Tom Berglund

Professori
Hanken

  • Liittynyt 23.10.2017

Vastaukset

Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Muussa tapauksessa rahapolitiikka tulisi riipuvaiseksi poliittisista sykleistä mikä lisäisi taloudellista epävakautta.Vahvasti samaa mieltä8

Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Suomi ei suoranaisesti hyötyisi. Pääjohtajan tulee olla tiukasti yhteistä asiaa ajamassa. Jos hän suoriutuu tehtävästä hyvin se kuitenkin on omiaan kohentamaan suomalaisten mainetta.Epävarma7

Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaKeskuspankin tehtävä on selkeä eikä pääjohtajan oman talouspoliittinen ajattelu pitäisi siihen vaikuttaa. (Eri asia on, että sillä henkilövalinnassa voi olla huomattava merkitys, ja että kyseisen henkilö tulisi olla hyvä kommentoimaan mahdollista kritiikkiä minkä kohteeksi todennäköisesti joutuu.)Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Eri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Kilpailun täydellinen eliminointi avaa enemmän mahdollisuuksia moraalikadolle kuin järjestelmä jossa palvelun tuottajat joutuvat kilpailemaan keskenään, jossa kullakin palvelun tuottajalla on kannustimet paljastaa ei toivottua käyttäytymistä kilpailijoiden taholta.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Lähinnä siihen tarvitaan johdonmukaisia haittaveroja ja tehokas valvonta koskien niiden maksamista. Edellyttäen, että tämä saadaan aikaan, en ole niinkään varma muiden rajoitusten välttämättömyydestä.Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6EU ja sen jäsenmaat eivät riitä. Tähän tarvitaan globaali sopimus jonka ainakin isoimmat talousmaat sitoutuvat toteuttamaan.Samaa mieltä8

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Ilmiselvää on että jos irtisanominen on vaikeaa niin yrittäjä empii pitempään palkkaamispäätöksessä kuin jos irtisanomismahdollisuus on helpompi käyttää mikäli jälkikäteen osoitautuu, että palkkaamispäätös olikin virhe. Uuden henkilön palkkaaminen sisältää aina riskin. Jos kyseisestä henkilöstä on vaikea päästä eroon tämä riski kasvaa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä7Kaksi vastakkaista vaikutusta: Saattaa vähentää työtekijän halua panostaa yrityskohtaisen tuottavuuden parantamiseen kun varmuus tulevaisuudesta kyseisessä yrityksessä heikkenee mutta kannustaa myös tämän tuottavuuden parantamiseen koska vähentää irtisanotuksi tulemisen riskiä. Veikkaan, että jälkimmäinen vaikutus on huomattavasti voimakkaampi.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Epävarma5

Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Valitusoikeuden käyttö tärkeiden projektien toteuttamisen lykkäämiseen tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja avaa mahdollisuuksia oman edun tavoitteluun muiden kustannuksella. Tällaisen moral hazard käyttäytymisen rajoittaminen tulisi kuitenkin tapahtua niin, että henkilöt jotka joutuisivat kohtuuttomasti kärsimään suunnitellusta projektista voivat saada äänensä kuuluviin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Sen, että henkilölle on tarjottu uskottava työpaikka pitäisi riittää. Perustelut sille, ettei löydy vastaavaa työntekijää Suomesta jäävät useimmissa tapauksissa täysin tulkintavaraisiksi ja lisäävät byrokratiakustannuksia. Se, että työnantaja todennäköisesti pystyy maksamaan tarjottua palkkaa on kuitenkin asia joka vaatii asianmukaisen kontrollin.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä6

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Epävarma6

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Julkisen sektorin työntekijöillä on huomattavasti heikommat mahdollisuudet löytää tulevia menestystapauksia kuin siihen erikoistuneet kaupalliset yritykset ja/tai sijoittajat. Yrityksiin kohdistuvan verotuksen pienentäminen on tehokkaampi tapa edistää kannattavaa yritystoimintaa kuin yritystuet.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Koko euroalueen inflaatiotavoitteena ok. Euroalueen sisällä olisi kuitenkin hyvä jos Saksan suhteellinen hintataso nousisi verrattuna muihin euromaihin.Eri mieltä6

Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä 8Työttömyysasteen pieneneminen on pääasiassa kiinni siitä, että yritykset kokevat alhaisen koulutuksen saaneiden ja työttömänä olleiden henkilöiden palkkaamisen kannattavaksi. Tärkeä rooli on sillä miten suureksi yritykset arvioivat palkkaamiseen liittyvän riskin.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Mikä tässä tärkeätä on, että luodaan puitteet tälle kilpailulle mahdollisimman pian, ei se, että lähdettäisiin liikkeelle ideaaliratkaisulla. Valmiuksia mallin muokkaamiseen kokemusten perusteella tulee olla.Epävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 10Se, että palvelut rahoitettaisiin kokonaan alueen sisäisillä verotuloilla ei kuitenkaan tule toteutumaan (vrt. Ruotsi) joten alueiden välisiä tulonsiirtoja tulee jatkossakin olemaan josta seuraa se moral hazard ongelma, että alue voi hyötyä siitä, että pystyy uskottavasti osoittamaan ettei paikalliset tulot riitä kustannusten kattamiseen. Tämä riippumatta verotusoikeudesta. Vastakkain ovat mahdollinen tehokkaampi kontrolli paikallistasolla alueverotuksessa ja se, että yhden tason lisääminen verojärjestelmään lisää hallinnointikustannuksia. Kumpi näistä dominoi on vaikea arvioida.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Alaraja paikallaan koska transaktiokustannusten osuus suurempi mitä pienempi liiikevaihto. Rajaa ei tulisi nostaa niin paljon, että merkittävästi vääristäisi kilpailua.Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Edellyttäen että toiminta on luvanvarainen ja lupia myönnetään ja niiden käyttöä seurataan järkevästi.Eri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Järkevää maksaa suurempi tuki niille jotka aktiivisesti pyrkivät parantamaan mahdollisuuksiaan löytää sopiva työpaikka, kuin niille jotka eivät. Vaikea nähdä, että saman tuen maksaminen olisi jossain mielessä oikeudenmukaisempaa.Samaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Sellaisten nuorien kouluttaminen jotka eivät tätä halua on resurssien tuhlaamista.Samaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Työn antajalle edullisempaa palkata matalan tuottavuuden työtekijöitä.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Kysytyn työn määrä pienenee suurin piirtein samassa suhteessa.Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Tosin talouskasvun ja kansallisen varallisuuden kustannuksella.Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Vuokra-asuntojen markkinoita piristävästi mutta omistusasuntojen kohdalla luultavasti likviditeettiä pienenentävästi.Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Riippuu luonnollisesti siitä miten erot syntyvät. Jos It-yrittäjä miljonäärien kautta niin lisää kasvua.Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Kysymys huonosti muotoiltu. Jos kysytään valinnanvapausmallin haitoista ja hyödyistä niin hyödyt monien palvelujen (ei kaikkien) kohdalla suuremmat.Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Velkaisuusasteen nopeampi kasvu lyhyellä aikavälillä olisi lisännyt varovaisuutta muiden investointien osalta.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Valtion suora omistus luo vaikeasti hallittavia intressiristiriitoja omistajaroolin ja säätelijäroolin välillä. Kuin tuomari itse osallistuisi peliin.Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä10Se, että Suomen kustannustaso nostetaan selvästi esiin julkisessa keskustelussa edistää järkeviä päätöksiä sekä yksityisellä, että julkisella puolella.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Tappiollisen yritystoiminnan suosiminen julkisilla varoilla on resurssien tuhlausta.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Parempi vaihtoehto olisi tukiaisten eliminoiminen kansainvälisellä tasolla.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Tuilla mahdollisuus pienentää muutoksen kerrannaisvaikutuksia ja täten vähentää mahdollisia ylilyöntejä sopeutumisessa.Epävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Edistää harmaiden markkinoiden syntymistä, vaikeuttaa työvoiman hakeutumista sinne mistä työpaikkoja löytyisi.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä10Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Robottien järkevä hyödyntäminen luo kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Vaikuttaa avoimessa taloudessa siihen, että varallisuus siirtyy maihin jossa perintöveroa ei ole.Samaa mieltä7