Jari Vainiomäki

professori
Tampereen yliopisto

  • Liittynyt 23.10.2017

Vastaukset

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Suhdanteiden heikentyessä tilapäisesti pitäisi pikemminkin elvyttää johon julkisen talouden leikkaukset sopivat huonosti.Eri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Sekä suhdannetilanne että linja epäselviä.Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Riippuu omaisuuden ja käyttökohteiden odotetuista tuotoista ja riskeistä sekä vaihtoehtoisten rahoituskeinojen kustannuksista. Esimerkiksi nyt valtion lainanoton kustannukset matalat tai jopa negatiiviset.Epävarma7

Jos Antti Rinteen hallitus ei onnistu kohottamaan työllisyyttä, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Jos työllisyysaste ei pysyvästi ole riittävän korkea julkisen talouden pysyvien menojen rahoittamiseen, niin osana tasapainotusta voi tulla kysymykseen joidenkin menojen leikkaukset. Mutta myös tulopuoli tulee pitää mukana keinovalikoimassa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Vaikea sanoa onko juuri 80 % oikea luku? Mutta työllisyysastetta tulee nostaa nykyisestä vaiheittain hallituskausi kerrallaan, niin että hallitukset kertovat tavoitteensa ja keinonsa hallitusohjelmassaan jolloin tavoitteen saavuuttamista ja siihen käytettäviä keinoja voidaan seurata ja arvioida. Ei ole mielekästä käydä huutokauppaa jostain pitkän aikavälin tavoittesta jonka toteutumisesta kukaan ei suoranaisesti vastaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Herkkyyttä oletuksille on syytä esitellä enemmän yhden vajeluvun sijasta. Politiikkatoimet tulisi kohdistaa pidemmällä aikavälillä niihin tekijöihin jotka merkittäviä vajeen syntymisessä (esimerkiksi ikäsidonnaiset menot) tai joilla voidaan vähentää vajetta (esimerkiksi työllisyysaste, tuottavuus ja väestönkasvu), eikä tehdä kaikenkattavia välittömiä menoleikkauksia. Pidettävä myös mielessä että vaje voidaan tasapainottaa sopeuttamalla sekä tuloja että menoja.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Eri mieltä6

Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Voisi kilpailuttaa ja jakaa varojen hoidon. Säästöt hallinnosta ja markkinoinnista.Epävarma7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Samaa mieltä7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Samaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Asia on kiistanalainen sekä teoreettisesti että empiirisesti joten ei voida varmuudella väittää että työllisyys lisääntyisi.Epävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Sama perustelu kuin edellisessä kysymyksessä. Molempien yhteydessä kannattaa myös huomata että irtisanomisturva tarjoaa työntekijöille turvaa (mahdollisesti epäasiallisia) irtisanomisia vastaan, jota ei voida ostaa vakuutusmarkkinoilta. Pienet työllisyys ja tuottavusmenetykset voidaan ajatella tämän vakuutusturvan hinnaksi.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Jos johtaa avointen työpaikkojen poistumiseen avoimista hakukanavista, niin vaikutus voi olla päinvastainen.Epävarma5

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6Epävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Samaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäSamaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä2Pienentää veropohjaa jolloin muita veroja pitäisi ilmeisesti nostaa. Olisivatko niiden haittavaikutukset pienempiä kuin arvonlisäveron?Epävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Vastattava epävarma, koska kysymyksessä yhdistetään kaksi väitettä joihin on perusteltua suhtautua eri tavoin. Päivärahan ehdollistaminen (järkevään) työvoimakoulutukseen osallistumiselle on perusteltua, mutta lyhyiden työjaksojen tekemiselle ei välttämättä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Työmarkkinoilla vaaditaan entistä enemmän koulutusta, joka voidaan taata kaikille vain nostamalla oppivelvollisuusikää. Edellyttää luonnollisesti koulutuksen maksuttomuutta.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Vain hyvin rajatusti erityisryhmille kohdennettuna. Yleisemmin tukiin liittyy ongelmia. Voivat valua palkkoihin ja syrjäyttävät muita työntekijöitä.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Käyttökelpoinen laskusuhdanteiden työllisyysvaikutusten tasaamisessa ja lieventämisessä tilapäisesti.Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Olisi oltava käytettävissä vain työntekijän niin halutessa.Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Myös hyödykemarkkinoiden kilpailulla on vaikutusta tasapainotyöttömyyteen. Lisäksi tilariippuvuuden (hystereesin) johdosta raha- ja finanssipolitiikalla on pitkäaikaisia vaikutuksia jotka käytännössä tekevät tasapainotyöttömyydestä ajassa muuttuvan ja harjoitetusta politiikasta riippuvan.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä10Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Jos asiasta olisi varmuus niin perustulokokeiluja ei tarvittaisi. On olemassa ryhmiä joilla vaikutukset ovat erisuuntaisia, joten kokonaisvaikutus on epäselvä.Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä1Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä1Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Erityisesti jos elvytys olisi toteutettu koko EU alueella niissä maissa joissa valtionlainojen korot pysyivät matalina, sen sijaan että kyseiset maat siirtyivät kuristuspolitiikkaan. Yksittäisen pienen avoimen maan erillistoimilla saavutetaan pienempiä vaikutuksia.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä1Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Omalla valuutalla Suomen kehitys olisi todennäköisesti muistuttanut enemmän Ruotsin kehitystä. EU alue ei ole vielä(kään) optimaalinen valuutta-alue.Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5En ota kantaa. Hallitus ajoi aluksi jotain muuta. Kiky on eri osapuolten saavuttama kompromissi.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Jos uudet työpaikat jo nyt syntyvät pienissä yrityksissä niin miksi ne tarvitsisivat tukia? Jos ne syntyvät puolestaan vain tukien avulla, niin ollaan samoissa ongelmissa kuin kaikkien tukien kohdalla.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Tämän kaltainen ajattelu muissakin yhteyksissä johtaa verokilpailuun ja sosiaaliseen alennusmyyntiin. Järkevää on ajaa kansainvälisiä sopimuksia jotka kieltävät haitallisen kilpailun tuilla ja veroilla.Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Äkillisen rakennemuutoksen alueilla ja tuilla viitataan yleensä siihen että työpaikat alueella ovat jo hävinneet. Vaikea nähdä miten tämän jälkihoitoon eli työntekijöiden uudelleen työllistymiseen tai uuden yritystoiminnan luomiseen tarkoitetut tuet hidastaisivat rakennemuutoista. Pikemminkin edistävät sitä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samanaikaisesti pitää tehdä toimia jotka lisäävät vuokra-asuntojen tarjontaa kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamiseksi.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Samaa mieltä7