Hannu Piekkola

Professori
Vaasan yliopisto

  Vastaukset

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7SOTE uudistuksen toteutuessa valtio on budjetoimassa siihen merkittäväästi tilapäisiksi suunniteltuja resursseja vuonna 2019. Täten vuoden 2018 budjetti pitäisi olla ehkä enemmän kiristävä, kun SOTE uudistus ei tuo säästöjä lyhyellä aikavälillä vaan lisää niitä, mikä oli hyvin ennakoitavissakin. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Suomen kielen taidon puute merkitsee jo sitä että maahanmuuttaja ei ole samalla viivalla. Muutenkin huoli palkkojen polkemisesta niin että muiden palkkataso laskee ei ole kansainvälisten tutkimusten mukaan perusteltua. Maahanmuuttaja luovat pitkälle uutta työtä jolla ikääntyvän väestön eläkkeet ja sosiaaliturva turvataan pitkässä juoksussa. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Tietenkin tama on osin vaihtoehto negatiiviselle tuloverolle. Jossain tapauksissa matalapalkkatuki on halpa keino ylläpitää työllisyyttä.Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä9Osaavan työn panostat tulee lisätä. Toisaalta matalapalkkainen tarvitsee tarpeeksi työtunteja elääkseen.Eri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Nykyään voi jo palkat aika hyvin harjoittelijaksi.Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Lähes määritelmän mukaan. Ennen toista maailmansotaa palkat joustivat lähes täysimääräisesti. Vaatii toki työttömyysturvaa jotta uskaltaa myös vaihtaa riskillisiin töihin.Samaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Paikallisesta sopimisesta on saatu hyviä kokemuksia. Tarpeellinen kun suomalaisessa järjestelmässä palkkahajontaa vaikea kasvattaa.Epävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Työllisyyden parantamiskeinona voi olla epävarma, kannustinvaikutus tärkeämpi.Epävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäNäillä lähtökohdilla ainakin negatiivinen tulovero ja sen verokertymä olisi ehkä suurempi kuin nykyisen jos marginaalivero on tasainen 45%. Voisi siis harkita mutta lisäksi tulee olla kannustimia töihin.Epävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä5Alhainen pääomavero on niitä ainoita kilpailuvaltteja ja pienessä avotaloudessa pääomavero ei voi olla liian korkea, nyt ollaan jo rajoilla. Ei paluute entisene velkatalouteen jossa minimoidaan voittoja.Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Poliittisesti mahdoton toteuttta ei taida olla voimassa missään maassa.Epävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä7Tulonjakotutkimus ei tarkasstele juuri talouden kasvuvaikutuksia mikroaineistoilla, teoreettisesti keskituloisten kirein verotus lisää kannustavuutta ja työntekoa. Eli periaatteessa rajaverojen matalalla ja korkealla tulotasolla pitäisi olla alhaiset. Siis päinvastaista väitteelle. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Eikö uudistuksessa pyrite kannustavuuteen, todellisuus voi tietysti olla toinen.Epävarma7

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Automaattista elvytystä on ollut avian liikaan ikärakenneongelmien takia.Eri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Riippuu valtonyhtiöstä, esim. Finnair pitää myydä. Samaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Pitkän aikavälin ratkaisu joka tuo luottamusta Suomen talouteen, vrt. esim. Nordean muutto Suomeen.Samaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä7Hallitus osoitti toimintakykynsä kun edellinen hallitus ei saanut mitään aikaan. Myös työmarkkinat saatiin talkoisiin mukaan. Mutta kertaluonteinen ratkaisu. Nyt on edettä paikallisen sopimisen suuntaan.Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Erityisesti pienten yritysten työllistävästä vaikutuksesta en ole vaikuttunut. Ehkä moni niistä on todellisuudessa alihankkijoita suurille yrityksille. Eli missä on muna ja kana.Eri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Historia on näyttänyt onnistuneelta ratkaisulta, samalla on pyrittä etsimään vahva omistaja eli on ollut aktiivista talouspolitiikkaa.Eri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Ilman muuta aluetuet ovat nykyisin poliittisesti määrättyjä ja tehottomia, jopa nämäkin.Eri mieltä7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Ei paluuta vanhaan.Vahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Kotitaloudet ovat omaksuneet kotitalousvähennyksen hyvin.Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Työn tuottavuus paranee ja yrityksillä jää enemmän resursseja innovoida joka on uuden taloude talouskasvun avain.Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Tulonjako keinona tehokkaampi kuin työn korkea marginaaliverotusSamaa mieltä7