Mika Maliranta

Tutkimusjohtaja / Professori
Etla / Jyväskylän yliopisto

Toimin tutkimusjohtajana Etlassa ja professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimusalana talouskasvu, työmarkkinat ja tuottavuus.

Vastaukset

EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä6

Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma2Epävarma7

Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä6

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Vahvasti samaa mieltä9

Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä3Epävarma6

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä4Samaa mieltä8

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä7

Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä6

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Vaikutus työllisyyden tasoon on epävarma mutta vaikutus työttömyysjaksojen kestoon ja pitkäaikaistyöttömyyteen on luultavasti myönteinen.Epävarma7

Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Tuottavuutta vahvistava yritys- ja työpaikkarakenteiden muutos, eli “luova tuho“, on kansantalouden tuottavuuskasvun yksi merkittävä tekijä. Irtisanomisten helpottaminen luultavasti lisäisi työntekijöiden liikkuvuutta yritysten välillä ja kiihdyttäisi tuon mekanismin toimintaa, ja tätä kautta nopeuttaisi kansantalouden tuottavuuden kasvua. Toisaalta se, että irtisanomisuoja vaihtelee yritysten välillä koon perusteella vääristää työvoiman kohdentumista ja tällä on negatiivinen vaikutus talouden kasvuunNäytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Vaikutuksen suuruus on jossain määrin epävarmaEpävarma5

Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma6

Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Samaa mieltä7

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3On toki vaikea arvioida mikä vaihtoehtoinen maailmantila talouskasvun suhteen olisi toteutunut, jos kilpailukykysopimusta ei olisi saatu aikaan. Seurauksena olisi saattanut olla rauhattomuutta työmarkkinoilla ja suurempaa epävarmuutta, jolla luultavasti olisi ollut kielteinen vaikutus yritysten investointipäätöksiin. Ainakin tämä ratkaisu oli turvallisempia kuin useimmat ajateltavissa olevat muut vaihtoehdot.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä6

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Samaa mieltä7

Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Tällaiseen kysymykseen politiikan tutkijat saattaisivat olla parempia vastaamaan kuin ekonomistit.Epävarma5

Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Nykyisissä oloissa ei ole paljon väliä sillä onko tavoite 2 vai 4 prosenttia, kun edes 2:n prosentin inflaatiota ei saada aikaiseksi, vaikka yritettäisiin. Toivottavasti tilanne normalisoituisi joskus sellaiseksi että tämä kysymys olisi taas ajankohtainen. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä. 

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei vastannut9Uskon että alkaa kiihtyä jo alemmallakin työttömyyden tasolla.Epävarma6

Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7Epävarma7

Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä7

Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Teknis-hallinnollisesti on varmasti järkevää, että kaikkein pienimmät yritykset eivät joudu maksamaan arvonlisäveroa, koska veronkannosta aiheutuu tuloihin nähden kohtuuttoman paljon kustannuksia ja vaivaa. On kuitenkin syytä kantaa huolta siitä, että verotus ei suosi liikaa pieniä yrityksiä, koska siitä voi aiheutua merkittäviä kansantaloudellisia hyvinvointitappioita. Asia on selostettu hienosti tuolla https://voxeu.org/article/small-isn-t-always-beautiful-cost-french-regulation. Tältä kannalta lienee syytä kantaa enemmän huolta alv:in osittaisesta alarajahuojennuksesta, joka ulottuu 30 000 euroon saakka.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvään tahtiin ja ne ovat lisäksi pirstaloitumassa. Ripaus lisää markkinaehtoisuutta ei varmaankaan olisi haitaksi tällaisessa tilanteessa. Tällainen tilanne on varmaankin enemmänkin toisen asteen kuin perusasteen koulutuksessa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2On sekä ihmisille että kansantaloudelle hyödyllistä että työttömyysjaksot pysyvät kohtuullisen lyhyinä ja työttömyys alhaisena. Tähän ei päästä pelkillä porkkanoilla koska rahat eivät siihen riitä. Siksi tarvitaan myös työttömien patistelua.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä3Ei kuitenkaan olisi järkevää pakottaa sellaista koulunpenkille joka on täysiaikaisessa vakituisessa työssä.Samaa mieltä7

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Sen ei pitäisi olla ainakaan yhtään elvyttävämpi.Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Ratkaisuun tulee kytkeä muutokset sosiaaliturvaan sekä kotouttamispanostuksiin niin että maahanmuuttajien kohtuullinen tulotaso turvataan palkanalennuksesta huolimatta.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Paikallisen sopimisen lisääminen saattaa parantaa heikosti tuottavien työntekijöiden työllistymistä, mikä alentaa laskennallisesti kansantalouden tuottavuutta.Toisaalta paikallisen sopimisen lisääminen saattaa tehostaa myös työn organisointia yrityksissä, mikä parantaa myös kansantalouden tuottavuutta aidossa mielessä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Joku saattaa keksiä jonkun vieläkin nopeamman keinon, mutta uskoisin tämän olevan yksi nopeimmista ja järkevimmistä keinoista.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Vaikea sanoa varmasti, piru on yksityiskohdissa. Riippuu paljon siitä, miten perustulo sovitetaan muiden etuuksien ja verotuksen kanssa. Ymmärrän järjestelmän viehätyksen. Olen kuitenkin hyvin varma, että se vähentäisi työn tarjontaa, ellei siitä tehtäisi erittäin julmaa kaikkein köyhimpiä kohtaan. Sitä Suomessa tuskin juuri kukaan haluaisi.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä3Hyvin olennaista on, millaista tuloerojen kasvun lisääntyminen olisi ja mistä se johtuisi. Suomen tuloerot ovat tällä hetkellä niin pienet, etten usko että niiden kasvulla olisi merkittävää negatiivista vaikutusta, jos mahdollisuuksiein tasa-arvosta huolehditaan hyvillä julkisilla palveluilla.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä5Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Ajattelen tässä myös muita kuin BKT:llä mitattavia asioita.Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä4Etumerkistä olen sangen varma -- epävarmuus koskee lähinnä sitä, kuinka suuri tuo vaikutus on. Todennäköisesti ei valtavan suuri, mutta tuli sekin kuitenkin tarpeeseen.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Tutkimuskirjallisuus kokonaisuudessaan ei tue väitettä, että pienet yritykset olisivat pitkällä aikavälillä kansantalouden työllisyyden kannalta erityisen hyödyllisiä, eikä varsinkaan kansantalouden tuottavuuden kannalta. Uusien yritysten markkinoille tulon edellytykset ovat tärkeämpi tekijä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Yksittäisessä tapauksessa tällaiset asiat ovat jonkin verran epävarmempia kuin yleisellä tasolla katsottuna. Todistamisen taakka kuitenkin kuuluu mielestäni yritystuen ehdottajalle ja todistelussa pitää ottaa huomioon myös epäsuorat negatiiviset vaikutukset. Sellaiset alat, jota kaikkialla tuetaan, eivät ole todennäköisesti Suomelle kannattavia pitkällä aikavälillä ja niiden tilalle tarvittaisiin aidosti kannattavampia aloja. Ongelma-alojen saamat yritystuet estävät tällaista uudistumista.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Toisin kuin usein luullaan, syvän taantuman aikana “luova tuho“ vähenee, eli uudistuminen hyytyy. Haaste on se, miten tuet kannattaisi suunnata, ettei se haittaisi uusiutumista. Ainakin tuet pitäisi olla uskottavasti väliaikaisia ja yleisempiin toimintaedellytyksiin keskittyviä. Kriisitilanteisiin soveliaat tukimuodot ovat tavallaan lyhytaikaisia elvytysvälineitä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä3Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7