Mikael Collan

Ylijohtaja
VATT

Vastaukset

Ympäristöpoliittisista toimista (esim. hiilivero) aiheutuvat hinnannousut tulisi kompensoida niistä eniten kärsiville kuluttajille tai alueille kohdennetuilla tuilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTyypillisesti erilaisten täsmäverojen tarkoituksena on kerätä tuottoja ja luoda kannusteita toimintatapojen muuttamiseksi. Mikäli kompensoidaan jonkun veron aiheuttamia kuluja, tällöin on riski siitä, että vesitetään kannustinvaikutus ja käytännössä nettotuotot pienenevät tai muuttuvat kompensaatiota saaneiden kuluttajien osalta jopa netto-negatiivisiksi. Tällöin tällaiset kompensaatiot muodostuvat de facto tulonsiirroiksi. Olisikin tärkeää erittäin kriittisesti miettiä mitä ympäristöpoliittisia, kustannuksia lisääviä toimia ylipäätään tehdään ja pohtia niiden vaikutuksia ja toimenpiteiden aikatauluja etukäteen tarkasti. Liian nopeat toimenpiteet voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia lopputulemia. Kaikenlaisten kompensointihimmelien rakentaminen tekee järjestelmistä monimutkaisia ja epäselviä. Tärkeintä on suunnitella ympäristöpoliittiset toimet niin hyvin ja niin pitkällä tähtäimellä, että erillisiä kompensaatiotoimia ei tarvita.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuvaa polttoaineiden hinnannousua tulisi pyrkiä hillitsemään julkisen vallan toimin, esimerkiksi laskemalla polttoaineverotusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Maailmanmarkkinahintojen muutosten kompensointi suuntaan tai toiseen ei ole nähdäkseni perusteltua. Polttoaineverotuksessa valmisteveron osuus on kiinteä, näin ollen se ei kasva maailmanmarkkinahintojen noustessa, sitävastoin euromääräinen kerätty arvonlisävero kasvaa. Arvonlisäveroa maksetaan myös valmisteveron osuudesta, eli maksetaan veroa verosta. Polttoaineverotuksen osalta olisi isossa kuvassa syytä pohtia arvonlisäverokannan muodostumista ja miettiä onko vero verolle ylipäätään hyvä ja kohtuullinen tapa toimia. Yksi tapa ajatella asiaa olisi pohtia mikä on kohtuullinen kokonaisverotuotto, joka yhdestä litrasta polttoainetta enimmillään kannetaan. Kyse ei ole maailmanmarkkinahinnan kompensoinnista, vaan ylipäätään veronkannon kohtuullisen maksimimäärän määrittelystä per litra polttoainetta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on jo kevään 2022 palkkaratkaisussa otettava huomioon sote-uudistukseen liittyvästä palkkojen yhteensovittamisesta (palkkaharmonisaatio) vuodesta 2023 alkaen aiheutuvat palkankorotukset.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Mikäli nyt neuvoteltavia palkkoja käytetään palkkaharmonisoinnin pohjana on asioiden välillä suora yhteys. Koska työnantajapuoli on jatkossa eri, on tilanne harvinaislaatuinen.Samaa mieltä6

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4On epäselvää miten harmonisointi tulee vaikuttamaan aluekohtaisesti . Ei ole käsittääkseni evidenssiä tukemaan sitä väittämää, että työvoiman saatavuus heikkenisi. Jos harmonisointi toteutetaan eri alueilla eri tavalla voi alueiden välinen tasapaino saatavuuden osalta muuttua. Vaikea kysymys.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Lyhyellä tähtäimellä arvioin vaikutusten olevan positiivisia. Asema maana, johon uskalletaan investoida vahvistuisi, mikä tarkoittaa ulkomailta tulevien investointien osalta pienempää vähentymistä nykyisen kaltaisessa tilanteessa ja kotimaisen pääoman suurempaa pysymistä kotimaassa. Nämä vaikuttavat suoraan mm työllisyyteen ja teknologian kehitykseen. Koulutetun työvoiman maahanmuuton osalta katson liittymisellä olevan positiivisia vaikutuksia.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä5Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTulevaisuus näyttää miten hyvin yritystuet ovat osuneet. Täydellinen osumatarkkuus on kuitenkin mahdoton saavuttaa. Isommalta konkurssiaallolta on vältytty, se on hyvä asia. On kuitenkin selvää, että osa tuista on jaettu yrityksille, jotka niitä eivät varsinaisesti olisi tarvinneet tai yrityksille, joiden luonnollinen poistuma markkinoilta on tukien takia pitkittynyt.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaNähdäkseni olisi ollut mahdollista tehdä budjetti, joka on vähemmän alijäämäinen. Budjetista ei voida löytää voimakkaita toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi. Pandemian taloudelliset vaikutukset ovat pääasiallisesti osuneet työtä tekevään väestöön siinä missä tulonsiirtojen taso ei ole muuttunut tai pandemian takia “joustanut“.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Julkisten toimijoiden kesken? Jos julkisten toimijoiden kesken on kilpailua tarkoittaa se sitä, että useampi kuin yksi julkinen toimija voisi toimittaa yhtä ja samaa toimintoa, tämä on päällekkäisyyttä, jota pitäisi pikemminkin poistaa. Sote uudistus tarvitsee päällekkäisyyksien poistamista, toiminnan tehostamista, osaoptimoinnin poistamista ja resurssien käytön selkeää priorisointia.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

On perusteltua pyrkiä vähentämään yksityisten palvelutuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Kysymys on hinnasta ja saatavuudesta ei periaatteellisesta palveluiden tuottajan yksityisesta tai julkisesta omistuksesta. Mikäli yksityinen palveluntuottaja pystyy tuottamaan saman palvelun samalla tai edullisemmalla hinnalla kuin julkinen toimija ei valinnalle ole estettä. Olisi syytä pohtia, pitäisikö julkinen toimija altistaa samaan kilpailutilanteeseen kuin yksityinen, jolloin toiminta ohjautuisi tehokkaimmalle palvelun tuottajalle.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on hyvät kannustimet ja vaikutusmahdollisuudet tehostaa ja parantaa hyvinvointialueiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEri mieltä6

Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäKaksinkertaistettaisiin miten? Kaksinkertaistuisi itsestään ilman kuluja? Yleisesti ottaen yksilöiden tai perhekuntien, jotka itsenäisinä yksikköinä tarkasteltuina tuottavat talouteen enemmän tuloja kuin kuluja ovat aggregaattinakin katsottuna taloutta hyödyttäviä. Kysymys lienee siitä, että miten saadaan näitä taloudelle hyödyllisiä yksilöitä muuttamaan Suomeen.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli on tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSe voi olla tehokas, mikäli kohtaanto-ohjelma johtuu tekijöistä, joihin mallilla voidaan puuttua. Mikäli työnhakualue on nykyisenlainen eli rajattu, eikä koko maa, vaikeutuu sopivien työpaikkojen löytyminen. Oletuksena siis, että sopivuus on elementti, johon satsataan. Sopivuuden käsitettä voitaisiin tarkastella kriittisesti ja pohtia miten sopiva työn täytyy olla ollakseen sopiva.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaUudelleen strukturointi saattaisi olla vaikuttava toimenpide. Työn vastaanottamisen kiinnostavuuden parantaminen on avainasia oli työttömyysturva millä tasolla tahansa ja erityisesti silloin kun se on korkealla tasolla.Epävarma6

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäMielestäni luonnon tilan mittareita ja kansantalouden mittareita ei ole nykytiedon valossa kovinkaan helppoa yhdistää. Kummankin mittaaminen erikseenkin on haasteellista.Samaa mieltä6

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäMeillä on jo käytössä ympäristölupajärjestelmä, joka ottaa kantaa näihin asioihin.Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäRiippuu puhtaasti siitä miten ilmastokriteerit määritellään ja mihin “taso“ asetetaan.Samaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaUlkoistukset ovat toimiva tapa vähentää kustannuksia ainoastaan silloin, kun julkinen tapa järjestää palveluita on kykenemätön tehokkaaseen toimintaan. Lähtökohtaisesti voittoa tavoittelevan kerroksen lisääminen palveluiden tuotantoon ei tuo tehokkuutta lisää, mutta käytännössä näin voi tapahtua, sillä julkisella sektorila on jopa ylitsepääsemättömiä jäykkyyksiä. Olisi tärkeää pystyä tehostamaan julkista palveluntuotantoa ja priorisoida julksten varojen käyttö niihin palveluihin, jotka ovat välttämättömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa karsintaa, tilalle saattaa syntyä yksityistä palveluntuotantoa markkinahintaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8“Voisivat“ = “he pystyisivät rahallisesti?“ vai “heidän pitäisi?“. Eniten ansaitsevat maksavat jo nyt eniten kuntaveroja.Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Isossa kuvassa hintavaikutus lienee negatiivinen ja se on ilmeisesti pieni. Suuret kiinteistöveron korotukset voivat vaikuttaa paljonkin, erityisesti seuduilla, joilla kysyntä on hyvin pientä. Vaikutus on päinvastainen grynderiltä ostettaessa - grynderi laittaa maksamansa veron myyntihintaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Millä nopeudella vaikutus toteutuu on hyvä kysymys, mutta kaikki vuokrattuihin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset jyvittyvät ennemmin tai myöhemmin vuokriin.Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Jos kiinteistöveroa kiristetään ja vastaavasti verotusta työn tekemisen osalta kevennetään, olisi yhteisvaikutus positiivinen. Omistamisen kustannusten lisääminen ei ole yhteensopivaa maaseudun autioitumisen kanssa vaan rankaisee niitä, jotka jo kärsivät ilmiöstä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kun veroasteet ovat jo verrattaen korkealla ei verojen kiristäminen luultavasti johda tasapainon kannalta positiiviseen lopputulokseen vaan päin vastoin.Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Menojen leikkaus erityisesti tehostamalla julkisen sektorin toimintaa siellä missä se on tehotonta on tärkeää. Myös sosiaaliturvaan liittyvää harkintaa on tehtävä.Samaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Mitä aiemmin aloitetaan, sitä kivuttomammin voidaan edetä.Samaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Jos alueet keräävät käyttövaransa itse omalta väestöltään voi se johtaa alueiden väliseen kilpailuun, joka mahdollisesti auttaa tehokkuuteen, mutta voi luoda eriarvoisuutta. Vaikea kysymys.Epävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7On hyvin vaikeaa arvioida esityksen insentiivien tehoa tuottaa palveluita mahdollisimman tehokkaasti, kun raha tulee valtiolta.Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Olisi tehokas keino, mutta onko realistinen?Eri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Fossiilisten liikennepolttoaineiden verotus on jo korkealla. Olen epävarma siitä onko verojen nostaminen enää teholtaan paras toimenpide, vai onko olemassa joku muu toimenpide, jolla on enemmän tehoa ja pienempi negatiivinen vaikutus mm. taloudelliseen toimeliaisuuteen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Kyseessä on mielestäni liian monimutkainen järjestely, joka vaatii byrokratiaa, jonka kustannukset saattavat jopa nollata hyödyt.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3En tunne kustannus / teho suhdetta - tyypillisesti vanhoja autoja, joiden ympäristökuormitus on suurempi kuin uusien poistuu markkinasta.Epävarma7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Välittämättä julkisen sektorin alijäämästä ei pidä toimia. Kysymys on ladattuSamaa mieltä7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Yritysten rahoitusasema on voimakkaasti heikentynyt niillä aloilla, joihin pandemia on vahvasti iskenytEpävarma7