Marita Laukkanen

Johtava tutkija, tutkimusohjaaja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Marita Laukkanen on johtava tutkija ja tutkimusohjaaja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) ja kansantaloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Maritan tutkimusalaa ovat ympäristö- ja energiakysymykset. Hän on perehtynyt erityisesti kustannustehokkaisiin ohjauskeinoihin, energiapolitiikan arviointiin ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön.

Vastaukset

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannutSamaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä9Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Työttömyysasteeseen pitkällä aikavälillä vaikuttavat toki muutkin rakenteelliset tekijät, kuten työttömyysturva ja verotus. Mutta sanoisin, että ainakin keskeinen merkitys on työmarkkinoiden toimivuudella.Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Paikallisella sopimisella voisi olla positiivinen vaikutus tuottavuuteen, mutta vaikea sanoa, mikä olisi nopein tapa lisätä tuottavuutta, vaikuttavathan siihen monet eri tekijät.Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma9Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä3Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä9Epävarma7

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä9Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä8Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Kiky-sopimus tavoittelee ainoastaan lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyvyn parantamista. Tuottavuuskehityksen ja pitkän aikavälin kasvun vauhdittamiseksi tulisi kiinnittää huomiota talouden uusiutumiseen, missä kiky-sopimus ei auta. Korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiederahoituksen viimeaikaisen supistumisen myötä julkinen rahoitus pitkän aikavälin kasvua tukevissa toimissa on kuitenkin pienentynyt. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8TK&I-tuille löydetään tutkimuskirjallisuudessa yleisesti suurempia tukivaikutuksia pienille yrityksille. Tulee kuitenkin muistaa, että pientenkin yritysten osalta tukitoimien kohteena tulisi olla sellainen TK&I-toiminta, jota yritykset eivät ilman tukea toteuttaisi - eli hankkeet, joista on hyötyä myös muualla taloudessa. Mihinkään muuten vain yleisesti pienille yrityksille suunnattuihin yritystukiin en näe perustetta. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Tuet, joita perustellaan tuettavan liiketoiminnan heikolla kannattavuudella, hidastavat talouskasvua ja rasittavat muuta taloutta esimerkiksi verotaakan kasvun myötä. Työpaikkoja voi syntyä tai säilyä tuetulle toimialalle, mutta tutkimuskirjallisuuden valossa työpaikat luultavasti vain siirtyvät korkeamman tuottavuuden yrityksistä. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Tukea ei ole tässä tarkemmin määritelty, mutta tulkitsen tuen tarkoittavan elinkeinotukia. Tässä tapauksessa tulisi huolehtia siitä, että työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustimet ovat kunnossa sekä tarvittaessa tukea ihmisiä sosiaaliturvan kautta ja varmistamalla kannustimet ja mahdollisuudet uudelleenkouluttautumiseen. Tutkimuskirjallisuuden valossa esimerkiksi heikommin kehittyvien alueiden tuilla on havaittu voitavan lisätä työllisyyttä tuetulla alueelle, mutta sillä seurauksella, että syntyneet työpaikat ovat siirtyneet muilta alueilta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Vaikka vuokrasäännellyn asunnon saavat toki saattaisivat hyötyä, kokonaisuudessa vuokrasääntely aiheuttaisi hyvinvointitappiota. Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä9Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Automatisaatio vähentää tuloveron kertymää. Mikäli halutaan säilyttää sama sosiaaliturvan taso, voi olla tarpeen etsiä korvaavia lähteitä verotuloille. Automatisaatio myös lisännee tuloeroja, mitä taas voidaan pyrkiä vähentämään robottiverolla. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7“Muut verot“ on laaja käsite, mutta pitäisin perintöveroa vähemmän haitallisena kuin esimerkiksi tuloveroa, sillä perintöveron vaikutukset työn tarjontaan lienevät pienemmät. Toisaalta perintöverolla voi kuitenkin olla vaikutuksia työn tarjontaan ja se voi siksi olla talouskasvun kannalta haitallisempi kuin haittaverot.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7