Valtion velkaantumisen kanssa oltava tarkkana, vaikka raha olisikin halpaa

Neljännes (24 %) ekonomisteista katsoo, että valtionvelkaa olisi järkevää kasvattaa suhteessa BKT:een, koska korot pysyvät alhaalla vielä pitkään. Enemmistö (57 %) suhtautuu kuitenkin velan lisäämiseen torjuvasti. Kommenteissaan ekonomistit painottavat, että lisävelan...

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

Tervetuloa ekonomistikoneeseen!

Suomalainen ekonomistipaneeli selvittää, mitä suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat talouden tärkeistä aiheista. Panelisteille esitetyt kysymykset pureutuvat sekä talouspolitiikan ajankohtaisiin aiheisiin että taloustieteen klassisiin kysymyksiin.

Jokaiseen kysymykseen kaksi vastausta
Ekonomistikoneessa panelistit ottavat kantaa väittämämuodossa esitettyihin kysymyksiin 5-portaisella asteikolla. Jokaisen vastauksen kohdalla he myös arvioivat mielipiteensä varmuutta asteikolla 1-10. Lisäksi panelistit voivat halutessaan täydentää vastaustaan kommentilla.
Painotetut vastaukset antavat kokonaiskuvan

Varmuusarvioilla painotetut vastaukset tarjoavat tarkimman kuvan ekonomistikunnan mielipiteistä. Panelistien kantojen lisäksi ne sisältävät arviot myös mielipiteiden varmuudesta, joka yleensä pohjaa käsitykseen tutkimuskirjallisuuden asiasta tarjoaman näytön määrästä ja vahvuudesta.

Painotetut vastaukset lasketaan kertomalla tietyn vastausvaihtoehdon valinneiden määrä heidän keskimääräisellä varmuudellaan ja jakamalla näin saatu luku kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden yhteenlasketulla varmuudella.

Esimerkki:
Samaa mieltä: 15 vastaajaa
Näiden (15 vastaajan) keskimääräinen varmuus: 5,2
Kaikkien kysymykseen kantaa ottaneiden antamien varmuuksien summa: 196

Samaa mieltä olevien painotettu osuus jakaumasta:
(15 x 5,2)/196=0,39795918 eli 40%

Painotetuissa vastausjakaumissa vastaajien määrä (n) on painottamattomia pienempi, koska vain sekä mielipiteensä että sen varmuuden ilmaisseiden vastaukset voidaan huomioida laskennassa.

Kaksi syytä, miksi ekonomisti ei aina ota kantaa
Vastausvaihtoehdoista ”Epävarma” tarkoittaa, että panelisti on perehtynyt kysyttyyn asiaan, muttei voi ottaa siihen kantaa olemassa olevan evidenssin valossa. ”Ei mielipidettä” tarkoittaa, ettei panelisti ole perehtynyt asiaan riittävässä määrin tai ei muusta syystä halua kommentoida sitä.

Vuoden 2020 budjetin linja herättää kysymyksiä

Vain vajaa viidesosa ekonomisteista (18 %) pitää valtion vuoden 2020 budjetin linjaa suhdannetilanteeseen nähden sopivana. Lähes puolet (46 %) kritisoi sitä ja varsin moni (36 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä. Valtaosa vastauksiaan kommentoivista...

lue lisää

Taksikilpailu periaatteessa OK, mutta toteutus ontuu

Neljä kymmenestä ekonomistista (40 %) katsoo, että taksimarkkinoiden vapauttaminen on ollut järkevää politiikkaa, mutta lähes yhtä moni (35 %) on kannastaan epävarma. Vajaa neljännes (23 %) kritisoi taksimarkkinoiden vapauttamista. Valtaosa vastauksiaan kommentoivista...

lue lisää

Ruuhkamaksut toimivat, kunhan niitä sovelletaan oikein

Suomalaisten taloustieteilijöiden selvä enemmistö (77 %) pitää ruuhkamaksuja tehokkaana tapana torjua liikenteestä aiheutuvia haittoja. Eri mieltä asiasta on vain yksi kymmenestä (10 %). Kommenteissaan ekonomistit painottavat, että toteutus ratkaisee: Väärin...

lue lisää

Suomen kansantalous ei kestäisi nelipäiväistä työviikkoa

Vain harva (5 %) ekonomisti uskoo, että työn tuottavuuden kasvun myötä työviikko voidaan tulevan neljännesvuosisadan aikana lyhentää nelipäiväiseksi ilman, että se runnoisi taloutta. Enemmistö (63 %) on asiasta eri mieltä. Epävarmoja on noin kolme kymmenestä (32 %)....

lue lisää

Hyvinvointi voisi notkahtaa, jos työviikkoa lyhennettäisiin

Vähemmistö (15 %) taloustieteilijöistä uskoo, että, työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi tulevien vuosikymmenien aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite. Enemmistö (56 %) torjuu väittämän. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, että vapaa-ajan...

lue lisää

Kansalaisen ekonomistikone

Mitä mieltä sinä olet talouden tärkeistä kysymyksistä?
Klikkaa itsesi tästä ekonomistikoneeseen ja testaa kantasi.

Etsi ekonomistia

Ehdota kysymystä

Mitä toivot kysyttäväksi suomalaiselta ekonomistipaneelilta? Muotoile
kysymysehdotuksesi väittämäksi, jonka kanssa voi olla joko samaa tai eri
mieltä.

Ehdota kysymystä:

Ekonomistikone sosiaalisessa mediassa

Viikon toinen uusi kysymys!
Vuoden 2020 budjetin linja herättää kysymyksiä http://www.ekonomistikone.fi/vuoden-2020-budjetin-linja-herattaa-kysymyksia/

Uusia kysymyksiä Ekonomistikoneessa!
Valtion velkaantumisen kanssa oltava tarkkana, vaikka raha olisikin halpaa http://www.ekonomistikone.fi/valtion-velkaantumisen-kanssa-oltava-tarkkana-vaikka-raha-olisikin-halpaa/

Näytä lisää

Ekonomistikone mediassa