, että tuesta pidättäytyminen ei ole ollut ongelma koko talouden tasolla. Ruotsin telakkateollisuuden alasajo telakkatukien lopettamisen myötä ei esimerkiksi ole haitannut vaan ehkä parantanut maan talouskehitystä. Toisaalta on ilmeistä, että telakkatoimintaa ei käytännössä voi lainkaan harjoittaa ilman mitään tukia tilanteessa, jossa muiden maiden tuotantoa tuetaan mittavasti. Kun lisäksi Suomessa on merenkulkuteknologian ja laivanrakennuksen osaamista, eikä sen hyödyntäminen muussa toiminnassa olisi kovin helppoa, voi tarkoin harkittuja telakkatukia pitää perusteltuina. Mayerin telakan menestyksen valossa ao. telakalle suunnattu tuki näyttäisi perustellulta. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Paikkakunnan kokoon nähden isot shokit saattavat johtaa pitkäaikaiseen voimavarojen alikäyttöön, kun työpaikkansa menettäneet henkilöt eivät löydä osaamiselleen vaihtoehtoista käyttöä omalla paikkakunnalla tai lähialueilla ja muuttaminen on eri syistä vaikeaa. Tämän vuoksi tilapäinen tuki, joka auttaa uuden yritystoiminnan liikkeelle lähtöä ja/tai työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja/tai muuttamista toiselle paikkakunnalle, on perusteltua. Tällaisella tuella on mitä ilmeisimmin ollut myönteinen vaikutus esimerkiksi Nokiasta vapautuneen ICT-työvoiman työllistymiseen Oulussa. Tuen täytyy kuitenkin olla tilapäistä/lyhytaikaista ja kohdistua nimenomaan shokin kohteena olevien ihmisten uudelleen työllistymisen edelytysten parantamiseen, ei niinkään yrityksiin, jotta välttämätöntä rakennemuutosta ei tarpeettomasti hidasteta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä10Ollessaan sitovaa vuokrasäännöstely vähentää vuokra-asuntojen tarjontaa. Lisäksi se luo kannustimia kiertää sääntelyä erilaisin pimein, jopa eettisestii kyseenalaisin tavoin. Nämä haitat ovat tärkeämpiä kuin potentiaalinen hyöty pienituloisten henkilöiden asumis/kulutustason parantamisessa. Asumistuki on jälkimmäisessä tehokkaampi. Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Robottien verottaminen heikentäisi kannustimia ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja siten tuottavuuden kasvua. Tämä vähentäisi yhteiskunnan kokonaisvoimavaroja siten myös potentiaalia rahoittaa sosiaaliturvaa. Parempia veropohjia ovat tuotannosta syntyvät pääomatulot ja esimerkiksi arvonlisävero. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Perintövero ei vääristä työn tarjontaa, ponnistuksia tai riskinottoa koskevia päätöksiä samalla tavalla kuin tuloihin kohdistuva verotus. Siltä osin kuin perintöverotulo käytetään enemmän vääristävien verojen alentamiseen, sen voi olettaa lisäävän työpanosta ja tuottavuutta. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7