Markku Kotilainen

Tutkimusjohtaja
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos - Etla

Vastaukset

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Linja on suunnilleen sopiva, koska talouden ylikuumenemisen uhkaa ei ole. Siis suhdannepoliittista ongelmaa ei synny. Linja olisi voinut olla julkisen talouden tasapainottamisen kannalta kiristävämpi, mutta talouspolitiikka on palapeliä, jossa monet seikat täytyy saada sopimaan yhteen. Julkisen talouden rakenteita täytyy sopeuttaa myös vuoden 2018 jälkeen. Olisin voinut vastata “hieman eri mieltä“, jos selainen vaihtoehto olisi ollu olemassa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Ne, jotka maahan jäävät, tulisi mahdollisiman nopeasti saada elättämään itsensä ja heidän syrjäytymistään tulisi ehkäistä. Väliaikaisesti sopimuksia matalampi palkka voisi olla siihen yksi keino.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Matalapalkkatukea on kuitenkin käytettävä järkevästi ja rajatusti.Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Saattaa olla, että aikanaan, jos robotisaatio etenee, työaikaa on lyhennettävä/voidaan lyhentää. Nyt ajatus ei toimi (vrt. Ranska).Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Joustomekanismi ne epäilemättä ovat ja malli sopii joillekin työntekijäryhmille. Nollatuntisopimukset kuitenkin luovat tuloepävarmuutta ja ne eivät siten sovi kaikille.Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Talouskasvu ja työmarkkinoiden toiminta yhdessä määräävät työttömyysasteen. Täysin joustavilla työmarkkinoilla työttömyysaste painuu alas, jos sosiaaliturva on riittävän niukka. On tietysti mahdollista, että äärimmäisen joustavilla työmarkkinoilla päädyttäisiin matalalle tuottavuuden tasolle, mikä taas ei pitkän aikavälin kasvun kannalta olisi toivottavaa. Matalapalkkamaaksi päätyminen ei siis ole toivottava tavoite.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Tuottavuus nousee pitkällä aikavälillä koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Paikallinen sopiminenkin voi lisätä tuottavuutta olettaen, että se parantaa työn organisointia ja motivaatiota. Näitä asioita voitaneen kuitenkin nykyisenkin laajuisen paikallisen sopimisen puitteissa toteuttaa. Nykyistä laajempi paikallinen sopiminen sinänsä lisää ensisijaisesti joustavuutta reagoitaessa erilaisiin shokkeihin, mikä sinänsä olisi hyvä yritysten kannattavuuden ja työllisyyden kannalta.Paikallinen sopiminen voi myös huonosti toteutettuna vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuden kasvuun, koska yrityksen insentiivit kasvattaa tuottavuutta voivat heikentyä, jos työehdot ja palkat joustavat kovin paljon.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Paikallinen sopiminen on kannatettavaa - lieneekö se sitten nopein tapa, on epävarmaa.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Osa väestöstä tyytyisi perustuloon, jos päälle saisi vielä tarvittaessa muita tukia. Jos muita tukia ei saisi, työvoiman tarjonta voisi kasvaa. On oletettavaa, että ainakaan pääkaupunkiseudolla ei elettäisi 560 eurolla, joten kysymys implikoi muiden tukien olemassaoloa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Tällainen vero ei olisi taloudellisen kasvun kannalta järkevä. Tasa-arvo on oma kysymyksensä. Saattaisi tietysti lisätä tasa-arvoa, mutta ei olisi järkevä tapa. Mitä tällä kysymyksellä oikein haetaan?Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä8Pieni muutos ei varmaan vaikuttaisi kasvuun sitä eikä tätä. Suuret regiimimuutokset vaikuttaisivat. Kuinka suurta muutosta kysyjä ajattelee? Suuressa muutoksessa lopputulos riippuu myös palapelin muista osasista. Pohjoismainen malli on osoittanut toimivuutensa pitkän aikavälin kasvussa. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma4Jää nähtäväksi ja riippuu mallista. Nythän se on auki.Epävarma7

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä9Elvytysvaikutus olisi ollut liian pieni.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Strategisesti tärkeitä yriyksiä on olemassa. Rajaus on veteen piirretty viiva.Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Nettohyöty ei kuitenkaan ole ollut kovin suuri viimeaikaisen taantuman vuoksi. Kelluvalla kurssilla kilpailukykyä olisi saatu nopeammin parannettua. Koska kilpailukykysopimus näyttää toimivan, uskon asteittain päästävän selvemmin plussan puolelle. Kaikki riippuu tietysti tulevasta rakenteiden joustavuudesta ja siitä, säilyykö konsensus.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Ks, ed. vastaus.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7T&k:ta kannattaa tukea. Kaikki pienet yritykset eivät ole elinkelpoisia, joten yleinen pk-yritysten tukeminen ei ole järkevää. Yrittäjyyttä sinänsä kannattaa edistää, mutta “kannettu vesi ei kaivossa kestä“.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Telakkateollisuus on kaikkialla vahvasti tuettua. Suomalaisilla on erikoisosaamista, jota ei kannata menettää. Valikoitua tukea voidaan joskus antaa, jos se pitää tärkeäksi ja kilpailukykyiseksi arvioitua osaamista maassa. Turun telalalle muutama vuosi sitten annettu tuki on tästä esimerkki. Nythän telakka tuntuu pärjäävän pitkälle omillaan. Bulkkituotantoa ei kannata tukea. Suomen tulee kuitenkin toimia aktiivisesti, jotta tuet poistettaisiin tai niitä ainakin vähennettäisiin kaikissa maissa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Rakennemuutosalueille voidaan antaa tukea, joka uudistaa rakenteita ja synnyttää elinkelpoista yritystoimintaa. Esimerkiksi globalisaatiorahaston tuki on järkevää. Osa työvoimasta ei liiku nopeasti alueelta toiselle (osa ei millään ehdoilla) ja sille on järkevää antaa mahdollisuus löytää kannattavaa ja kilpailukykyistä toimintaa. Rakennemuutostuen kohteiden monitorointiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Vuokrasääntely heikentää tarjontaa. Lisäksi sääntelyä on vaikeaa mitoittaa oikein.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Kotitalousvähennys on toiminut hyvin ja se vähentää insentiiviä pimeään työhön.Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Jos automaatio etenee hyvin pitkälle, tällainen vero voi tulla harkittavaksi riittävän tulopohjan saamiseksi. Veron käyttöönotto edellyttäisi kansainvälistä koordinaatiota. Nykyisin tällainen vero heikentäisi kilpailukykyä ja investointeja. Vaihtoehtoisia veroja ovat kulutusverot.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Korostan sanoja “kasvun“ ja “muita veroja“.Samaa mieltä7