Jouko Vilmunen

Professori
Turun yliopisto/kauppakorkeakoulu

  Vastaukset

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma7

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä6

  Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma5

  Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma6

  Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma6

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma5

  Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä8

  Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma6

  Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä. 

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma7

  Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma8

  Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma7

  Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEri mieltä7

  Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Vaikutus on varmasti kiinni siitä, minkälaisessa tuki- ja tulonsiirtojärjestelmässä toimenpide toteutetaan.Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Mitä tapahtuu palkalle, kun työaaikaa lyhennetään? Tarjoaako tämä yrityksille todella kannusteita lisätä työllisiä. Kysymyksen muotoilu aivan liian väljä yksiselitteisen vastauksen antamiseen.Eri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä8Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Työttömyyteen vaikuttaa moni tekijä. Työmarkkinoiden toiminta on tärkeässä roolissä, mutta tämä on nähtävä suhteessa muuhun talouden toimintaan vaikuttavaan tekijään.Samaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Tuottavuuden kasvattaminen on mielestäni kriittisesti riippuvainen menestyvien innovaatioiden totetuutamismahdollisuuksista yrityksissä. Yritysorganisaation tulisi sopeutua innovaatioiden suomiin mahdollisuuksiin, ja tästä näkökulmasta paikallinen sopiminen on yksi elementti tätä sopeutumista.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma8En ole varma, on se NOPEIN tapa edistää työllisyyde kasvua. Paikallinen sopiminen saattaa synnyttää työtä, jota aiemmin ei ole syntynyt keskitetymmän palkanmuodostusjärjestelmän aikana. Kohtaako tarjottu työ ja työtä hakevat?Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä5Ehkä kansalaistulo korvaisi nykyisen hyvin sekaisen tuki- ja tulonsiirtojärjestelmän, miikä puoltaisi jotenkin määritellen neutraalisuutta. Mutta työnteosta riippumatonta tuloa? Teoreettisesti on mahdollista, että työnteon kannusteet heikkenisivät, mutta onko mainittu summa riittävän suuri päätökselle olla osallistumasta työmarkkinoille?Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7En ole varma, että pääomatulojen verotuksen erilainen kohtelu suhteessa työtuloihin on eriarvoisuuden kannalta keskeista. On olemassa tutkimusta, joka viittaisi siihen, että yrittäjätulot olisivat eriarvoisuuden kannalta keskeistä.Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Asuntotulon laskemiseen oikealla tavalla liittyy aivan liian paljon epävarmuutta ja mielivaltaa, että hyödyt jäävät vähintäänkin kyseenalaisiksi. Toisaalta ajatuksen asuntomarkkinavaikutuksia on tutkittu aivan liian vähän.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Tiedämme tästä problematiikasta aivan liian vähän. Miten tuloerot kasvavat? Palkkatulot kyllä kasvavat, mutta rikkaan x %:n tulot kasvavat nopeammin? Vai? Tuottavat, talouskasvun kannaalta kriittisen innovaatiot tekevät keksijänsä (super)rikkaaksi, mutta toisaalta luovat talouskasvua ja mahdollisesti luovat myös työpaikkoja. NB! Defending the 1% by Greg MankiwNäytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaEpävarma7

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Tekijät, jotka ovat julkistalouden alijäämäisyyden taustalla ovat vieläkin suht epäselviä. Alijäämäisyys näyttää hyvin itsepintaiselta. Tällaisessa tapauksessa aktiivine elvyttäminen ei mielestäni ole suotavaa. Lisäksi, kerroinvaikutusten suuruudesta vallitsee lievästi sanoen erimielisyys.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7“Ei pärjää paremmin...“ Ei ole perusteltua yksityistää, koska palvelutuotannon skaala voi kaventua yksityistämisen myötä tavalla, joka ei ole suotavaa yhteiskunnan kannalta. So. yksityinen yritys voi karsia tuotantoa tavalla, joka ei ole yhteiskunnan kannalta suotavaa.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Suomen rahoitusmarkkinat eivät ole olleet euroa edeltäneen historiansa aikana näin vakaat. Talousongelmat eivät johdu eurosta. Kiinteän kurssin aikana ennen euroa meillä oli samansuuntaisia ongelmia jatkuvasti. Devalvointi ja sen mahdollisuus tappoi kannusteet korjata talouden vinoutumia. Joustava kurssikaan ei takaa ongelmattomia hyötyjä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä6Hyvä koordinaatioharjoitus, ehkä repaleinen, mutta oikeansuuntainen.Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä4Sanoisin pikemminkin niin, että menestyviä liiketoimintaideoita voisi tukea. Usein nämä liittyvät pieniin yrityksiin, mutta eriytymätöntä tukea pieniin yrityksiin en kannata. Kyllä niissäkin on tehottomuuksia.Eri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä9Tällainen kilpaileva tukipolitiikka pitäisi tehdä laissa rankaistavaksi. Se EI ratkaise kilpailukykyongelmia.Eri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Tuet olisi suunnattava ideoihin, jotka luovat uutta ja synnyttävät uutta tuotantoa ja liiketoimintaa.Eri mieltä7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Pitäisi enemmän kiinnittää huomiota asuntorakentamiseen käytettävissä olevan maan tarjontaan (kaavoitus!!)Vahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä4Voi olla. Toisaalta kotitalousvähennys voi de facto valua yrityksille, varsinkin, jos näillä on riittävästi hinnoitteluvoimaa. Remonttihintojen noustessa kuutamourakoinnin houkuttelevuus kasvaa. Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Kuolinajankohta on stokastinen. Olisin yllättynyt, jos perilliset suunnittelisivat perinnön varaan.Samaa mieltä7