Ekonomistit torjuvat ”uuden rahateorian” perusolettaman

Vain kolme prosenttia ekonomisteista katsoo, että valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden alijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun. Toista mieltä asiasta on selvä enemmistö (77...

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Tervetuloa ekonomistikoneeseen!

Suomalainen ekonomistipaneeli selvittää, mitä suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat talouden tärkeistä aiheista. Panelisteille esitetyt kysymykset pureutuvat sekä talouspolitiikan ajankohtaisiin aiheisiin että taloustieteen klassisiin kysymyksiin.

Jokaiseen kysymykseen kaksi vastausta
Ekonomistikoneessa panelistit ottavat kantaa väittämämuodossa esitettyihin kysymyksiin 5-portaisella asteikolla. Jokaisen vastauksen kohdalla he myös arvioivat mielipiteensä varmuutta asteikolla 1-10. Lisäksi panelistit voivat halutessaan täydentää vastaustaan kommentilla.
Painotetut vastaukset antavat kokonaiskuvan

Varmuusarvioilla painotetut vastaukset tarjoavat tarkimman kuvan ekonomistikunnan mielipiteistä. Panelistien kantojen lisäksi ne sisältävät arviot myös mielipiteiden varmuudesta, joka yleensä pohjaa käsitykseen tutkimuskirjallisuuden asiasta tarjoaman näytön määrästä ja vahvuudesta.

Painotetut vastaukset lasketaan kertomalla tietyn vastausvaihtoehdon valinneiden määrä heidän keskimääräisellä varmuudellaan ja jakamalla näin saatu luku kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden yhteenlasketulla varmuudella.

Esimerkki:
Samaa mieltä: 15 vastaajaa
Näiden (15 vastaajan) keskimääräinen varmuus: 5,2
Kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden antamien varmuuksien summa: 196

Samaa mieltä olevien painotettu osuus jakaumasta:
(15 x 5,2)/196=0,39795918 eli 40%

Painotetuissa vastausjakaumissa vastaajien määrä (n) on painottamattomia pienempi, koska vain sekä mielipiteensä että sen varmuuden ilmaisseiden vastaukset voidaan huomioida laskennassa.

Kaksi syytä, miksi ekonomisti ei aina ota kantaa
Vastausvaihtoehdoista ”Epävarma” tarkoittaa, että panelisti on perehtynyt kysyttyyn asiaan, muttei voi ottaa siihen kantaa olemassa olevan evidenssin valossa. ”Ei mielipidettä” tarkoittaa, ettei panelisti ole perehtynyt asiaan riittävässä määrin tai ei muusta syystä halua kommentoida sitä.

Suomalaisekonomistit varjelisivat tiukasti EKP:n itsenäisyyttä

Ekonomistipaneeliin vastanneista käytännössä kaikki (92 %, varmuuspainotetuissa vastauksissa 100 %) pitävät EKP:n pääjohtajan itsenäistä asemaa politiiseen päätöksentekoon nähden talouden kannalta tärkeänä asiana. Vastanneista yksikään ei ole asiasta toista mieltä....

lue lisää

Suomalainen EKP:n pääjohtaja ei voisi suosia Suomea

32 prosenttia taloustieteilijöistä arvelee, että Suomelle olisi hyödyllistä, jos EKP:n pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen. 26 prosenttia on asiasta eri mieltä. Ekonomistit toteavat yleisesti, ettei EKP voi tehdä päätöksiä Suomen näkökulman mukaisesti. Sitä...

lue lisää

EKP:n pääjohtajalta odotetaan selkeää viestintää

Suomalaisekonomistien enemmistö (65 %) pitää tärkeänä, että EKP:n tuleva pääjohtaja avaisi julkisesti talouspoliittista ajatteluaan. Toista mieltä on vain kuusi prosenttia taloustieteilijöistä. Kommenteissaan useat ekonomistit alleviivaavat tulevan pääjohtajan...

lue lisää

Eläkeindeksin oikeudenmukaisuus on vaikea kysymys

Vain kahdeksan prosenttia ekonomisteista katsoo, että eläkeindeksiä tulisi sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden nimissä muuttaa siten, että eläkkeiden tasokorotukset sidottaisiin yksinomaan hintojen muutokseen. Ehdotelman torjuu 40 prosenttia vastanneista ja peräti...

lue lisää

Visio työeläkemonopolista ei innosta taloustieteilijöitä

Vain vajaa viidennes (19 %) taloustieteilijöistä katsoo, että työeläkkeitä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä. 27 prosenttia vastanneista on väittämästä eri mieltä, mutta enemmistö (53 %)...

lue lisää

Ekonomisteilta vihreää valoa hiilitulleille

Enemmistö (63 %) ekonomisteista tukee ajatusta, että EU:n pitäisi asettaa hiilitulli tuonnille maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta väljempiä. Ajatuksen hiilitulleista torjuu yhdeksän prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista. Kommenteissaan sekä tulleja...

lue lisää

Epävarmuus ilmastopolitiikan keinojen paremmuudesta on laajaa

Suurin osa (42 %) ekonomistipaneelissa kantaa ottaneista on epävarma hiiliveron paremmuudesta ilmastopolitiikan keinona verrattuna päästökauppaan. Kolmannes (33 %) pitää hiiliveroa päästökauppaa parempana ja noin puolet pienempi osuus (17 %) argumentoi päästökaupan...

lue lisää

Ekonomistit: ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia

Suomalaisekonomistit ovat lähes yksimielisiä (94 % samaa mieltä) siitä, että ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia, joilla päästöistä rangaistaan ja yksilöitä ja yrityksiä ohjataan matalapäästöisempiin toimintatapoihin. Kommenteissaan ekonomistit...

lue lisää

Kansalaisen ekonomistikone

Mitä mieltä sinä olet talouden tärkeistä kysymyksistä?
Klikkaa itsesi tästä ekonomistikoneeseen ja testaa kantasi.

Etsi ekonomistia

Ehdota kysymystä

Mitä toivot kysyttäväksi suomalaiselta ekonomistipaneelilta? Muotoile
kysymysehdotuksesi väittämäksi, jonka kanssa voi olla joko samaa tai eri
mieltä.

Ehdota kysymystä:

Ekonomistikone sosiaalisessa mediassa

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/saammeko-hallituksen-5-5-miljardin-elvytyspaketista-tayden-hyodyn-valtaosa-ekonomisteista-epavarmana-varsin-sekava-kokonaisuus/87c90df3-2d23-4ae4-947e-87dd16c054e7

Näytä lisää

Ekonomistikone mediassa