Niukka enemmistö luopuisi alennetuista alv-kannoista

Hieman yli joka toinen taloustieteilijä luopuisi alennetuista arvonlisäverokannoista alentaen samalla yleistä arvonlisäveroa. Alennettuja kantoja pidetään yleisesti tehottomana tukimuotona. Eri mieltä olevat huomauttavat, että vaihtoehtoisten tukimekanismien...

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

Tervetuloa ekonomistikoneeseen!

Suomalainen ekonomistipaneeli selvittää, mitä suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat talouden tärkeistä aiheista. Panelisteille esitetyt kysymykset pureutuvat sekä talouspolitiikan ajankohtaisiin aiheisiin että taloustieteen klassisiin kysymyksiin.

Jokaiseen kysymykseen kaksi vastausta
Ekonomistikoneessa panelistit ottavat kantaa väittämämuodossa esitettyihin kysymyksiin 5-portaisella asteikolla. Jokaisen vastauksen kohdalla he myös arvioivat mielipiteensä varmuutta asteikolla 1-10. Lisäksi panelistit voivat halutessaan täydentää vastaustaan kommentilla.
Painotetut vastaukset antavat kokonaiskuvan

Varmuusarvioilla painotetut vastaukset tarjoavat tarkimman kuvan ekonomistikunnan mielipiteistä. Panelistien kantojen lisäksi ne sisältävät arviot myös mielipiteiden varmuudesta, joka yleensä pohjaa käsitykseen tutkimuskirjallisuuden asiasta tarjoaman näytön määrästä ja vahvuudesta.

Painotetut vastaukset lasketaan kertomalla tietyn vastausvaihtoehdon valinneiden määrä heidän keskimääräisellä varmuudellaan ja jakamalla näin saatu luku kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden yhteenlasketulla varmuudella.

Esimerkki:
Samaa mieltä: 15 vastaajaa
Näiden (15 vastaajan) keskimääräinen varmuus: 5,2
Kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden antamien varmuuksien summa: 196

Samaa mieltä olevien painotettu osuus jakaumasta:
(15 x 5,2)/196=0,39795918 eli 40%

Painotetuissa vastausjakaumissa vastaajien määrä (n) on painottamattomia pienempi, koska vain sekä mielipiteensä että sen varmuuden ilmaisseiden vastaukset voidaan huomioida laskennassa.

Kaksi syytä, miksi ekonomisti ei aina ota kantaa
Vastausvaihtoehdoista ”Epävarma” tarkoittaa, että panelisti on perehtynyt kysyttyyn asiaan, muttei voi ottaa siihen kantaa olemassa olevan evidenssin valossa. ”Ei mielipidettä” tarkoittaa, ettei panelisti ole perehtynyt asiaan riittävässä määrin tai ei muusta syystä halua kommentoida sitä.

Nollatuntisopimukset jakavat ekonomistien mielipiteet

Noin 30 prosenttia ekonomisteista pitää nollatuntisopimuksia tarpeellisena joustomekanismina Suomen nykyisillä työmarkkinoilla. Yhtä moni on asiasta kuitenkin toista mieltä. Neljä kymmenestä ekonomisteista ei halua tai osaa ottaa asiaan kantaa.

lue lisää

Parantaako paikallisen sopimisen lisääminen työllisyyttä?

Paikallisen sopimisen lisäämisen työllisyyshyödyt jakavat talouden asiantuntijoita. Reilu kolmennes ekonomistista uskoo, että paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä olisi nopein tapa kasvattaa työllisyyttä. Kolme kymmenestä taloustieteilijästä on kuitenkin...

lue lisää

Siirtyminen yleiseen tuloveromalliin jakaa ekonomisteja

Ehdotus eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopumisesta jakaa mielipiteet. Neljäsosa ekonomisteista pitää sitä järkevänä tapana pienentää taloudellista eriarvoisuutta. Toista mieltä asiasta  on selvästi useampi, noin neljä kymmenestä.

lue lisää

Oliko viime vuosien finanssipolitiikka liian kireää?

Alle 10 prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneesta arvelee, että voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ekonomistien enemmistö on asiasta toista...

lue lisää

Kansalaisen ekonomistikone

Mitä mieltä sinä olet talouden tärkeistä kysymyksistä?
Klikkaa itsesi tästä ekonomistikoneeseen ja testaa kantasi.

Etsi ekonomistia

Ehdota kysymystä

Mitä toivot kysyttäväksi suomalaiselta ekonomistipaneelilta? Muotoile
kysymysehdotuksesi väittämäksi, jonka kanssa voi olla joko samaa tai eri
mieltä.

Ehdota kysymystä:

Ekonomistikone sosiaalisessa mediassa

Toinen viikon uusista kysymyksistä. Puolet taloustieteilijöistä ottaisi maakuntaveron käyttöön, jos sote tulee https://t.co/x8NrBPmELH

Näytä lisää

Ekonomistikone mediassa