TIEDOTE. Selvä enemmistö taloustieteilijöistä katsoo, että maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja. Kiinteistöveron hyvänä puolena ekonomistit pitävät sitä, että kiinteistöveroon ei liity kielteisiä kannustinvaikutuksia. Ekonomistit torjuvat väitteet siitä, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot nostaisivat vuokria tai asuntojen hintoja. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

69 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä katsoo, että maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja. Toista mieltä on 12 prosenttia vastaajista. 19 prosenttia taloustieteilijöistä on epävarma tai vailla mielipidettä kiinteistöveron nostamisesta.

Ekonomistit perustelevat kommenteissaan, että maapohjaan kohdistuva kiinteistövero ei vääristä maanomistajan käyttäytymistä, koska maan arvonnousu perustuu usein kaupunkien kasvuun ja kasautumishyötyihin, eikä maanomistajien toimiin. Kiinteistöverolla ei ole samanlaisia kielteisiä kannustinvaikutuksia kuin työn tai investointien verottamisella.

Kiinteistöverot eivät nosta vuokria tai asuntojen hintoja

23 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneesta arvioi, että kiinteistöverot siirtyvät vuokriin ja nostavat näin asumisen hintaa. Eri mieltä on selvästi useampi eli 40 prosenttia. Reilu kolmannes (36 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä.  Kommenteissaan useat ekonomistit toteavat, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot pikemminkin alentaisivat vapaarahoitteisten asuntojen arvoa. Jos kiinteistöverot kuitenkin vähentäisivät asuntotarjontaa, pitkällä aikavälillä kiinteistöverot voivat nostaa vuokria.

Ekonomistit arvioivat kiinteistöveron vaikutuksen asuntojen hintoihin samansuuntaisesti kuin vaikutuksen vuokriin. Vain joka neljäs (25 %) Ekonomistikoneeseen vastannut taloustieteilijä katsoo, että kiinteistöverot nostavat asuntojen hintoja. Reilu enemmistö (63 %) on asiasta kuitenkin eri mieltä. Joka kymmenes (12 %) on kannastaan epävarma.  Kommenteissaan ekonomistit katsovat, että rakennukseen ja maapohjaan kohdistuvat kiinteistöverot alentavat asuntojen hintaa, koska ne tekevät niiden omistamisesta vähemmän houkuttelevaa. Rakentamisen ja asuntotarjonnan mahdollinen väheneminen saattaa kuitenkin hillitä hintojen alenemista.

Ekonomistien tarkemmat vastaukset ja aiemmat kysymykset ovat luettavissa sivustolla ekonomistikone.fi. Seuraa kysymyksiä myös Twitterissä: @ekonomistikone. Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustutkijoista koostuva raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Janne Tukiainen. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Ekonomistikoneen tiedote 25.5.2021 STT Infossa